Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskning och utvecklingsarbete, 15 hp

Engelskt namn: Developmental Work and Research

Denna kursplan gäller: 2021-09-06 och tillsvidare

Kurskod: 6ES016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-04-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-09-27

Innehåll

Kursen riktar sig till yrkesverksamma lärare med intresse för att arbeta med skolans utveckling och praktiknära studier. Den syftar till att ge en fördjupad förståelse av den praktiknära skolforskningens roll i skolan, med utgångspunkt i den studerandes yrkespraktik.
 
Kursen behandlar skolforskning och metoder för utvecklingsarbeten, vilket inbegriper forskningsmetodik och litteraturstudier inom den studerandes verksamhetsområde. Verksamheten i skolan diskuteras och analyseras med utgångspunkt i ett vetenskapligt, kritiskt, värderande förhållningssätt liksom relationen mellan forskning och utvecklingsarbete. Skolans funktion, lärares uppdrag och elevers lärande är teman i de avhandlingar och forskningsrapporter som analyseras och diskuteras. I kursen studeras olika forskningsansatser och hur vetenskapliga metoder kan användas i den pedagogiska praktiken med exempel från utvecklings- och forskningsarbeten. Etiska frågeställningar och kritiska perspektiv inom pedagogiskt arbete uppmärksammas. Ett eget mindre utvecklingsarbete planeras, genomförs och dokumenteras, beskrivs, analyseras och presenteras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
- problematisera och kritiskt förhålla sig till forsknings- och utvecklingsarbete i pedagogisk praktik.
- relatera pedagogisk forskning till den egna praktiken.
- kunna beskriva några vetenskapliga metoder samt ta ställning till deras relevans i projekt relaterade till olika perspektiv och forskningsansatser.
- kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ett mindre utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande inkluderande examensarbete om 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för deltagande i kursen och fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. I kursen finns obligatoriska inslag som kräver närvaro.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie samt ett omprov, har vid nästa omprovstillfälle rätt få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot detta. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.