"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Research Method in Police Work

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 2UP022

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Polisiärt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildningen

Beslutad av: Föreståndaren, 2022-03-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-24

Innehåll

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. I det tvärvetenskapliga ämnet polisiärt arbete studeras teorier, metoder och förhållningssätt för att utföra polisiära arbetsuppgifter och utveckla professionen på vetenskapliga grunder.
 
Kursen ger en fördjupning i genomförande och tillämpning med utvalda analysmetoder som förekommer i det polisiära forskningsfältet. Kursen behandlar hur olika slags insamlat material kan bearbetas och vilken typ av kunskap metoderna producerar, samt hur kvantitativa och kvalitativa angreppssätt på frågeställningar kan användas var för sig eller tillsammans. Under kursen diskuteras olika metodologiska ansatser utifrån deras styrkor och svagheter, samt hur de kan kombineras i tvärvetenskapliga forskningsprojekt i polisiärt arbete och relateras till centrala metodologiska begrepp
 
Kursen fokuserar på tre övergripande delar:
Att välja studieområde som innefattar formulerande av frågeställningar och möjliga metodologiska ansatser utifrån aspekter som forskningsstrategi, design, tidsaspekt, vilken typ av data som kan användas för att besvara frågeställningar, urvalsfrågor, access, och etisk dimension.
Kvalitativa metoder behandlar områden som analys av intervjumaterial, policytexter och rättsligt material.
Kvantitativa metoder behandlar områden som beskrivande statistik, urvalsstrategier, statistisk signifikans, samband och orsakssamband, samt bivariata analysmetoder eller variansanalys (ANOVA).

Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

  • Redogöra och argumentera för val av metod för att besvara olika typer av frågeställningar som förekommer inom forskningsfältet polisiärt arbete.
  • Beskriva styrkor och svagheter med olika metodval.
  • Förklara centrala metodologiska begrepp. 

Avseende färdigheter och förmåga

  • Självständigt analysera empiriskt material med passande analysmetoder. 
  • Visa förmåga att beroende av variabeltyper tillämpa adekvata kvantitativa analyser.
  • Med hög grad av noggrannhet i beskrivning av tillvägagångssätt och genom analys av varierande typer av empiriskt material visa fördjupad förmåga att tillämpa kvalitativa analysmetoder. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Uppvisa en mycket god förmåga att reflektera över valda metoder och alternativa arbetssätt.
  • Ha förmåga att kritiskt värdera erhållna resultat.

Behörighetskrav

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska seminarier samt föreläsningar och gruppövningar med handledning. Undervisningen sker på distans i en digital lärmiljö med kursmaterial där studenten arbetar under kursens gång. Kursen bygger på att studenten själv är aktiv och tar ansvar för sitt eget lärande. Vissa inslag i kursen kan komma att ske på förutbestämda tider. Undervisningen i vissa inslag på kursen kan ges på engelska. Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom muntliga seminarier och individuella skriftliga inlämningsuppgifter som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och en individuell hemtentamen som bedöms i Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
 
Som betyg på kursen ges Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den individuella hemtentamen.
 
För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos studierektor vid enheten för polisutbildning. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
 
Student har rätt att byta examinator eller rättande lärare efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran om detta lämnas till studierektor senast två veckor innan nästa examinationstillfälle.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Handbok i kvalitativa metoder
Ahrne Göran, Svensson (red.) Peter
3 uppl. : Liber : 2022 : 300 sidor :
ISBN: 9789147140077
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistik för beteendevetare : faktabok
Borg Elisabet, Westerlund Joakim
3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Research Methods in Criminal Justice and Criminology: An Interdisciplinary Approach
Lee Ellis , Richard D. Hartley , Anthony Walsh
Rowman & Littlefield Publishers : 2009 :
Online access for UMUB
Obligatorisk

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.