Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genusvetenskap: Makt och kön C, 30 hp

Engelskt namn: Gender Studies: Power and Gender C

Denna kursplan gäller: 2022-05-23 och tillsvidare

Kurskod: 2KC002

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: UCGS:s föreståndare, 2008-04-03

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-05-23

Innehåll

Kursen ges online, och ger ytterligare fördjupning inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet, med betoning på ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständig problemlösning. Under det första momentet - Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp) - behandlas det genusvetenskapliga forskningsfältets utveckling och aktuella debatter samt dess betydelse för olika genusteoretiska och feministiska forskningsansatser. Det andra momentet  - Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp) - behandlar några olika vetenskapliga metoder och deras tillämpning i relation till olika typer av forskningsfrågor. Det tredje momentet - Självständigt arbete (15 hp) - utgörs av ett självständigt skriftligt arbete.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Efter genomfört moment ska studenten:

Moment 1: Vetenskapsteori och feministiska perspektiv (7,5 hp)
Kunskap och förståelse:
- Uppnått fördjupad kunskap om feministisk kunskapsteoretisk debatt av relevans för ämnet genusvetenskap 
- Uppnått fördjupad förståelse för några genusteoretiska och feministiska forskningsansatser

Färdighet och förmåga:
- Självständigt presentera sin analys muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Självständigt kunna urskilja, beskriva och diskutera samtida centrala vetenskapsteoretiska synsätt
- Kritiskt kunna diskutera och reflektera kring vetenskapliga studier inom genusforskningsfältet 

Moment 2: Vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp)
Kunskap och förståelse:
- Uppnått fördjupad kunskap om några olika vetenskapliga arbetssätt med relevans för ämnet genusvetenskap
- Kunna problematisera och visa kunskap om forskningsetik

Färdighet och förmåga:
- Självständigt kunna planera genomförandet av en forskningsuppgift

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
- Utvecklat ett kritiskt reflexivt förhållningssätt till både kvalitativa och kvantitativa metoder och dess tillämpning för olika typer av forskningsproblem


Moment 3: Självständigt arbete (15 hp)
Kunskap och förståelse:
- Självständigt kunna avgränsa och formulera ett forskningsproblem och kunna tillämpa en relevant metod inom det genusvetenskapliga och feministiska forskningsfältet

Färdighet och förmåga: 
- självständigt kunna genomföra, planera sin uppsats och försvara sin studie 
- självständigt kunna tillämpa genusvetenskaplig teori på ett empiriskt eller teoretiskt problemområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kunna försvara sitt vetenskapliga arbete samt granska, värdera och opponera på annan students vetenskapliga arbeten

Behörighetskrav

Univ: Genusvetenskap 60 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på helfart online på en lärplattform som studenterna får tillgång till vid kursstart. På kursplattformen tar studenterna del av föreläsningar samt genomför obligatoriska uppgifter och andra lärandeaktiviteter. Studierna karaktäriseras i hög grad av självständigt och aktivt lärande där studenterna söker kunskap och reflekterar kritiskt både individuellt och i grupp. Kursen fokuserar på aktivt lärande, d.v.s. att kritiskt kunna reflektera över kunskapen och omsätta denna i praktiken. Olika strategier för undervisning och lärande kommer att användas, såsom föreläsningar, gruppdiskussioner och olika former av individuella och gruppuppgifter. Handledning av uppsats sker i grupp, under den termin som kursen ges. För att bli godkänd på kursen förväntas studenten delta aktivt i samtliga seminarier och bli godkänd på examinationsuppgiften.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. På moment 1 sker examinationen löpande genom aktivt deltagande i seminarier samt genom tre PM på avhandlingar som läses. På moment 2 utgörs examinationen av aktivt deltagande i obligatoriska metodövningar med redovisningar samt genom ett PM inför det självständiga arbetet. Examinationen på moment 3 utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete, presentation och försvar av arbetet vid seminarium, opposition på annans arbete samt aktivt deltagande i fortlöpande diskussioner av kurskamraters självständiga arbeten.

På kursen ges betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget väl godkänd krävs sammanlagt minst 22,5 hp med betyget väl godkänd på delmomenten.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Handledning för det självständiga arbetet görs, om inte särskilda skäl föreligger, endast inom kursens termin.

Övriga föreskrifter

Genusvetenskap omfattande totalt 90 hp (kurserna Genusvetenskap: Makt och kön A, B och C) kan räknas som huvudområde i kandidatexamen.

Tillgodoräknande

Delmoment av kurs i genusvetenskap på C-nivå vid andra lärosäten kan, efter ansökan från studenten, tillgodoräknas efter individuell prövning. Ansökan görs i samband med ordinarie ansökningstillfälle till kursen och ska åtföljas av kursplan med litteraturlista från den tidigare utbildningen samt dokumentation över uppnådda poäng.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 21

Moment 1

"Att baka en katedral" : genusperspektiv i avhandlingsskrivande
Eskilsson Lena, Kalman Hildur
Umeå : Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet : 2007 : 31 s. :
ISBN: 91-975658-2-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Haraway Donna
Situated Knowledge: the science question in feminism and the privilege of partial perspective.
Ingår i:
Feminist studies.
New York : 1972- : Vol 14 : sid. 575-599 :
http://www.jstor.org/stable/3178066
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.jstor.org/stable/3178066

Hemmings Clare
Invoking Affect: Cultural Theory and the Ontological Turn
Taylor & Francis Online : 2005 :
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09502380500365473?scroll=top&needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: 548-567

Mansfield Nick
Subjectivity : theories of the self from Freud to Haraway
New York : New York Univ. Press : 2000 : ix, 198 s. :
ISBN: 0-8147-5651-4 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: kap 1-12

Affecting feminism: Questions of feeling in feminist theory
Pedwell Carolyn, Whithead Anne
Sagepub : 2012 :
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1464700112442635
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 115-129

Feminist methodology : challenges and choices.
Ramazanoglu Caroline, Holland Janet
London : SAGE Publications : 2002 : vii, 195 s. :
ISBN: 0-7619-5123-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1-4 samt kapitel 5 och 7

Scott Joan W.
The Evidence of Experience
Critical Inquiry , Vol. 17, No. 4 (Summer, 1991) : 1991 :
Published by: The University of Chicago Press
Obligatorisk
Läsanvisning: 773-797 https://www.jstor.org/stable/1343743?seq=1#metadata_info_tab_contents

Sedgwick, Kosofsky Eve
Paranoid Reading and Reparative Reading, or, you’re so paranoid you probably think this essay is about you
Ingår i:
Touching feeling [Elektronisk resurs]
Durham : Duke University Press : 2002. : 1 online resource (209 p.) :
Obligatorisk

Harding Sandra G.
The feminist standpoint theory reader : intellectual and political controversies
New York, N.Y. : Routledge : 2004 : 379 s. :
ISBN: 0-415-94500-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Thurén Torsten
Vetenskapsteori för nybörjare
2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
ISBN: 978-91-47-08651-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Weedon Chris
Feminist practice and poststructuralist theory
2. ed. : Cambridge, MA : Blackwell Publishers : 1996 : 195 s. :
ISBN: 0-631-19825-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wetherell Margaret
Affect and Discourse- What´s the Problem? From Affect as Excess to Affective/Discursive Practice
Subjectivity 6, no 4 : 2013 :
https://link.springer.com/article/10.1057%2Fsub.2013.13
Obligatorisk
Läsanvisning: 349-368

Referenslitteratur, moment 1

Texterna från The Feminist Standpoint Theory Reader är förkortade versioner. Det går givetvis bra att läsa orginaltexterna i stället.

Harding Sandra
Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Whose Standpoint Needs the Regimes of Truth and Reality?
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 382-391 :
https://www.jstor.org/stable/3175279?seq=1#page_scan_tab_contents

Hartsock Nancy C.M
Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Truth or Justice?
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 367-374 :
https://www.jstor.org/stable/3175277?seq=1#page_scan_tab_contents

Hekman Susan
Truth and Method: Feminist Standpoints Theory Revisted
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 341-365 :
https://www.jstor.org/stable/3175275?seq=1#page_scan_tab_contents

Hill, Collins Patricia
Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted" : Where's the Power?
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 375-381 :
https://www.jstor.org/stable/3175278

Smith Dorothy E
Comment on Hekman's "Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisted
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 22 : sid. 382-391 :
https://www.jstor.org/stable/3175279?seq=1#page_scan_tab_contents
Läsanvisning: https://www.jstor.org/stable/3175280?seq=1#metadata_info_tab_contents

Moment 2

Approaches to gender mainstreaming: What's the problem represented to be?
Bacchi Carol, Eveline Joan
Ingår i:
Mainstreaming politics
Adelaide, S. Aust. : University of Adelaide Press : c2010. : xviii, 368 p. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.111-138

Best Amy L.
Doing race in the context of feminist interviewing: Constructing whiteness through talk.
Sage publications : 2003 :
Doing race in the context of feminist interviewing: Constructing whiteness through talk.
Obligatorisk
Läsanvisning: 895-914

Writing ethnographic fieldnotes
Emerson Robert M., Fretz Rachel I., Shaw Linda L.
2nd ed. : Chicago : University of Chicago Press : 2011 : xxiii, 289 p. :
ISBN: 9780226206837 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research
Guillemin Marilys, Gillam Lynn
ResearchGate : 2004 :
https://www.researchgate.net/publication/235930722_Ethics_Reflexivity_and_Ethically_Important_Moments_in_Research
Obligatorisk
Läsanvisning: s.261-280

Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
ISBN: 91-44-00211-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 11-15, 75-88, 150-201s. 202-229, 290-317 (124 sidor)

Howarth David
Applying Discourse Theory: the Method of Articulation
Ingår i:
Discourse theory in European politics
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2005 : xvii, 364 s. : sid. 316-349 :
Obligatorisk

Preissle Judith
Feminist research ethics
SAGE publications : 2011 :
http://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/12548_Chapter26.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Rönnblom Malin
"Vad är problemet? Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik"
Ingår i:
Tidskrift för genusvetenskap
Malmö : Studentcentrum, Malmö högskola : 2007- :
Obligatorisk

Hesse-Biber Sharlene Nagy
The handbook of feminist research : theory and praxis
2nd ed. : Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications : cop. 2012. : xxiii, 764 p. :
ISBN: 9781412980593 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s.237-263

Thomsson Heléne
Reflexiva intervjuer
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 168 s. :
ISBN: 9789144068282
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diskursanalys som teori och metod.
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Moment 3

Till uppsats-PM tillkommer särskilt anvisad referenslitteratur.