Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Forskning och utvecklingsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Developmental Work and Research

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 6ES016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-04-27

Reviderad av: Institutionen för estetiska ämnen, 2012-01-09

Innehåll

Kursen behandlar skolforskning och metoder för utvecklingsarbeten, vilket inbegriper forskningsmetodik och litteraturstudier inom den studerandes verksamhetsområde. Verksamheten i skolan diskuteras och analyseras med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt liksom relationen mellan forskning och utvecklingsarbete. Skolans funktion, lärares uppdrag och elevers lärande är teman i de avhandlingar och forskningsrapporter som analyseras och diskuteras. I kursen studeras olika forskningsansatser och hur vetenskapliga metoder kan användas i den pedagogiska praktiken med exempel från utvecklings- och forskningsarbeten. Etiska frågeställningar, genus och etnicitetsfrågor inom pedagogiskt arbete uppmärksammas. Ett eget mindre utvecklingsarbete planeras, genomförs och dokumenteras, beskrivs, analyseras och presenteras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: – problematisera och kritiskt förhålla sig till forsknings- och utvecklingsarbete i pedagogisk praktik. – relatera pedagogisk forskning till den egna praktiken. – kunna beskriva några vetenskapliga metoder samt ta ställning till deras relevans i projekt relaterade till olika perspektiv och forskningsansatser. – kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett mindre utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Utbildningen består av föreläsningar och seminarier samt ett mindre utvecklingsarbete. Närvaro är obligatorisk vid kursträffarna eftersom examination sker på grundval av de campusförlagda seminarierna förutom de individuella inlämningsuppgifterna. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens.

Examination

Den studerandes kunskaper prövas i muntlig och/eller skriftlig form enskilt och/eller i grupp. Examination sker i form av inlämningsuppgifter, kommentarer och diskussion av andras texter, samt aktivt deltagande i de campusförlagda seminarierna och bloggar eller andra nätbaserade lärplattformar. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos humanistisk fakultet begära att annan lärare utses som examinator. För betyget Väl godkänd skall den studerande kunna uppvisa en tydlig vetenskaplig nivå i sina texter och i sina resonemang medvetet kunna förhålla sig till olika kunskapsteoretiska perspektiv. Det egna skriftliga arbetet skall vara avgränsat och metodiskt väl genomfört och dokumenterat, inkluderande självständig analys. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas efter skriftlig ansökan av kursansvarig vid institutionen för estetiska ämnen. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas efter skriftlig ansökan av humanistisk fakultet. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Övriga föreskrifter

Den studerande behöver ha tillgång till Internetuppkopplad dator med cd-läsare och ljudkort för att kunna delta i kursens konferenser, skicka in uppgifter och diskutera vissa frågeställningar. De vanligaste operativsystemen i lärarutbildningen är Windows och Mac OS. Kommunikationsplattformen Cambro/Moodle används i kursen.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 35

Didaktik för lärare : en bok om lärares yrke i teori och praktik
Arfwedson Gerd B., Arfwedson Gerhard
2., omarb. uppl. : Stockholm : HLS förl. : 2002 : 293 s. :
ISBN: 91-7656-518-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Introduktion till forskningsmetodik
Bell Judith, Nilsson Björn
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 265 s. :
ISBN: 91-44-04645-6 och 978-91-44-04645-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Skolutvecklingens många ansikten
Berg Gunnar, Scherp Hans-Åke
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution : 2003 : 299 s. :
ISBN: 91-85128-15-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

En start för tänket, en bit på väg : analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan
Ericsson Claes, Lindgren Monica
Karlstad : Region Värmland : 2007 : 200 s. :
ISBN: 978-91-633-1544-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (Kan beställas från Region Värmland Box 1022, 651 15 Karlstad).

Karlsson Ove
Utvärdering - mer än metod : tankar och synsätt i utvärderingsforskning : en översikt
Stockholm : Svenska kommunförb. : 1999 :
ISBN: 91-7099-820-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mattsson Matts
Stenar under vattenytan : forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 106 s. :
ISBN: 91-44-01838-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

The RoutledgeFalmer reader in gender and education
Arnot Madeleine, Mac an Ghaill Mairtin
London : Routledge : 2006. : xii, 287 p. cm. :
ISBN: 0-415-34575-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gender, youth and culture : young masculinities and femininities
Nayak Anoop, Kehily Mary Jane
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : ix, 218 p. :
ISBN: 1-4039-4977-8 (pbk.) : £18.99
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapsrådets anvisningar kring forskningsetiska frågor. http://www.vetenskapsradet.se/publikationer/index.asp

Obligatorisk

Vald avhandling/utvecklingsarbete med relevans för kursinnehållet.