"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologisk diagnostik I, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Physiology Diagnostics I

Denna kursplan gäller: 2022-01-31 och tillsvidare

Kurskod: 3BL213

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-01-28

Innehåll

Modul 1 :Består av perifera cirkulationens undersökningsmetoder med teoretisk bakgrund. Kursen omfattar ultraljudsteknik för icke invasiva undersökningar av arteriella och venösa insufficienser samt venös trombosdiagnostik. Dessutom ingår metoder för perifer tryck- och cirkulationsmätning. Skriva ett prospekt rörande förbättringsarbete inom området, samla in nulägesdata och föreslå förbättringsaktiviteter.

Modul 2: Består av diagnostiska metoder med teoretisk bakgrund för bedömning av central cirkulation, framförallt hjärta och lungor. Kursen behandlar vilo- och arbets-EKG, samt långtids-EKG med arytmianalys. Dessutom ingår metodik med teoretisk bakgrund för undersökning av diffusionskapacitet, lungmekanik, gasdistribution samt statisk och dynamisk spirometri. Skriva ett prospekt rörande förbättringsarbete inom området, samla in nulägesdata och föreslå förbättringsaktiviteter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 

 • erhålla kunskaper om metodernas möjligheter och begränsningar (modul 1 och 2)
 • kunna förklara den teoretiska bakgrunden för ultraljudets fysikaliska principer inklusive dopplertekniken (modul 1)
 • kunna förstå venös trombosdiagnostik med ultraljud och undersökningsresultat vid perifera kärlsjukdomar (modul 1)
 • kunna redogöra för de vanligaste projektionerna och de tekniker som ska användas vid olika frågeställningar inom kärldiagnostik (modul 1)
 • förstå principerna för undersökningar av arteriella och venösa insufficienser (modul 1)
 • ha kännedom om lungmekanik och gasdistribution (modul 2)
 • kunna tolka vilo-EKG-kurvor (modul 2)
 • ha kännedom om arytmidiagnostik och tolkning av långtids-EKG (modul 2)
 • ha förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet inom klinisk fysiologi och dess betydelse för yrkesutvecklingen (modul 1 och 2)

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

 • tillämpa säkerhet och kvalitet vid undersökningen (modul 1 och 2)
 • kunna självständigt utföra halskärlsundersökning med ultraljud (modul 1)
 • med handledning kunna utföra undersökningar av arteriella och venösa insufficienser och venös trombosdiagnostik med ultraljud (modul 1)
 • kunna självständigt genomföra kalibrering av spirometriutrustning samt utföra statisk och dynamisk spirometri på en patient (modul 2)
 • kunna självständigt utföra diffusionskapacitetmätning på patient (modul 2)
 • kunna självständigt utföra vilo-, arbets-, och långtids-EKG (modul 2)
 • kunna dokumentera, analysera, tolka, kritiskt granska samt presentera undersökningsresultat vid undersökning (modul 1 och 2)
 • kunna dokumentera och presentera undersökningsresultat vid perifera kärlsjukdomar (modul 1)
 • kunna identifiera ett förbättringsområde inom klinisk verksamhet (modul 1 och 2)
 • kunna läsa vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, sammanfatta dess innehåll på svenska samt identifiera egna etiska överväganden i relation till dessa (modul 1 och 2)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • kunna kommunicera med patient och anhörig (modul 1 och 2)
 • ha utvecklat insikt i yrkesrollen och visat samarbete med olika personalkategorier i organisationen (modul 1 och 2)
 • kunna ge god omvårdnad och uppvisa professionellt förhållningssätt vid kontakt med patienter, närstående, medarbetare, studenter och andra aktörer inom vården (modul 1 och 2)
 • visa gott omdöme och ta ansvar för egna handlingar, patientundersökningar och undersökningsresultat (modul 1 och 2)
 • tillämpa etiska principer i vården (modul 1 och 2)
 • förstå innebörden av tystnadsplikt/sekretess och tillämpa denna (modul 1 och 2)
 • kunna tillgodogöra sig handledning (modul 1 och 2).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 90 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case, seminarier samt reflekterande blogg. Närvaro vid upprop, verksamhetsförlagd utbildning, demonstrationer, case-diskussioner samt seminarier är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen som bygger på underlag från handledare och en sammanvägning av examinator (betyg G eller U). Antalet tillfällen att fullgöra VFU för att nå godkänt är begränsat till två. 

Examination av kursens två moduler sker individuellt i form av seminarier, case-redovisningar, reflekterande blogg och skriftliga inlämningsuppgifter (betyg G eller U). För godkänd kurs krävs betyget G för de olika delarna av den verksamhetsförlagda utbildningen enligt givna bedömningskriterier, seminarier, case, reflekterande blogg och skriftliga inlämnings¬uppgifter inom respektive modul. Betyget G på case-redovisning och seminarier innebär att studenten ska vara närvarande och delta aktivt vid båda modulerna.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på  professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv samt följa verksamhetens arbetstider.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 5

Klinisk fysiologisk kärldiagnostik
Jogestrand Tomas, Rosfors Stefan
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 396 s., xii pl.-s. i färg :
ISBN: 9144021895
Se Umeå UB:s söktjänst

Kliniska arbetsprov : metoder för diagnos och prognos
Jorfeldt Lennart, Pahlm Olle
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 499 s. :
ISBN: 9789144083834
Se Umeå UB:s söktjänst

Farmakologi
Lindström Erik, Norlén Per
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 443 s. :
ISBN: 9789147114221
Se Umeå UB:s söktjänst

Arytmier : mekanismer, utredning och behandling
Insulander Per, Jensen-Urstad Mats
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 430 sidor :
ISBN: 9789144121895
Se Umeå UB:s söktjänst

Klinisk fysiologi : med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi
Jonson Björn, Wollmer Per
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 397 s. :
ISBN: 9789147099313
Se Umeå UB:s söktjänst