"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Galenisk farmaci, 10,5 hp

Engelskt namn: Pharmaceutics

Denna kursplan gäller: 2020-02-10 och tillsvidare

Kurskod: 3FA029

Högskolepoäng: 10,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
Farmaci: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-02-01

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-26

Innehåll

Kursen Galenisk farmaci behandlar först grundläggande fysikalkemiska moment som är relevanta för förståelsen av ämnet galenisk farmaci, som t.ex. lösningars fysikalkemiska egenskaper, kolligativa fenomen, diffusion samt yt- och kolloidkemi. Kursen tar sedan upp utformning, framställning och kontroll av bruksfärdiga läkemedel. De olika beredningsformerna och deras egenskaper, speciellt tekniska och biofarmaceutiska aspekter, samt relevanta fysikaliska system, deras egenskaper och karakterisering tas upp. Vidare ingår kvalitetssäkring och GMP (Good Manufacturing Practice) och biologiska läkemedel.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
Kunskap och förståelse

 • Beskriva utformningen av de olika beredningsformerna med avseende på formulering och egenskaper speciellt tekniska och biofarmaceutiska aspekter
 • Beskriva framställning och kontroll av bruksfärdiga läkemedel, inklusive olika typer av enhetsoperationer samt steril och aseptisk tillverkning
 • Visa förståelse det kvalitetstänkande på vilket hanteringen av beredningsformer är baserat genom insikt i kvalitetssäkring och GMP
 • Redogöra för fysikalkemiska moment t.ex. lösningars fysikalkemiska egenskaper, kolligativa fenomen, diffusion samt yt- och kolloidkemi
 • Beskriva begreppen upplösning och löslighet
 • Beskriva olika dispersa system som används inom galenisk farmaci och deras egenskaper
 • Beskriva reologiska egenskaper hos relevanta beredningsformer
 • Visa kunskap om egenskaper hos fasta material och hur dessa påverkar egenskaper hos de olika beredningsformerna
 • Redogöra för olika typer av hållbarhet hos läkemedelsberedningar samt förstå sambandet mellan hållbarhet och förvaring
 • Redogöra för egenskaper hos och användningen av samtliga vanligt förekommande beredningsformer för läkemedel
 • Redogöra för läkemedelsförpackningens funktion

Färdighet och förmåga

 • Angripa och lösa fysikalkemiska problem som uppträder vid läkemedelsformulering genom grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Söka, sammanställa, presentera och kritiskt granska information utifrån en given problemställning
 • Relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll

Behörighetskrav

Behörighetskrav: Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap 1 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap 2 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp samt genomgången kurs i Läkemedelskemi 4,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, gruppseminarier, demonstrationer, laborationer och fördjupningsuppgifter. I kursen ingår muntlig presentation av en fördjupningsuppgift som behandlar en viss galenisk frågeställning. Laborationerna och den muntliga presentationen av fördjupningsuppgiften är obligatoriska moment som utförs i Umeå. Dessutom ingår en reflektionsuppgift som ett obligatoriskt moment.

Examination

Laborationerna (0.5 hp) under kursen och den muntliga presentationen av fördjupningsuppgiften (1.5 hp) samt reflektionsuppgiften (0.2 hp) ingår i den slutliga examinationen tillsammans med en skriftlig salstentamen (8.3 hp). På tentamen sätts något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). På laborationsmomentet, den muntliga presentationen av fördjupningsuppgiften, samt reflektionsuppgiften ges betygen godkänd (G) eller underkänd (U). På hela kursen ges något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget "väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den skriftliga tentamen.
 
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §).  Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution. Möjligheten att komplettera icke godkända obligatoriska praktiska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.
I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.