"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetodik och statistik, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methodology and Statistics

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 3ID301

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-12-10

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-12-15

Innehåll

Under kursen ges studenten möjlighet att utveckla grundläggande kunskap om vetenskaplig teori och metod för att ge verktyg att beskriva, använda och kritiskt granska vetenskapliga texter och metoder. Förmågan att muntligt och visuellt presentera resultat för åhörare tränas också.

Kursen behandlar olika forskningsansatser och deras tillämpning i idrottsinriktad forskning inom medicin och fysiologi med fokus på träning för hälsa och prestation. Vidare behandlas och diskuteras forskningsetiska frågor relaterade till planering och genomförande av studier på människor. Dessutom innehåller kursen artikelsökning, samt insamling, bearbetning, tolkning och presentation av data utifrån ett objektivt förhållningssätt. I kursen övas även grundläggande statistisk analys genom utförande av statistiska uppgifter med lärarstöd.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
1.    Översiktligt redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt och begrepp
2.    Översiktligt beskriva möjligheter och begränsningar inom kvantitativ och kvalitativ forskning
3.    Redogöra för grundläggande forskningsetiska principer

Färdigheter och förmåga:
4.    Planera och genomföra riktade litteraturundersökningar i vetenskapliga databaser
5.    Granska vetenskapliga publikationer utifrån grundläggande vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska aspekter
6.    Skissera en övergripande plan för ett vetenskapligt projekt utifrån vetenskapliga grundprinciper samt presentera argumentera för dess studiedesign
7.    Tillämpa grundläggande deskriptiv statistik gällande spridnings- och centralmått
8.    Utforma och presentera forskningsresultat på ett förståeligt och överskådligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
9.    Genomföra grundläggande statistiska utvärderingar och utforma resultatpresentationer
10.  Värdera etiska aspekter och tillämpa dessa i olika kontexter inom det idrottsmedicinska och idrottsfysiologiska fältet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, arbete enskilt och i grupp samt i workshops.

Undervisningen kräver tillgång till dator med tillhandahållen mjukvara, där statistiska beräkningar för parametriska och icke parametriska data utförs.

Förmågan att presentera muntligt tränas praktiskt där studenterna ger feedback till varandra.

Undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursmål 1-7 examineras skriftligt vid individuell salstentamen
Kursmål 8-10 examineras gruppvis vid seminarium
Kursmål 1-7 bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd
Kursmål 8-10 bedöms som Godkänd eller Underkänd

För att erhålla betyget Godkänd krävs betyget minst Godkänd på alla delar. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på skriftlig salstentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.