Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företaget, miljön och samhället, 7,5 hp

Engelskt namn: The firm, the environment and society

Denna kursplan gäller: 2019-03-18 och tillsvidare

Kurskod: 2NE087

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-03-14

Innehåll

Kan ett framgångsrikt företagande samtidigt vara värdefullt för samhället? Har ett företag ansvar för samhället utöver det till aktieägarna? Kan företag och deras affärsmetoder bidra till lösningen av miljömässiga problem? Finns det en affärsmässig motivering, ett lönsamhetsfall, för att ett företag ska vara proaktivt på miljöområdet och utöva "självreglering" som sträcker sig utöver krav från reglerande myndigheter? Detta är aktuella frågor som berör de flesta företag i vår nutid och frågorna är också huvudfokus för kursen.

Bilden som målas upp under kursen är att lönsamhet och proaktivt miljöarbete är potentiellt kompatibla; det finns gott om exempel på företag som uppfyller båda kriterierna, dvs. de gör frivilliga insatser för miljön samtidigt som de är lönsamma och ger en bra avkastning till investerare. I kursen försöker vi förstå varför det "gröna" företaget uppstår och hur det skiljer sig från andra. När är lönsamhet och proaktivt miljöarbete kompatibla, och hur kan ett företag arbeta för att förena dem? Vi utvecklar en generell ekonomisk-teoretisk ram för att tänka på dessa frågor. Vi spenderar tid att diskutera förhållandet mellan företag och statliga samt icke-statliga organisationer (NGOs) och den roll de spelar för att ge incitament för företag att agera ansvarsfullt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
  • Förstå företagets roll i samhället som en del i den totala ekonomin.
  • Förstå hur och varför stat och myndigheter reglerar företag på miljöområdet.
  • Förstå varför vissa företag går längre i sitt miljöarbete än vad lagar, förordningar och normer föreskriver.
  • Förstå komplexiteten i effekterna på samhällelig välfärd av ett frivilligt proaktivt miljöarbete.
  • Förstå hur olika intressenter i samhället - kunder, myndigheter, NGOs, anställda, mfl. - påverkar företagen att vara mer eller mindre miljömässigt proaktiva, samt hur "spelet" mellan dessa aktörer är avgörande för hur företagen agerar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker via videoföreläsningar.

Examination

Betyg på hel kurs baseras på en sammanfattande bedömning av resultaten på ingående prov och sätts efter avslutad kurs när samtliga prov är bedömda. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen krävs att samtliga prov inom aktuellt kurstillfälle är godkända.

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter, framledes benämnda prov. Betyg på hel kurs baseras på en sammanfattande bedömning av resultaten på ingående prov och sätts efter avslutad kurs när samtliga prov är bedömda. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på kursen krävs att samtliga prov inom aktuellt kurstillfälle är godkända.

Förnyat prov ska erbjudas inom två månader från det att studenten fått kännedom om att hen inte uppnått godkänd nivå vid det ordinarie provtillfället. Om examinator finner det lämpligt, kan komplettering i stället erbjudas. Komplettering ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att hen inte uppnått godkänd nivå vid det ordinarie provtillfället. Förnyat prov och komplettering kan leda till bedömningen Godkänd, dock ej till högre bedömning.

För en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examinationsformer alltid övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att begära att annan examinator utses. Skriftlig begäran skall ha inkommit till studierektor vid Enheten för nationalekonomi senast två veckor innan nästa provtillfälle.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Litteratur och annat material tillhandahålls via lärplattformen.