"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förvaltningsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Administrative Law

Denna kursplan gäller: 2015-10-26 och tillsvidare

Kurskod: 2JU027

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2010-06-17

Reviderad av: Prefekten, 2015-06-01

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen samt utvecklingstendenser inom området. Tonvikt läggs vid den offentliga organisationen, förvaltningsförfarandet och beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar. Vidare behandlas kommunernas kompetens och organisation och den statliga kontrollen över kommunerna. Ett viktigt inslag gäller frågor om offentlighet och sekretess där stor vikt läggs vid principen om allmänna handlingars offentlighet och de inskränkningar i handlingsoffentligheten och i offentliga funktionärers yttrandefrihet, som följer av regleringen i offentlighets- och sekretesslagen. Här behandlas även datoriseringens betydelse för dessa områden.

Förväntade studieresultat

Studenten skall efter genomgången kurs ha:

- kunskap om och förståelse för förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga
förvaltningen och om förvaltningsförfarandet och beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar

- kunskaper om kommunernas kompetens och organisation och den statliga kontrollen över kommunerna,

- goda kunskaper om och förståelse för principen om allmänna handlingars offentlighet och om sekretess och kunskap om
lagstiftning rörande användning av IT inom förvaltningen,

- översiktlig kunskap om olika grenar inom den speciella förvaltningsrätten

- självständigt och i grupp visa fördjupade kunskaper i rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta
rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom förvaltningsrätten.

- visa ökad förmåga att såväl självständigt som i grupp i olika sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och kunna diskutera
rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar i förhållande till olika grupper och därvid också kunna föra juridisk
argumentation för och emot olika lösningar på problem.

- ha orientering om aktuella forskningsfrågor inom förvaltningsrätten.

Behörighetskrav

Univ: Juridisk översiktskurs, 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen har en problemorienterad inriktning. Utgångspunkten är att studenterna är aktiva och att kunskaper och färdigheter i första hand inhämtas genom självständigt arbete. Detta innebär krav på initiativ, självständighet och ansvar samt förmåga att tillgodogöra sig omfattande skriftligt material och att organisera arbetet individuellt och i grupp. Undervisningen består av seminarier i olika former, handledning, föreläsningar m.m. Seminarierna är obligatoriska. Studenternas egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör emellertid basen för inlärningsprocessen. Undervisningen anknyter i stor utsträckning till praktiska fall. Under kursen skall de studerande författa ett mindre skriftligt arbete över ett förvaltningsrättsligt ämne. De skriftliga arbetena seminariebehandlas.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
b. Fullgörande av en skriftlig inlämningsuppgift.
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 43

  Kurslitteratur

  Bohlin Alf
  Offentlighetsprincipen
  9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts Juridik : 2015 : 255 s. :
  ISBN: 9789139207108
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän förvaltningsrätt
  Strömberg Håkan, Lundell Bengt
  27:e upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 289 sidor :
  ISBN: 9789147125869
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommunen och lagen : en introduktion
  Lundin Olle, Björkman Ulla
  7 uppl. : Iustus : 2020 : 164 sidor :
  ISBN: 9789177371250
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lerwall Lotta
  Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt
  Femte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2021] : 332 sidor :
  ISBN: 9789177371700
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Någon form av lagtextsamling/lagbok. Exempelvis Sveriges Rikes Lag (Nordstedts) Sveriges Lagar (Facta Info Direct), eller Svensk lag (Iustus)

  Referenslitteratur

  Referenslitteraturen är frivillig att skaffa/läsa, men värdefull för att förstå förvaltningsrätten.

  Ahola Mikael
  Offentlighet eller sekretess : handläggningen steg för steg
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 202 sidor :
  ISBN: 9789139020691
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok och kan kostnadsfritt hittas via databasen Juno

  Medicinsk rätt
  Zillén Kavot, Mattsson Titti, Slokenberga Santa
  Andra upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2022] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139025269
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Fjortonde upplagan : Norstedts juridik : [2021] : 259 sidor :
  ISBN: 9789139024682
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok och kan kostnadsfritt hittas via databasen Juno

  Marcusson Lena
  Offentligrättsliga principer
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 276 sidor :
  ISBN: 9789177371151
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Offentlighet i det digitala samhället : vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd
  Ledendal Jonas, Larsson Stefan, Wernberg Joakim
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2018] : 323 sidor :
  ISBN: 9789139115526
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Finns som e-bok och kan kostnadsfritt hittas via databasen Juno

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Kurslitteratur

  Bohlin Alf
  Offentlighetsprincipen
  9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts Juridik : 2015 : 255 s. :
  ISBN: 9789139207108
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän förvaltningsrätt
  Strömberg Håkan, Lundell Bengt
  27:e upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 289 sidor :
  ISBN: 9789147125869
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommunen och lagen : en introduktion
  Lundin Olle, Björkman Ulla
  7 uppl. : Iustus : 2020 : 164 sidor :
  ISBN: 9789177371250
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lerwall Lotta
  Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt
  Upplaga 4 : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 312 sidor :
  ISBN: 9789177370949
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Någon form av lagtextsamling/lagbok. Exempelvis Sveriges Rikes Lag (Nordstedts) Sveriges Lagar (Facta Info Direct), eller Svensk lag (Iustus)

  Referenslitteratur

  Hed Irja
  Sekretess! : handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
  19:e upplagan : Stockholm : Jure : [2019] : 154 sidor :
  ISBN: 9789172237865
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Polislagen : en kommentar
  Berggren Nils-Olof, Munck Johan
  Trettonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2019] : 253 sidor :
  ISBN: 9789139116813
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medicinsk rätt
  Zillén Kavot, Mattsson Titti, Slokenberga Santa
  Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139117148
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Marcusson Lena
  Offentligrättsliga principer
  Fjärde upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 276 sidor :
  ISBN: 9789177371151
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Bohlin Alf
  Offentlighetsprincipen
  9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts Juridik : 2015 : 255 s. :
  ISBN: 9789139207108
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän förvaltningsrätt
  Strömberg Håkan, Lundell Bengt
  27:e upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 289 sidor :
  ISBN: 9789147125869
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommunen och lagen : en introduktion
  Lundin Olle, Björkman Ulla
  7 uppl. : Iustus : 2020 : 164 sidor :
  ISBN: 9789177371250
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lerwall Lotta
  Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt
  Upplaga 4 : Uppsala : Iustus förlag : [2020] : 312 sidor :
  ISBN: 9789177370949
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Någon form av lagtextsamling/lagbok. Exempelvis Sveriges Rikes Lag (Nordstedts) Sveriges Lagar (Facta Info Direct), eller Svensk lag (Iustus)

 • Giltig från: 2019 vecka 44

  Kommunen och lagen : en introduktion
  Björkman Ulla, Lundin Olle
  Sjätte upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 172 sidor :
  ISBN: 9789177370185
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bohlin Alf
  Offentlighetsprincipen
  9., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts Juridik : 2015 : 255 s. :
  ISBN: 9789139207108
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Allmän förvaltningsrätt
  Strömberg Håkan, Lundell Bengt
  27:e upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 289 sidor :
  ISBN: 9789147125869
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lerwall Lotta
  Makt, myndighet, människa : en lärobok i speciell förvaltningsrätt
  Tredje upplagan : Uppsala : Iustus förlag : [2018] : 307 sidor :
  ISBN: 9789177370000
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Någon form av lagtextsamling/lagbok. Exempelvis Sveriges Rikes Lag (Nordstedts) Sveriges Lagar (Facta Info Direct), eller Svensk lag (Iustus)