"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förnyelsebara drivmedel, 7,5 hp

Engelskt namn: Renewable Fuels

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 5EN084

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-04-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-02

Innehåll

Under kursen analyseras ingående de olika processer som redan nu används vid produktion av förnyelsebara drivmedel, och även de processer som är i forskningsstadier. Exempel på drivmedel som diskuteras är etanol, biogas, DME, Biodiesel, HVU, vätgas men även elbilar diskuteras. För varje drivmedel värderas potentialen för drivmedlet utifrån kedjan med: råvara - produktion  - distribution - fordon - regelverk - marknad.
Beräkningar kring material- och energibalanser för vissa kemitekniska processteg som destillation och indunstning behandlas. Vad gäller användningsområden, ekonomi och miljöaspekter görs en jämförelse mellan fossila och förnyelsebara gasformiga och flytande bränslen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- detaljerat beskriva, analysera och värdera de tekniska, biotekniska och kemiska processer som vanligen används vid produktion av förnyelsebara drivmedel,
- självständigt tillämpa beräkningar av energi- och materialbalanser för hela och delar av produktionsprocesserna för olika förnyelsebara drivmedel,
- värdera miljöeffekter, hållbarhet och ekonomiska aspekter förknippade med produktion och användning av förnyelsebara drivmedel,
- självständigt bedöma fördelar och nackdelar med fossila respektive förnyelsebara drivmedel utifrån råvara, produktion, distribution och fordon,
- ingående redogöra för aktuella regelverk och analysera effekterna av dessa för införande av alternativa drivmedel.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 120 hp tidigare studier inkluderat Energiteknisk kemi, 7.5 hp, Energiteknisk biologi, 4.5 hp och Termodynamik, 15 hp eller motsvarande.
Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning, samt handledning vid projektarbeten.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom en skriftlig deltentamen, en avslutande muntlig huvudtentamen, samt genom en skriftlig projektrapport.
Den skriftliga deltentamen och den skriftliga slutrapporten betygsätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den muntliga sluttentamen sker i form av ett rollspel där studenterna får argumentera för ett drivmedel vardera mot varandra. Examinator agerar som ordförande vid denna debatt. Rollspelet dokumenteras i form av en inspelning. Varje student, som vid respektive redovisningstillfälle är 3 - 4 stycken, samt examinator sätter sedan poäng på en 10-gradig skala på samtliga övriga deltagares insats vid rollspelet. Den muntliga slutexaminationen bedöms på en tregradig skala (3,4 och 5). För omdömet 3 krävs minst 50 % av maxpoäng, för omdömet 4 minst 65 %, och för omdömet 5 krävs minst 80 % av maxpoäng. Omdömet från den muntliga slutexaminationen ligger till grund för kursens slutbetyg, och är då i form av något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.