"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geografididaktik 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Geography Didactics 1

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 6KG007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-23

Reviderad av: Prefekten, 2018-10-03

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande ämnesdidaktiska teorier och metoder där särskild vikt läggs på transformering av ämneskunskaper till skolämnet geografi. Innehållet i läroplaner och ämnesplaner studeras och vilka motiv som ligger bakom urvalet för undervisningen diskuteras. De studerande väljer ett område i skolans geografikurs och planerar ett undervisningspass och utför en didaktisk analys.
Under kursens gång kommer grundläggande konkreta didaktiska områden att studeras, exempelvis läromedlens roll för undervisningen, olika metoder och didaktiska hjälpmedel.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna;

Kunskap och förståelse
1 redogöra för och diskutera innehållet i gällande styrdokument samt förstå sammanhang för och ambitioner med undervisning i geografi i gymnasieskolan,
2 känna till och redogöra för grunderna i geografididaktik och hur olika teorier och metoder kan användas i undervisningssammanhang,
3 vara förtrogen med didaktik, ämnesdidaktik och metodik i relation till geografiundervisning,

Färdighet och förmåga
4 transformera teoretiska ämneskunskaper (från föregående kursers innehåll) till undervisning i skolämnet geografi,
5 visa grundläggande didaktisk förmåga avseende planering och analys av geografiundervisning,
6 planera ett undervisningspass och utvärdera det genom en didaktisk analys, samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7 problematisera och diskutera olika ämnesdidaktiska strategier och konsekvenser för geografiundervisning.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar där kursinnehållet bearbetas med varierande metoder. Teori som de studerande möter i litteratur och föreläsningar tillämpas i seminarier och gruppövningar på ett sätt som stöder de studerandes lärande och professionsutveckling.
 

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
- två skriftliga inlämningsuppgifter,
- en skriftlig inlämningsuppgift som seminariebehandlas,
- en muntlig presentation (lektionsplanering), samt
- en skriftlig rapport (lektionsplanering).

Vid examinerande seminarier eller gruppövningar ges omdömen utifrån skalan Underkänd (U) och Godkänd (G). På den muntliga presentationen och den skriftliga rapporten ges omdömet Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
För att bli godkänd på kursen krävs att alla examinationer är godkända. För att erhålla betyget VG på kursen krävs att alla examinationer är godkända och att den muntliga presentationen och skriftliga rapporten fått omdömet VG. Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen.
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
Tentamen baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Kursen ersätter till del den tidigare kursen Geografi I, 30 hp (6KG001) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 40

  Geografididaktik kompendium 1. Skolverkets ämnesplaner, kurser examensmål i geografi. https://www.skolverket.se

  Östman Peter
  Geografi : människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling.
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 462 s. :
  ISBN: 978-91-47-10340-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geografididaktik : för lärare 4-9
  Dessen Jankell Annalotta, Örbring David
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789151102719
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

 • Giltig från: 2018 vecka 41

  Geografididaktik kompendium 1. Skolverkets ämnesplaner, kurser examensmål i geografi. https://www.skolverket.se

  Östman Peter
  Geografi : människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling.
  3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 462 s. :
  ISBN: 978-91-47-10340-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma

 • Giltig från: 2018 vecka 40

  Geografididaktik kompendium 1. Skolverkets ämnesplaner, kurser examensmål i geografi. https://www.skolverket.se

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
  ISBN: 978-91-975584-5-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma