Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi A SM, 30 hp

Engelskt namn: Business Administration A SM

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE213

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-10-30

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området.
Kursen består av följande moment:

Moment 1 Service Management - introduktion av en servicelogik, 7.5 hp / Service Management - introduction of a service logic, 7.5 credits
Moment 2 Marknadsföring, 7.5 hp / Marketing, 7.5 credits
Moment 3 Organisation, 7.5 hp / Organization, 7.5 credits
Moment 4 Ledarskap, 7.5 hp / Leadership 7.5 credits

Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. I detta ingår att ge perspektiv på metoder som kommer till användning i företag och organisationer.

Moment 1.   Service Management - introduktion av en servicelogik, 7.5 hp
Momentet utgör en introduktion till programmet och till det forskningsfält som programmet bygger på. Service management handlar om hur företag och organisationer leds, organiseras och marknadsförs utifrån ett kundorienterat synsätt på värdeskapande.
Momentet är indelat i tre huvudteman. Det första temat introducerar servicelogiken och tjänsters karakteristika och en begreppslig grund läggs.  Det andra temat fokuserar på  interaktioner mellan, kunden, personalen och företaget.  Under temat behandlas också frågor om ansvar, respekt och etik. Det tredje temat utgår från organisering och ledning av  organisationer utifrån ett kundorienterat synsätt, servicelogiken, med särskild fokus på ledarskapet och medarbetarnas roll.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • förklara och förstå grundläggande begrepp och modeller inom service management och servicelogiken
 • beskriva och analysera fysiska och digitala interaktioner mellan konsumenter och organisationer
 • använda begrepp och modeller för att analysera  olika former av interaktioner utifrån  ett kundorienterat synsätt på värdeskapande samt  utifrån ansvar, respekt, etik eller lika villkor
 • använda begrepp och modeller för att förklara och diskutera konsekvenser som ett kundorienterat synsätt får för ledning och organisering av verksamheter och för värdeskapande för kunder, andra intressenter och för samhället
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, diskussionsseminarier och presentationer av uppgifter muntligt och skriftligt. Förutom detta  är examinerande uppgifter utformade så att studenten får möjlighet att utveckla generiska färdigheter såsom informationssökning, muntliga och skriftliga presentationer och arbete i grupp. Utvecklandet av dessa färdigheter förbereder studenten för olika positioner inom näringslivet såväl som inom akademin.

Momentets examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen, samt genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2.   Marknadsföring, 7.5 hp
Marknadsföringsmodulen tar upp marknadsföring på grundläggande strategisk och operativ nivå. Detta görs med hjälp av teoretiska begrepp och modeller samt genom tillämpning av marknadsföringsverktyg. Modulen ger en förståelse för hur olika delar inom marknadsföring är relaterade till varandra och hur de bildar en helhet i marknadsföringsprocessen. Modulen utgår från ett marknadsorienterat synsätt med fokus på hur företag och organisationer skapar värde tillsammans med kunder och övriga intressenter. Marknadsföringens begrepp och modeller presenteras och tillämpas samt ger en förståelse för hur marknadsföring kan användas praktiskt av företag och organisationer. Modulen ger även en förståelse för marknadsföring ur ett samhällsperspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • förklara grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring
 • använda begrepp och modeller för att analysera marknadsföringsprocessens olika delar samt dess helhet
 • fatta underbyggda beslut om lämpliga strategier och aktiviteter inom ramen för marknadsföringsprocessen
 • förstå betydelsen av hållbar marknadsföring samt diskutera grundläggande frågor om marknadsföring och konsumentbeteende ur ett samhällsperspektiv
Undervisningens uppläggning
Modulupplägget ger studenten möjlighet att utveckla förmåga att hantera tydliga tidsramar och att tillämpa begrepp och modeller. Inom ramen för modulen får studenten även möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera. I modulens olika delar stöds lärandet genom föreläsningar, seminarier och case.

Momentets examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Organisation, 7.5 hp
Momentet syftar till att förbereda studenten för att leda människor i organisationer, med ett särskilt fokus på organisationens natur och egenskaper. Momentet ger en förståelse för vad organisationer är, varför organisationer existerar och hur de verkar. Efter momentet ska studenten ha förvärvat en vokabulär som möjliggör en kommunikation om organisatoriska frågor på framtida arbetsplatser, samt ha utvecklat en kritisk syn på organisationers roller i samhället. Momentets första tema fokuserar på organisationens natur och dess funktioner, samt hur förståelsen därav har utvecklats över tid. Det andra temat belyser ledning och motivation relaterat till organisationens verksamhet. Tredje temat sammanför ett lednings- och beslutsfattande perspektiv med en tyngdpunkt på existensen, samt betydelsen av, kontinuerlig förändring och lärande. Det fjärde temat länkar samman organisationen med dess omgivning genom att förtydliga organisationens roll i samhället, och det ansvar som individer och organisationer har för att agera hållbart och etiskt.
 
Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • förklara vad en organisation är, samt hur organisationens funktioner är integrerade,
 • förklara och diskutera hur och varför ledning av individer har betydelse för en organisation,
 • beskriva och analysera orsaken för, och ledningen av, förändrings- och innovationsprocesser,
 • förklara och kritiskt granska organisationens roll i samhälle och organisationens ansvar  att agera på ett etiskt och hållbart sätt. 
 • presentera och diskutera egna ståndpunkter och material samt diskutera andras material och ståndpunkter 
Undervisningens upplägg
Lärandet stöds genom föreläsningar, kurslitteratur samt fördjupande workshops där studenterna relaterar och applicerar teorier till organisationsexempel. Vidare ger litteraturseminarier en möjlighet för reflektion och utveckling av studentens förmåga att argumentera och ta ställning. Seminarierna examineras genom individuella skriftliga inlämningar som diskuteras i grupper där studenterna ger konstruktiv kritik till varandra.

Momentets examination
Momentet examineras genom individuella skriftliga uppgifter, seminarier samt en skriftlig individuell salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 4.   Ledarskap, 7.5 hp
Momentet syftar till att reflektera över individers ledarskap i skilda kontexter och organisationer, med fokus på det mänskliga samspelet mellan ledare och medarbetare. Inom detta moment ges en inblick i skilda perspektiv på ledarskap. Vidare behandlas och diskuteras olika faktorers påverkan på ledarskapet som t.ex. verksamhetens art, individrelaterade egenskaper och färdigheter, ledarskapsstrategier och attityder relaterade till organisation och medarbetare. Inom ramen för momentet diskuteras aktuella eller fiktiva etiska och moraliska dilemman med anknytning till ledarskap och organisation.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • definiera, beskriva och jämföra centrala begrepp inom ledarskapsområdet,
 • kritiskt och konstruktivt analysera och utvärdera ledarskapsprocesser i specifika ledarskapssituationer,
 • reflektera över egna egenskaper och färdigheter för ledning av arbetsgrupper,
 • förklara och kritiskt diskutera etiska frågor i anknytning till ledarskap.
Undervisningens upplägg
Studenten får kännedom om begrepp inom ledarskapsområdet genom föreläsningar och lärande i mindre grupper där studenterna har ansvar för att själva söka den kunskap som krävs för att lösa uppgiften. Lärandet stöds vidare genom casearbete i grupp och seminarier för att ge studenten möjlighet att analysera, reflektera och utvärdera ledarskap och ledarskapets etiska dilemman. Studenterna kommer under momentet att  analysera ledarskap och reflektera över sina egna egenskaper och färdigheter att leda.
 
Studentens individuella reflektioner över lärdomar, egna värderingar och förhållningssätt till ledarskap är en viktig del i undervisningens uppläggning, och syftar till ökad kunskap om och förståelse för ledarskap i skilda kontexter och situationer. Under momentet kommer studenten att utveckla sin förmåga att presentera i skriftlig och muntlig form.
 
Momentets examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig hemtentamen och genom en skriftlig gruppuppgift med muntlig presentation För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se information under innehållet på samtliga moment.

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Undervisningens upplägg

Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska
Se information under innehållet på samtliga moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe211+2FE212+2FE214+2FE027+2fe029+2FE158+1KO002+2fe225+2fe224+2fe182+2fe183 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Moment 1

Litteratur

Grönroos Christian
Service Management och marknadsföring : kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen
3., [utök. och uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 456 s. :
ISBN: 9789147112425
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Förutom momentets bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Corvellec, Hervé, (2004) Mot en respektens etik för servicemötet, GRI-rapport 2004:6, Gothenburg Reseach Institute. Vetenskapliga artiklar (2-3 st) om sammanlagt ungefär 30-40 sidor som behandlar olika aspekter av service management. Artiklar meddelas vid kursstart och studenterna ansvarar själva för att ta fram dem.

Moment 2

Litteratur

Marknadsföring : teori, strategi och praktik
Kotler Philip, Armstrong Gary, Parment Anders
2 uppl. : Harlow : Pearson : 2017 : xx, 493 s. :
ISBN: 978-1-292-21113-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar (1-2 st) om sammanlagt ungefär 50 sidor tillkommer vid momentstart. Casematerial kan tillkomma. Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att uppmuntras att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar för användning i sina arbeten.

Moment 3

Combe Colin
Introduction to management
Oxford : Oxford University Press : [2014] : xxvii, 624 pages :
ISBN: 9780199642991
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare litteratur tillkommer om sammanlagt ungefär 50 sidor vid momentstart.

Moment 4

Northouse Peter Guy
Leadership : theory and practice
Ninth edition : Los Angeles : SAGE : 2022 : 495, 52, 21 sidor :
ISBN: 978107840917
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ny ISBN för bok med tillhörande eBok är: 9781071856611

Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och annat material för användning i sina arbeten.

Referenslitteratur

Handelshögskolan Umeå Universitet, Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual. (Senaste upplagan)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/#info5

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.