Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fordonsteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Fundamentals of Motor Vehicle Technology

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MT004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-27

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-14

Innehåll

Kursen behandlar fordonets ingående delsystem såsom exempelvis bromsar, motor, transmission och hjulupphängning. Vidare behandlas fordonsdynamik samt introduktion till grundläggande tribologi. Beräkningsmässiga tillämpningar på ett typfordon ges som övningsuppgifter.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa en grundläggande kalkylfärdighet med avseende på fordonets dynamik
- redovisa en grundläggande förståelse för fordonets ingående delsystem, som exempelvis bromsar, motor, växellåda, slutväxel och elsystem
- tillämpa ett kunskapssökande arbetssätt baserat på ett kritiskt tänkande.

Behörighetskrav

Matematik B. Eller Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet 7/A7 med ett eller flera undantag).

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad och all information/redovisning sker via Internet. Kontakten mellan student/handledare sker via e-post och konferenssystem. Kursen innehåller laborativa moment vilka dock ej kräver speciell utrustning.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom ett nätbaserat prov vid kursens slut, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar och redovisningar. På det nätbaserade provet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationer och inlämningsuppgifter sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Kursen kan inte ingå som en kurs i maskinteknik eller som en allmän ingenjörskurs i en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.