"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska B, 30 hp

Engelskt namn: French B

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FR031

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-22

Innehåll

Kursen består av fyra områden som i sin tur är indelade i moduler:

Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (French Linguistics and Language History), 7,5 hp

I detta område ingår studier i språkhistoria med inriktning på franska, i nutida franska varieteter samt en breddad teoretisk skolning i modern språkvetenskap med inriktning på franska

Följande moduler ingår i området:

a) Språkhistoria (French Language History), 3,5 hp
b) Lingvistik (Linguistics), 2 hp
c) Nutida franska (Contemporary French), 2 hp

Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (French Literature and Literary History), 7,5 hp

I detta område studeras fransk och franskspråkig litteratur från 1800- och 1900-talen, tillsammans med litteraturhistoria och litteraturteori med inriktning på franska. Här ges träning i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt såväl vid tolkning av texter som vid egen skriftlig produktion.

Följande moduler ingår i området:

a) 1800-talets litteratur och litteraturhistoria (19th Century Literature and Literary History), 4,5 hp
b) 1900-talets litteratur och litteraturhistoria (20th Century Literature and Literary History), 3 hp

Område 3. Språk- och kulturkompetens (Linguistic and Cultural Proficiency), 7,5 hp

I detta område ingår fördjupade studier av kultur- och samhällsyttringar i den franskspråkiga världen samt fortsatta studier av fransk grammatik med fördjupad språkfärdighetsträning i form av översättning och med fokus på språklig korrekthet. Här ges fördjupad träning i att använda hjälpmedel (t.ex. ordböcker, grammatikor, läromedel och internet). Vidare ges träning i att inta en prövande hållning till informationssökning samt i att hantera källor på allmänt vedertaget sätt.

Följande moduler ingår i området:

a) Fransk grammatik (French Grammar), 2,5 hp
b) Översättning (Translation), 3 hp
c) Kultur och interkulturell kommunikation (Cultural Studies and Intercultural Communication), 2 hp

Område 4. Muntlig och skriftlig framställning (Oral and Written Presentation), 7,5 hp

I detta område tränas förmågan att läsa, höra och skriva olika typer av texter på franska (t ex argumenterande och akademiska) samt att presentera dem muntligt på någorlunda korrekt franska. Vidare ges träning i att referera och citera källor på allmänt vedertaget sätt.

Följande moduler ingår i området:

a) Vetenskaplig text, (Academic texts), 1,5 hp
b) Muntlig färdighet, (Oral Proficiency), 1,5 hp
c) Skriftlig framställning (Writing Proficiency), 4,5 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • förstå vetenskaplig terminologi inom ämnesområdet;
 • uppvisa kännedom om olika kulturella och språkliga varieteter och redovisa detta muntligt och skriftligt;
 • sätta in litterära verk i deras historiska sammanhang;
 • uppvisa allmänna kunskaper om språkhistoria och specifika kunskaper om franskans utveckling från latinet;

Färdighet och förmåga

 • följa instruktioner på svenska och franska;
 • använda begrepp inom ämnesområdet utifrån ett kontrastivt perspektiv i muntlig och skriftlig produktion;
 • muntligt och skriftligt redovisa fakta om kulturella och språkliga varieteter i den franskspråkiga världen;
 • kunna uttrycka sig i tal och i skrift på franska med hög grad av korrekthet med anpassning till kommunikationssituationen och genrespecifika krav;
 • översätta korta texter till svenska och till franska med huvudsakligen korrekt grammatik, syntax och vokabulär;
 • uppfatta ett kunskapsinnehåll i talad eller skriven standardfranska och kunna återge detta muntligt och skriftligt;
 • självständigt söka information och hantera referera och citera källor på allmänt vedertaget sätt;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska källor vid informationssökning;
 • kritiskt värdera information i hjälpmedel, t ex ordböcker;
 • utifrån förvärvade ämneskunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt.

Behörighetskrav

22 hp franska inom intervallet 1-30 hp eller motsvarande, vari Grammatik och vokabulär ska ingå.

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller:

Flera moduler löper parallellt med varandra. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner med gruppövningar, seminarier och individuell handledning. Allsidig språkfärdighetsträning ingår i alla moduler. Ej schemalagd tid ägnas åt självstudier.

Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb och för inlämning av vissa skriftliga uppgifter. Närvaro är obligatorisk i de moduler som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (7,5 hp)

 • lektionsundervisning med gruppövningar i språkhistoria;
 • lektionsundervisning och gruppövningar i lingvistik;
 • lektionsundervisning i nutida franska.

Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (7,5 hp)

 • föreläsningar och lektionsundervisning i 1800-talets litteratur och litteraturhistoria;
 • föreläsningar och seminarier i 1900-talets litteratur och litteraturhistoria.

Område 3. Språk- och kulturkompetens (7,5 hp)

 • lektionsundervisning i grammatik och översättning;
 • lektionsundervisning och seminarier i kultur och interkulturell kommunikation

Område 4. Muntlig och skriftlig framställning (7,5 hp)

 • lektionsundervisning och individuell handledning i skrivande;
 • lektionsundervisning och gruppövningar i att läsa och presentera vetenskapliga texter
 • gruppövningar och individuella uppgifter i muntlig färdighet.

Examination

Examinationen sker på följande sätt för kursens olika moduler:

Område 1, Fransk språkvetenskap och språkhistoria, examineras genom bedömning av:

a) skriftligt prov i språkhistoria (3,5 hp)
b) examinerande seminarier i lingvistik (2 hp)
c) examinerande seminarier i nutida franska (2 hp).

Område 2, Fransk litteratur och litteraturvetenskap, examineras genom bedömning av:

a) skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier i 1800-talets litteratur och litteraturhistoria (4,5 hp)
b) skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier i fransk 1900-talsteater och litteraturhistoria (3 hp)

Område 3, Språk- och kulturkompetens, examineras genom bedömning av:

a) skriftligt prov och inlämningsuppgifter i grammatik (2,5 hp)
b) skriftligt prov i översättning (3 hp)
c) muntlig och skriftlig redovisning av individuellt vald uppgift i kultur och interkulturell kommunikation (2 hp)

Område 4, Muntlig och skriftlig framställning (7,5 hp)

Examination sker genom bedömning av redovisade muntliga och skriftliga uppgifter

a) muntliga presentationer av vetenskaplig text (1,5 hp)
b) examinerande seminarier (1,5 hp)
c) skriftliga inlämningsuppgifter (4,5 hp)

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 15 högskolepoäng, vari ska ingå provet i översättning.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (French Linguistics and Language History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Walter Henriette
  Le français dans tous les sens : grande et petites histoires de notre langue
  Paris : Robert Laffont : 2008, c1988 : 445 p. :
  ISBN: 978-2-7578-0245-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (French Literature and Literary History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur 1800-talet

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Balzac, Honoré de
  L’auberge rouge
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sand George
  Indiana
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Zola Emile
  Thérèse Raquin
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sisask Florence
  Poesikompendium
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  de Duras Claire
  Ourika
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Obligatorisk kurslitteratur 1900-talet

  Cixous Hélène
  Tambours sur la digue : sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs
  Paris : Théâtre du Soleil : 1999 : 124 s. :
  ISBN: 2-905012-11-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Giraudoux Jean
  La guerre de Troie n'aura pas lieu
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Ionesco Eugène
  Rhinocéros
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sartre Jean-Paul
  Huis clos : suivi de Les mouches
  Paris : Gallimard : 1972, impr. 1985 : 245 s. :
  ISBN: 2-07-036807-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga

  Pour un oui ou pour un non
  Sarraute Nathalie, Rykner Arnaud
  Paris : Gallimard : 2002 : 83 s. :
  ISBN: 2-07-040751-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan. Surréalisme & Dada: extraits. Material tillhandahålls av institutionen.

  Referenslitteratur

  Mots et merveilles : une histoire de la littérature française
  Kibédi Varga Áron, Bertho Sophie, Calis Piet
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : cop. 1995 : v, [1], 235 s. :
  ISBN: 91-622-1472-1 (inb.) ; 530:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La littérature française au fil des siècles
  Deshusses Pierre, Karlson Léon
  Paris : Bordas : 1994 : 2 vol. :

  Område 3. Språk- och kulturkompetens (Linguistic and Cultural Proficiency), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Någon av ordböckerna Le Nouveau Petit Robert eller Le Robert Micro.

  Rey Alain
  Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
  Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
  ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Wall Kerstin
  Bonniers franska grammatik.
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
  ISBN: 91-622-0893-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Boysen Gerhard
  Fransk grammatik
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 514 s. :
  ISBN: 91-44-48931-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fransk universitetsgrammatik
  Pedersen John, Vikner Carl, Spang-Hanssen Ebbe
  Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl. : 1982 : xiii, [1], 432 s. :
  ISBN: 91-24-15974-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La grammaire française.
  Danell Karl Johan, Olsson Hugo
  Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1998 : xi, [1], 84 s. :
  ISBN: 91-21-17736-8 ; 129:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Supplément

  Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk] : [81000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Nygren Håkan
  2. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1997 : x, [10], 511, [13], 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-7227-001-2 (inb.) ; 372:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petite histoire de la langue française.
  Bruneau Charles, Parent Monique, Poignet Gérard
  4. éd. : Paris : Colin : 1966 : 410 s. :

  Dauzat Albert
  Tableau de la langue française : origine, évolution, structure actuelle
  Paris : 1967 : 295 s. :

  Wartburg Walther *von*
  Évolution et structure de la langue française
  12. éd. : Tübingen : Francke : 1993 : 294 S. :
  ISBN: 3-7720-0013-4 (kart.) ; DM 34.00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Område 4. Muntlig och skriftlig framställning (Oral and Written Presentation), 7,5 hp

  Material tillgängligt via kurssidan.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Område 1. Fransk språkvetenskap och språkhistoria (French Linguistics and Language History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Walter Henriette
  Le français dans tous les sens : grande et petites histoires de notre langue
  Paris : Robert Laffont : 2008, c1988 : 445 p. :
  ISBN: 978-2-7578-0245-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Område 2. Fransk litteratur och litteraturvetenskap (French Literature and Literary History), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur 1800-talet

  Flaubert Gustave
  Madame Bovary
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Balzac, Honoré de
  L’auberge rouge
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sand George
  Indiana
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Zola Emile
  Thérèse Raquin
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sisask Florence
  Poesikompendium
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  de Duras Claire
  Ourika
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Obligatorisk kurslitteratur 1900-talet

  Cixous Hélène
  Tambours sur la digue : sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs
  Paris : Théâtre du Soleil : 1999 : 124 s. :
  ISBN: 2-905012-11-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Giraudoux Jean
  La guerre de Troie n'aura pas lieu
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Ionesco Eugène
  Rhinocéros
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Sartre Jean-Paul
  Les mains sales
  . :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valfri pocketupplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Mots et merveilles : une histoire de la littérature française
  Kibédi Varga Áron, Bertho Sophie, Calis Piet
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : cop. 1995 : v, [1], 235 s. :
  ISBN: 91-622-1472-1 (inb.) ; 530:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La littérature française au fil des siècles
  Deshusses Pierre, Karlson Léon
  Paris : Bordas : 1994 : 2 vol. :

  Område 3. Språk- och kulturkompetens (Linguistic and Cultural Proficiency), 7,5 hp

  Obligatorisk kurslitteratur

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Någon av ordböckerna Le Nouveau Petit Robert eller Le Robert Micro.

  Rey Alain
  Le Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française
  Nouv. ed. enrichie pour 2006 : Paris : Dictionnaires Le Robert : 2006. : xxiii, 1506 s. :
  ISBN: 2-8490-2252-7 (ed. de poche)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Wall Kerstin
  Bonniers franska grammatik.
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
  ISBN: 91-622-0893-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valfri upplaga.

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Boysen Gerhard
  Fransk grammatik
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 514 s. :
  ISBN: 91-44-48931-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fransk universitetsgrammatik
  Pedersen John, Vikner Carl, Spang-Hanssen Ebbe
  Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl. : 1982 : xiii, [1], 432 s. :
  ISBN: 91-24-15974-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La grammaire française.
  Danell Karl Johan, Olsson Hugo
  Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1998 : xi, [1], 84 s. :
  ISBN: 91-21-17736-8 ; 129:00
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Supplément

  Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk] : [81000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Nygren Håkan
  2. uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 1997 : x, [10], 511, [13], 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-7227-001-2 (inb.) ; 372:00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Petite histoire de la langue française.
  Bruneau Charles, Parent Monique, Poignet Gérard
  4. éd. : Paris : Colin : 1966 : 410 s. :

  Dauzat Albert
  Tableau de la langue française : origine, évolution, structure actuelle
  Paris : 1967 : 295 s. :

  Wartburg Walther *von*
  Évolution et structure de la langue française
  12. éd. : Tübingen : Francke : 1993 : 294 S. :
  ISBN: 3-7720-0013-4 (kart.) ; DM 34.00
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Område 4. Muntlig och skriftlig framställning (Oral and Written Presentation), 7,5 hp

  Material tillgängligt via kurssidan.