Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fordonsteknik Motor, 7,5 hp

Engelskt namn: Vehicle Technology, Engine

Denna kursplan gäller: 2010-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 5MT005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-21

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-08

Innehåll

I kursen behandlas olika motorer och drivkällor med inriktning på materialutveckling, konstruktionsprinciper, komponentutveckling och motordynamik.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - förklara och särskilja principerna för olika drivkällor, - jämföra och förklara olika drivkällors dynamik, - dra slutsatser om krav och prestanda på ingående komponenter för olika drivkällor.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Fordonsteknik 7,5 hp (5MT004) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. All information och redovisning sker via Internet. Kontakten mellan student och handledare sker via e-post och konferenssystem. På hemsidorna ges en genomgång av teorin. Där finns också förslag på arbetsuppgifter och lämpliga litteraturavsnitt samt anvisningar för inlämningsuppgifter.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov och dels fortlöpande i samband med undervisningen i form av inlämningsuppgifter, övningar och redovisningar. På skriftliga prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Kursen kan ingå som en teknisk eller naturvetenskaplig kurs i en högskoleingenjörs-, teknologie kandidat- eller teknologie magisterexamen. Kursen kan i en examen i maskinteknik ej räknas som en allmän ingenjörskurs eller kurs i maskinteknik. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.