"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genus, sexualitet och bibeln: språklig magisterkurs i exegetik, 15 hp

Engelskt namn: Gender, sexuality, and the Bible: Master Course in Exegesis

Denna kursplan gäller: 2021-10-18 och tillsvidare

Kurskod: 1RE222

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-11

Innehåll

Genus och sexualitet är återkommande teman i bibliska texter och har också varit ett viktigt fokus inom bibelreception. Kursen aktualiserar aktuella teorier och metoder relaterade till genus och sexualitet för att studera bibliska texter både i deras antika sammanhang och i nutida tolkningar och diskussion. Med ett historiskt fokus avser kursen att fördjupa exegetiska färdigheter och bredda de studerandes kännedom om tidiga judiska och tidiga kristna källor samt andra grekisk-romerska källor. Genom introduktion till samtida debatt inom området har kursen för avsikt att utveckla kunskaper inom tolkning och bibelreception samt utveckla färdigheter i att hantera potentiellt svåra ämnen kopplade till bibeltolkning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 

 • visa fördjupade insikter i aktuella teorier och metoder relaterade till genus och sexualitet och aktuella forskningsfrågor, 
 • redogöra för vetenskaplig forskning om exegetik och bibelreception, 
 • visa fördjupad förståelse för texternas tolkningspotential och deras tolkningshistorien, 
 • ha en fördjupad kunskap om den bibelforskningens dagsläge. 

Färdighet och förmåga 

 • filologiskt och historiskt medvetet analysera på originalspråket studerade nytestamentliga texter, 
 • göra en vetenskapligt välgrundad framställning av texternas historiska sammanhang, 
 • kritiskt hantera aktuella teorier och metoder relaterade till genus och sexualitet, 
 • kulturellt och historiskt medvetet analysera samtida tolkningar av bibliska texter, 
 • kritiskt reflektera över egna åsikter i förhållande till texter, 
 • muntligt och skriftligt kunna klart och välstrukturerat presentera ett självständigt arbete. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera tolkningar av bibliska texter, speciellt i samband med genus och sexualitet, 
 • muntligt och skriftligt kritiskt reflektera över egna åsikter i förhållande till texter och tolkningar,  
 • muntligt och skriftligt kritiskt diskutera bibelforskningens roll i och bidrag till samtida diskussioner om genus och sexualitet. 

Behörighetskrav

Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap 90 hp, varav minst 30 hp utgörs av Exegetik/Bibelvetenskap med språklig inriktning där kursen Evangeliernas Jesus och brevens Paulus - språklig kandidatkurs i nya testamentets exegetik 15hp ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av seminarier. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen vida videolänk och kursplattform där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig vid datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen.

Examination

Examination består av aktivt deltagande i seminarier, inklusive muntliga presentationer (5 hp); skriftlig portfolio där studenten reflekterar över kursens helhet (4 hp) samt en uppsats där studenten analyserar en specifik fråga relaterad till kursens ämne, baserad på analys av nytestamentliga texter på originalspråk (6 hp). 

Portfolio och uppsats betygssätts med välgodkänt, godkänt, eller underkänt, deltagande i seminarier med godkänt, eller underkänt. För betyget välgodkänt krävs välgodkänt på båda portfolio och uppsats och godkänt på deltagande i seminarier. För godkänt krävs godkänt på alla kursens delar. 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Genus, sexualitet och bibeln: språklig magisterkurs i exegetik

Clark Anna
Desire : a history of European sexuality
Second edition. : London : Routledge, Taylor & Francis Group : 2019 : xi, 287 pages :
ISBN: 9780815352501
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som e-bok på UMU UB

Contextualizing Gender in Early Christian Discourse: Thinking Beyond Thecla [Elektronisk resurs]
Vander Stichele Caroline, Penner Todd C.
T & T Clark Limited : 2009 :
Online access for UMUB
ISBN: 9780567346636
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som e-bok på UMU UB

Dunning
The Oxford Handbook of New Testament, Gender, and Sexuality [Elektronisk resurs]
Oxford University Press : 2019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns som e-bok på UMU UB

Artiklar och bokkapitel