Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp

Engelskt namn: Preschool´s Assigned Mission and Work Activities 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE252

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

Med utgångspunkt i förskolans styrdokument inklusive FN:s barnkonvention samt aktuell forskning och utvecklingsarbete behandlas förskolans uppdrag och arbetssätt. Den pedagogiska inom- och utomhusmiljöns betydelse för barns lek, och lärande och möjligheter till inflytande bearbetas. Förskolan som arena för jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald studeras, liksom förskollärares ansvar för samverkan med hemmen samt föräldrars/vårdnadshavares rätt till inflytande. Vidare behandlas och diskuteras vikten av samverkan mellan förskola, skola och fritidshem. Betydelsen av att verksamhetens innehåll och arbetssätt varieras i relation till barns olikheter poängteras. Det temainriktade arbetssättet behandlas och diskuteras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete redogöra för förskolan som mötesplats för jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald
 • definiera förskollärares ansvar att på olika sätt samarbeta med hemmen samt samverka med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
 • redogöra för vad undervisning om och i barns inflytande kan handla om, samt hur det kan genomföras i förskolan
Färdighet och förmåga
 • planera för och presentera och analysera hur ett tema/projekt kan genomföras med förskolebarn
 • beskriva och diskutera faktorer av betydelse för samverkan mellan förskola, skola och fritidshem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • göra bedömningar av hur barns rättigheter beaktas i undervisningssituationer med utgångspunkt i FN:s barnkonvention och aktuell forskning

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp, Barns lärande och omsorg 15 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 1 5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier och grupparbeten. Undervisningen kan ske såväl inom- som utomhus.

Examination

Examinationer sker individuellt och i grupp via muntliga seminarier, grupparbeten och workshops samt via individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att samtliga skriftliga examinationer bedömts med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden
för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Ackesjö Helena
  Övergångar mellan skolformer : kontinuitet och progression från förskola till skola
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 194 sidor :
  ISBN: 9789147122080
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Davidsson Fanny
  Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 251 sidor :
  ISBN: 9789144140605
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Värdepedagogik : etik och demokrati i förskola och skola
  Thornberg Robert, Johansson Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 300 s. :
  ISBN: 978-91-47-11414-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Emilson Anette (2014) Demokrati och inflytande i förskolan. I: Eva Johansson och Robert Thornberg (red) sid 116-129

  Granberg Ann
  Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11436-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter
  Harju Anne, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-44-07952-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hjelmér Carina
  Free play, free choices? : Influence and construction of gender in preschools in different local contexts
  Ingår i:
  Education inquiry
  Umeå : Umeå School of Education, Umeå University : 2010- : 11 : sid. 144-158 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 47-77

  Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
  Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 9789144079516
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2019 :
  https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
  Obligatorisk

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund
  Stier Jonas, Riddersporre Bim
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 160 sidor :
  ISBN: 9789127822726
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Artiklar tillkommer och tillhandahålls av institutionen

  Referenslitteratur

  Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation
  Berggren Elisabeth, Söderlund Sandra
  Stockholm : Lärarförlaget : 2014 : 160 s. :
  ISBN: 9789198176209
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  "Anna bråkar!" : att göra jämställdhet i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-47-09952-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar
  Herrlin Katarina, Ackesjö Helena, Frank Elisabeth
  Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 205 s. :
  ISBN: 9789127132429
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolans demokratifostran i ett föränderligt samhälle
  Hägglund Solveig, Löfdahl Hultman Annica, Thelander Nina
  Malmö : Gleerups Utbildning AB : [2017] :
  ISBN: 978-91-40-69589-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Små barns delaktighet och inflytande : några perspektiv
  Johannesen Nina, Sandvik Ninni, Claesdotter Annika, Emilsson Inga-Lill
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 116 s. :
  ISBN: 978-91-47-09412-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att börja förskolan
  Niss Gunilla, Ström Yunin
  Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 119 sidor :
  ISBN: 978-91-27-44734-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 242 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12240-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flera språk i förskolan : teori och praktik
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 84 s. :
  Fritt tillgänglig via skolverket.se
  ISBN: 9789175590417
  Se bibliotekskatalogen Album

  Letzén Maria
  Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt
  Upplaga 1 : 2017 : 141 sidor :
  ISBN: 9789144114668
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wiersma Larsson Elisabeth
  Barnens egna teman
  Stockholm : Lärarförlaget : [2019] : 191 sidor :
  ISBN: 9789188149374
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolans arbete med jämställdhet
  Skolinspektionen : 2017 :
  Fulltext

  Film och radioprogram

  Anknytning , specialpedagogiska skolmyndigheten
  Film :
  Länk

  Övergång och samverkan
  Film :
  Länk

  Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitet
  Film :
  Länk

  Förskoleklassen
  Film :
  Länk

  Inskolning på Ängslyckans förskola
  Helsingborgs stads skolor :
  Fulltext

  Jämställdhet i förskolan
  Skolverket : 2020 :
  Fulltext

  Girl toys vs boy toys: The experiment
  BBC Stories :
  Fulltext

  Handledning för jämställdhet och kunskap (förskola)
  Malmö högskola :
  Fulltext

  Christian Eidevall föreläser om skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan
  Pedagog Stockholm 1 :
  Fulltext

  Sexåringar tror att pojkar är smartare än flickor
  Nyhetsmorgon :
  Fulltext

 • Giltig från: 2020 vecka 7

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Ackesjö Helena
  Övergångar mellan skolformer : kontinuitet och progression från förskola till skola
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 194 sidor :
  ISBN: 9789147122080
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utveckla barns inflytande : verktyg för förskolan
  Biteus Jenny, Engholm Teres
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 111 s. :
  ISBN: 9789188099488
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Björk-Willén Polly, Gruber Sabine, Puskás Tünde
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 167 s. :
  ISBN: 9789147100255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Granberg Ann
  Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11436-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter
  Harju Anne, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-44-07952-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Professionell vägledning : med samtal som redskap
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
  ISBN: 978-91-44-01537-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolans demokratifostran i ett föränderligt samhälle
  Hägglund Solveig, Löfdahl Hultman Annica, Thelander Nina
  Malmö : Gleerups Utbildning AB : [2017] :
  ISBN: 978-91-40-69589-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En rosa pedagogik : jämställdhetspedagogiska utmaningar
  Lenz Taguchi Hillevi, Bodén Linnea, Ohrlander Kajsa
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-47-09951-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
  Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 9789144079516
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2019 :
  https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
  Obligatorisk

  Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327043
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund
  Stier Jonas, Riddersporre Bim
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 160 sidor :
  ISBN: 9789127822726
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om barnets rättigheter
  Stockholm : UNICEF Sverige : 2009 : 64 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Värdepedagogik : etik och demokrati i förskola och skola
  Thornberg Robert, Johansson Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 300 s. :
  ISBN: 978-91-47-11414-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Emilson Anette (2014) Demokrati och inflytande i förskolan. I: Eva Johansson och Robert Thornberg (red) sid 116-129

  Artiklar tillkommer och tillhandahålls av institutionen

  Referenslitteratur

  Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation
  Berggren Elisabeth, Söderlund Sandra
  Stockholm : Lärarförlaget : 2014 : 160 s. :
  ISBN: 9789198176209
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  "Anna bråkar!" : att göra jämställdhet i förskolan
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-47-09952-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar
  Herrlin Katarina, Ackesjö Helena, Frank Elisabeth
  Stockholm : Natur & Kultur : 2012 : 205 s. :
  ISBN: 9789127132429
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolans demokratifostran i ett föränderligt samhälle
  Hägglund Solveig, Löfdahl Hultman Annica, Thelander Nina
  Malmö : Gleerups Utbildning AB : [2017] :
  ISBN: 978-91-40-69589-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Små barns delaktighet och inflytande : några perspektiv
  Johannesen Nina, Sandvik Ninni, Claesdotter Annika, Emilsson Inga-Lill
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 116 s. :
  ISBN: 978-91-47-09412-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att börja förskolan
  Niss Gunilla, Ström Yunin
  Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 119 sidor :
  ISBN: 978-91-27-44734-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 242 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12240-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Flera språk i förskolan : teori och praktik
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 84 s. :
  Fritt tillgänglig via skolverket.se
  ISBN: 9789175590417
  Se bibliotekskatalogen Album

  Letzén Maria
  Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt
  Upplaga 1 : 2017 : 141 sidor :
  ISBN: 9789144114668
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Film och radioprogram

  Anknytning , specialpedagogiska skolmyndigheten
  Film :
  Länk

  Övergång och samverkan
  Film :
  Länk

  Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitet
  Film :
  Länk

  Förskoleklassen
  Film :
  Länk

  Skolministeriet. Hur skolar man bäst in ett barn i förskolan
  Radioprogram :
  Länk