"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Physical activity and health for KRAFT-instructors

Denna kursplan gäller: 2018-02-05 och tillsvidare

Kurskod: 3EM028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för hållbar hälsa

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2018-02-06

Innehåll

Kursen belyser betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa, välbefinnande och sjukdomstillstånd anpassat till arbetsmetodiken Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). Denna kurs inriktar sig specifikt mot aktörer inom träning- och hälsobranschen, föreningslivet, samt övriga organisationer där fokus på hälso- och livsstilsvägledning förekommer. Kursen belyser de fysiologiska mekanismer som sker i kroppen i samband med träning, utvärderar lämpliga och individanpassade träningsmetoder, samt analyserar olika mätmetoder vid testning av fysisk aktivitet. Vidare beskrivs hur fysisk aktivitet kan förebygga och behandla sjukdomstillstånd vid olika diagnoser. Kursen lyfter fram hur förskrivning av fysisk aktivitet på recept praktiskt går tillväga och har i samband med detta även inslag av motiverande samtalsteknik för en ökad förståelse kring beteendeförändring och motivation hos individer. Således tillämpar kursen ett helhetsperspektiv på hur fysisk aktivitet och hälsa kan användas i förebyggande och behandlande syfte, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt hälsoarbete inom näringsliv, föreningsliv och kommunala organisationer.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

  • Redogöra för begreppet fysisk aktivitet och dess betydelse för folkhälsan, samt förklara fysiologiska aspekter på träning såsom olika delkapaciteter och inaktivitet.
  • Visa grundläggande kunskaper kring fysiologiska aspekter på fysisk aktivitet och träning utifrån ett sjukdoms-, ålders- och könsperspektiv
  • Dra slutsats av lämpliga tränings- och testmetoder inom ramen för individuell rådgivning och förskrivning av fysisk aktivitet
  • Redogöra för fysisk aktivitet på recept som arbetsmetodik, beskriva hur FaR kan implementeras lokalt, regionalt och nationellt samt förstå betydelsen av olika professioners roll i arbetet med fysisk aktivitet i behandling och prevention av sjukdom. 

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

  • Identifiera och motivera individers behov av tränings- och aktivitetsform mot bakgrund av olika sjukdomstillstånd.
  • Planera ordinerad fysisk aktivitet med hänsyn till sjukdom, progression, ålder och kön
  • Använda motiverande samtalsteknik i samband med rådgivning av fysisk aktivitet 

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

  • Värdera och analysera olika mätmetoder för utvärdering av fysisk aktivitet och träning
  • Bedöma den vetenskapliga bakgrunden till aktuella rekommendationer om fysisk aktivitet 

Behörighetskrav

Avklarade studier om minst 30 högskolepoäng inom utbildningsprogram med fokus på främjande av hälsa och fysisk aktivitet, såsom tränarprogram, idrottsvetenskapliga program, kostvetarprogram, idrottspedagogiska program, idrottpsykologiska program, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen sker helt på distans via en virtuell lärmiljö för distribution av kursmaterial, föreläsningar, uppgifter samt diskussioner och handledning. Vid behov kan enstaka uppgifter förläggas vid campus. Kursen kräver tillgång till Internetuppkopplad dator. Upprop sker på kursplattformen.

Examination

Examination sker fortlöpande med nätbaserade frågor samt individuella inlämningsuppgifter i anslutning till respektive kurskapitel. Vid behov kan examinationen av den individuella uppgiften i testning av fysisk aktivitet förläggas vid campus och genomföras med andra studenter. Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattad bedömning av resultatet på de olika utbildningsmomenten samt inlämnade individuella uppgifter. För Väl Godkänd på kursen krävs att studenten uppnått betyget Väl Godkänd på de nätbaserade frågorna samt den individuella uppgiften i testning av fysisk aktivitet.

Övriga föreskrifter

KRAFT står för Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning och är ett digitalt utbildningskoncept som utvecklades med finansiering från Europeiska socialfonden mellan 2015–2017. Student som fullföljer denna kurs erhåller certifiering som KRAFT-instruktör, vilken har kompetens och färdighet i att utforma och planera fysisk aktivitet och träning för sjukdomsprevention och behandling. KRAFT-instruktören har även kompetens att vidareutveckla och genomföra ordinerad fysisk aktivitet hos patienter med olika sjukdomstillstånd.
 
Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.