"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården, 8 hp

Engelskt namn: Physiological Methods and Laboratory Diagnosis in Primary care

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3BL305

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-06-07

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2023-04-27

Innehåll

Kursen består av tre moduler

Modul 1: Teori 3 hp
I modulen ingår teori rörande vanliga patientnära analyser inom primärvården samt grundläggande medicinsk teknik rörande fysiologiska undersökningar såsom EKG, ultraljudsmetodik och lungfunktionsundersökning. Etik och förhållningssätt i det professionella mötet med patienten och dess anhöriga belyses med case.

Modul 2: Laboration 3,5 hp
I modulen ingår laborationer med inriktning mot fysiologisk mätutrustning, vanliga patientnära analyser inom primärvården och fysiologiska undersökningar, vuxen HLR i samhället, samt auskultation vid hälsocentral.

Modul 3: Läkemedelsräkning 1,5 hp
Kursen innehåller även modulen läkemedelsräkning.
 

Förväntade studieresultat

Modul 1: Teori, 3 hp
Kunskap och förståelse:
Den studerande ska
* ha kunskap om begreppen sjukdom och hälsa samt olika hälsomodeller
* ha teoretiska kunskaper om vanliga patientnära analyser (PNA) inom primärvården 
* ha kunskap om vanligt förekommande fysiologiska undersökningar inom primärvården, som EKG och spirometri
* känna till etiska principer samt lagar och förordningar som styr vården

Färdighet och förmåga:
Den studerande ska 
* kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska
* diskutera tillämpning av etiska principer samt lagar och förordningar som styr vården
* utveckla sin kommunikationsförmåga vid patientmöte
* kunna reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete

Modul 2: Laborationer, 3.5 hp
Färdighet och förmåga:
Den studerande ska 
* prova på att utföra vanligt förekommande fysiologiska undersökningar 
* ha förståelse för ultraljudsundersökningar och enkel tolkning av undersökningen 
* kunna utföra vanliga patientnära analyser 
* kunna utföra vuxen hjärtlungräddning (HLR) i samhället
* kunna dokumentera analys- och undersökningsresultat
* ha kännedom om laborativt arbete vid hälsocentral 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska
* kunna förstå samband med undersökningsresultat och patientens diagnos  
* kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier
* känna till olika personalkategorier som arbetar på en hälsocentral, och reflektera över vikten av samarbete dem emellan
* reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete och seminarier

Modul 3: Läkemedelsräkning, 1.5 hp
Kunskap och förståelse:
Den studerande ska 
* ha kännedom om relevant terminologi inom läkemedelshantering

Färdighet och förmåga:
Den studerande ska
* behärska basal läkemedelsräkning och rimlighetsbedömning
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 8 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, case, demonstrationer och auskultation vid hälsocentral. Närvaro vid upprop, laborationsgenomgångar, laborationer, seminarier, demonstrationer, HLR och auskultation vid hälsocentral är obligatorisk.

Examination

Examination av kursens teorimodul sker i form av seminarier och skriftlig tentamen. Seminarier betygssätts med godkänd (G) eller underkänd (U), för den skriftliga tentamen är betygsgraderna väl godkänd (VG), G och U. Examination av modulen laborationer sker i form av laboration och skriftlig tentamen med betygsgrad G/U för laboration och VG, G och U för den skriftliga tentamen. Modulen läkemedelsräkning examineras genom skriftlig tentamen (betygsgrad: G/U).

För godkänd kurs krävs betygsgraden G för de ingående delarna tentamen, laboration, seminarier, HLR, auskultation i hälsocentral och 100% rätt på läkemedelsräkningstentamen. För betyget VG på hela kursen krävs VG på båda skriftliga tentamina och G på laboration, seminarier samt 100% rätt på tentamen i läkemedelsräkning. 

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre per läsår. För varje ordinarie kurstillfälle anordnas ett ordinarie och maximalt två omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. För varje enskild laboration erbjuds maximalt två uppföljningstillfällen per kurs. En student får omregistreras högst en gång på samma kurs. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. Antalet auskultationstillfällen vid hälsocentral är begränsade till två tillfällen. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.