Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Freds- och konfliktstudier B, 30 hp

Engelskt namn: Peace and Conflict Studies B

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 till 2019-09-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FO007

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: prefekt, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2019-05-21

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande fyra moment:
 
Moment 1: Konflikters politiska ekonomi (The Political Economy of Conflicts) 7,5hp/7.5 ECTS
Momentet behandlar olika ekonomiska och sociala aspekters betydelse för väpnade konflikter och krig. Detta omfattar både deras betydelse för uppkomsten av konflikter för möjligheterna att avsluta krig och konflikter. I nutida krigen spelar naturresurser många gånger en viktig roll för finansieringen av krigen, vilket också behandlas under momentet. Kursmomentet problematiserar också olika privata aktörers inverkan på de nutida konflikterna. Det gäller t ex privata militära företag samt leverantörer av krigsmateriel. Momentet anknyter också till den globala diskussionen om huruvida dessa aktörers agerande kan övervakas och regleras. Vidare berörs också human trafficking som en konsekvens av väpnade konflikter och krig.
 
Moment 2: Internationell intervention och folkrätt (International intervention and international law) 7,5/7.5 ECTS
Detta kursmoment förklarar källor, principer och subjekt, samt hur nya rättsregler skapas, implementeras och övervakas inom den internationella rätten. Fokus ligger på de regler och mekanismer som styr konfliktförebyggande och fredsskapande arbete, bl a våldsförbudet och formerna för internationell konfliktlösning och ansvarsutkrävande. Kursmomentet omfattar också de mänskliga rättigheterna, alltså de regler som skyddar individer mot övergrepp från staters sida, samt den humanitära rätten, alltså de regler som gäller i väpnade konflikter.
 
Moment 3: Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt (Ideology, Identity and Religion in Peace and Conflict) 7,5hp/7.5 ECTS
Vilken roll spelar ideologier, identiteter och religioner både som konfliktorsaker och som förutsättningar eller verktyg för fred? Det är den övergripande frågeställning som momentet kretsar kring. Under momentet diskuteras och problematiseras de belägg som vissa forskare anser att det finns för att civilisationer, religioner och etniska och kulturella identiteter är eller kan förväntas bli en sorts aktörer i väpnade konflikter och krig. En central del av momentet är också de olika synsätt som finns avseende vad en identitet är för någonting och hur vi inom ämnet Freds- och konfliktstudier kan studera och analysera människors identiteter, kulturer och religioner både som konfliktorsaker och som ingående element i fredsprojekt.
 
Moment 4: Våld och ickevåld (Violence and Non-Violence)
Momentet behandlar olika former av våld och ickevåld, argument för och emot våld och ickevåld som politiska strategier, och forskning kring deras drivkrafter och konsekvenser. Vilken är relationen mellan pacifism som ideologi och ickevåld som praktik? Hur hänger våld och ickevåld ihop med femininitet/maskulinitet och konstruktioner av våld och kön? Hur påverkas förutsättningarna för våld och ickevåld av utveckling och modernitet?

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för kursen är följande:

Moment 1 - Konflikters politiska ekonomi
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • Redogöra för olika teoretiska slutsatser om ekonomiska aspekters betydelse i konfliktsammanhang.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • Genomföra en självständig analys på området där de teoretiska resonemangen som behandlas under momentet tillämpas på en nutida konflikt.
 • Redogöra för och kritiskt diskutera olika samband mellan förekomsten av väpnade konflikter och olika ekonomiska drivkrafters betydelse för dessas utveckling. 

Moment 2 - Internationell intervention och folkrätt
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • Redogöra för grundprinciperna inom den internationella rätten och dess betydelse inom den internationella politiken.
 • Redogöra för grunderna gällande de mänskliga rättigheterna och dess betydelse i relation till folkrättens subjekt.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • Genomföra en självständig analys på folkrättens område relaterat till staters agerande i världspolitiken. 

Moment 3 - Ideologi, identiteter och religion i fred och konflikt
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • Redogöra för och diskutera de olika perspektiv som återfinns i vetenskaplig litteratur på vad identiteter är.
 • Med hjälp av relevanta begrepp och teorier kritiskt diskutera och behandla de roller kulturella, etniska och religiösa identiteter antas spela i såväl väpnade konflikter och krig som i byggandet av fred.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • Kritiskt kunna reflektera kring olika typer av konstitutionella lösningar för postkonfliktsamhällen som är etniskt och/eller religiöst fragmenterade. 

Moment 4 - Våld och ickevåld
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • Redogöra för olika typer av våld och ickevåld och ge empiriska exempel på hur dessa har använts.
 • Redogöra för aktuell forskning om våld och ickevåld. 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • Genomföra en självständig analys av en historisk eller nutida ickevåldskampanj med hjälp av relevant teoribildning, presentera analysen skriftligt samt kritiskt och konstruktivt granska andras arbeten.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
 • Anlägga vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv på frågor om våld och ickevåld.

Behörighetskrav

Univ: Freds- och konfliktstudier A, 30 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten och varierar från moment till moment. Närvaro är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Den som inte är närvarande tilldelas ytterligare uppgifter.

Examination

Moment 1: Konflikters politiska ekonomi
Examinationen av momentet sker genom obligatoriska seminarier samt en individuell rapport. För att bli godkänd på seminarierna krävs ett aktivt deltagande samt ett godkänt betyg på det uppgifter som ingår till varje seminarium. Redovisningen på seminarierna sker både muntligt och skriftligt samt individuellt och i grupp. Seminarierna kan ge betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den individuella rapporten kan ge betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen.
 
Moment 2: Internationell intervention och folkrätt
Examinationen av momentet sker på grundval av två delar. Del 1 består av obligatoriska seminarier. Del 2 består av en individuell uppsats. För att bli godkänd på hela momentet krävs ett godkänt resultat på samtliga delar. För del 1 ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För den individuella uppsatsen ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget på hela momentet grundar sig på sammanvägningen av de examinerande delarna och sätts först när alla aktiviteter är godkända. 
 
Moment 3: Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt
Examinationen av momentet sker genom obligatoriska seminarier samt en individuell hemtentamen. För att bli godkänd på seminarierna krävs ett aktivt deltagande samt ett godkänt betyg på det uppgifter som ingår till varje seminarium. Redovisningen på seminarierna sker både muntligt och skriftligt samt individuellt och i grupp. Seminarierna kan ge betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den individuella hemtentamen kan ge betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen.
 
Moment 4: Våld och ickevåld
Examinationen av momentet sker genom obligatoriska seminarier, en obligatorisk skrivarverkstad, en individuell rapport samt en kommentatorsuppgift. Redovisningen på seminarierna sker både muntligt och skriftligt samt individuellt och i grupp. Seminarierna, skrivarverkstaden och kommentatorsuppgiften kan ge betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den individuella rapporten kan ge betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyg på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen.
 
Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan för hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Konflikters politiska ekonomi

Revisiting the Role of Private Military and Security Companies
Andreopoulos George, Brandle Shawna
Ingår i:
Criminal justice ethics [Elektronisk resurs].
New York : John Jay College of Criminal Justice, Institute for Criminal Justice Ethics : 31 : sid. 138-157 :
Obligatorisk

Berndtsson Joakim
Realizing the “market-state”? Military transformations and security outsourcing in Sweden
Ingår i:
International journal [electronic resource] : Canada's journal of global policy analysis. [Elektronisk resurs]
69 : sid. 542-558 :
Obligatorisk

Le Billon Philippe
Wars of plunder : conflicts, profits and the politics of resources
London : C Hurst & Co : 2012 : xi, 363 s. :
ISBN: 1-84904-145-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Tillgänglig som e-bok via Universitetsbiblioteket

Pingeot Lou
The United Nations Guidelines on the Use of Armed Private Security. Towars a Normalisation of the UN Use of Security Contractors?
Ingår i:
International community law review [Elektronisk resurs].
Leiden : M. Nijhoff : c2006- : 16 : sid. 461-474 :
Obligatorisk

War and underdevelopment. [Elektronisk resurs] : Volume 1 The economic and social consequences of conflict
Fitzgerald E. V. K., Stewart Frances.
Oxford : Oxford University Press : 2001. : ix, 267 p. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 0-19-169696-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Tillgänglig som e-bok via Universitetsbiblioteket

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Internationell intervention och folkrätt

Sverige och folkrätten
Bring Ove, Mahmoudi Said, Wrange Pål
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2014 : 363 s. :
ISBN: 978-91-39-20716-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Klabbers Jan
International law
Second edition. : Cambridge [UK] : Cambridge University Press : 2017. : xxix, 370 pages :
ISBN: 978-1-107-14155-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Smith Rhona K. M.
International human rights law
Eighth edition. : Oxford : Oxford University Press : [2018] : 436 sidor :
ISBN: 978-0-19-880521-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Çalı Başak
International law for international relations
Oxford : Oxford University Press : 2010. : xxxii, 431 p. :
ISBN: 0-19-955842-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Svanberg Katinka
En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt
5. uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2015 : 110 s. :
ISBN: 9789139206552
Se bibliotekets söktjänst

Shaw Malcolm Nathan
International law
Eighth edition. : Cambridge : Cambridge University Press : [2017] : lxxxviii, 1033 sidor :
ISBN: 978-1-107-18847-1
Se bibliotekets söktjänst

Ideologi, identitet och religion i fred och konflikt

Al Qurtuby Sumanto
Peacebuilding in Indonesia: Christian–Muslim Alliances in Ambon Island
Ingår i:
Islam and Christian Muslim relations [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
Carfax : 24 : sid. 349-367 :
Full article
Obligatorisk

Religion and Peacemaking: A Conceptualization
Brewer John D, Higgins Gareth I, Teeney Francis
Ingår i:
Sociology [Elektronisk resurs].
Cambridge : Cambridge University Press : 1999- : 44 : sid. 1019-1037 :
Länk
Obligatorisk

Constitution building processes and democratization [Elektronisk resurs]
Ghai Yash., Galli Gudio.
Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance : c2006. : 24 p. :
Med länk till fulltext efter registrering
Obligatorisk

Gurr Ted R.
Observations on the Study of Ethnic Conflict
Ingår i:
Ethnopolitics. [Elektronisk resurs]
16 : sid. 34-40 :
Länk
Obligatorisk

The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism
Hafez Mohammed, Mullins Creighton
Ingår i:
Studies in conflict and terrorism [Elektronisk resurs]
London : Routledge : 1999- : 38 : sid. 958-975 :
Länk
Obligatorisk

Hancock Landon E.
Into the IRIS: a model for analyzing identity dynamics in conflict
Ingår i:
National identities [Elektronisk resurs]
London : Routledge : 2000- : 18 : sid. 409-423 :
Länk
Obligatorisk

Huntington Samuel P.
The clash of civilizations?
Ingår i:
Foreign affairs
New York : Council on Foreign Relations : 1922- :
Obligatorisk

Constitution building after conflict [Elektronisk resurs] : external support to a sovereign process : policy paper May 2011
Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : 2011 : 22 s. :
http://www.idea.int/publications/constitution-building-after-conflict/upload/CB-after-conflict.pdf
Obligatorisk

Lijphart A
Constitutional Design for Divided Societies
Journal of Democracy, Vol.15, Nr. 2, s. 96-109 : 2004 :
Obligatorisk

Mccauley John F.
Disaggregating Identities to Study Ethnic Conflict
Ingår i:
Ethnopolitics. [Elektronisk resurs]
16 : sid. 12-20 :
Länk
Obligatorisk

Armed conflicts, 1946–2014
Pettersson Therése, Wallensteen Peter
Ingår i:
Journal of peace research [Elektronisk resurs]
London : Sage : 2000- : 52 : sid. 536-550 :
Länk
Obligatorisk

How Holy Wars End: Exploring the Termination Patterns of Conflicts With Religious Dimensions in Asia
Svensson Isak, Harding Emily
Ingår i:
Terrorism and political violence [Elektronisk resurs]
London : Routledge : 2002- : 23 : sid. 133-149 :
Länk
Obligatorisk

Wallis Joanne
How important is participatory constitution-making? Lessons from Timor-Leste and Bougainville
Ingår i:
Commonwealth & comparative politics [Elektronisk resurs].
London : Frank Cass : c1998- : 54 : sid. 362-386 :
Länk
Obligatorisk

Waylen Georgina
Constitutional Engineering. What opportunities for the enhancement of gender rights?
Ingår i:
Third world quarterly. [Elektronisk resurs]
27 : sid. 1209-1221 :
Obligatorisk

Att skriva en bra uppsats
Reinecker Lotte, Stray Jörgensen Peter
1:2 : Malmö : Liber : 2004 :

Våld och ickevåld

Bartkowski Maciej
Nonviolent Civilian Defense to Counter Russian Hybrid Warfare
Johns Hopkins Krieger School : 2015 :
http://advanced.jhu.edu/wp-content/uploads/2015/03/GOV1501_WhitePaper_Bartkowski.pdf
Obligatorisk

Auschwitz och det moderna samhället
Bauman Zygmunt, Gimdal Gustaf, Gimdal Rickard
2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1994 : 298, [6] s. :
ISBN: 91-7173-038-9 ; 230:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Cady Duane L.
From warism to pacifism : a moral continuum
2nd ed. : 2010 : xxi, 145 p. :
ISBN: 1439903123
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Calhoun Laurie
Targeted Killing and Drone Warfare
Ingår i:
Routledge handbook of critical terrorism studies
New York : Routledge : 2016. : 311 pages : sid. s 190–200. :
Obligatorisk

Hallward Maia Carter
Understanding nonviolence : contours and contexts / Maia Carter Hallward and Julie M. Norman. [Elektronisk resurs]
Polity :
Obligatorisk
Läsanvisning: 2015. Cambridge: Polity Press

Why civil resistance works : the strategic logic of nonviolent conflict
Chenoweth Erica, Stephan Maria J.
New York : Columbia University Press : cop. 2011. : xvii, 296 p. :
ISBN: 0231156820
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Beyond mothers, monsters, whores : thinking about women's violence in global politics
Gentry Caron E., Sjoberg Laura
London : Zed Books : 2015 : 200 s. :
ISBN: 9781783602070
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Se bibliotekets söktjänst