Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Geovetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Earth Science

Denna kursplan gäller: 2014-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 5GV035

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-01-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-01-27

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande geovetenskapliga processer i berg- jord- och vattenmiljöer. Kursen inleds med studier av bergarternas bildning, sammansättning och egenskaper samt deras betydelse för naturmiljön. Även geologiska resurser som industrimineral och malmer behandlas. Vidare studeras olika processer och drivkrafter bakom yt- och grundvattenbildning, yt- och havsvattnets egenskaper samt bildning av vågor, tidvatten och strömmar. Kursen ger genom praktiska inslag kännedom om geovetenskapliga metoder, t.ex. elektronisk kartframställning, och tekniker för fortsatta geovetenskapliga studier. Kunskaperna som presenteras under de teoretiska momenten befästs och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer. Kursen är indelad i två moment: Mineral och bergarter, 7,5 hp, Ytvatten, grundvatten och hav, 7,5 hp. Moment 1. Mineral och bergarter 7,5 högskolepoäng. Momentet inleds med en översikt av jordens uppbyggnad och historia där den geologiska tidsskalan samt plattektonik behandlas. Därefter behandlas systematik, egenskaper och betydelse för mineral, sedimentära bergarter, magmatiska bergarter och metamorfa bergarter. Kursen behandlar också Sveriges berggrund med avseende på berggrundens sammansättning och egenskaper, inklusive industrimineral och malmer. Moment 2. Ytvatten, grundvatten och hav 7,5 högskolepoäng. Momentet behandlar vattnets förekomst och dynamik i mark, vattendrag, sjöar och hav samt metoder för kvantifiering av vattenbalans och vattentransport i yt- och grundvatten. De limnologiska avsnitten behandlar bland annat sjöars uppkomst, vattenbalans och värmeomsättning medan oceanografin behandlar havsvattnets egenskaper samt vågbildning, tidvatten och strömmar där Östersjön studeras speciellt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Gemensamt för bägge momenten • känna till viktiga geovetenskapliga metoder inom det aktuella ämnesområdet • utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser inom det aktuella ämnesområdet (examineras ej genom tentamen) • inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information både muntligt och skriftligt (examineras ej genom tentamen) Moment 1 • systematisera och identifiera de i Sverige vanligast förekommande mineralen och bergarterna samt ett antal viktiga industri- och malmmineral • beskriva de i Sverige vanligast förekommande mineralen och bergarterna och deras viktigaste fysikaliska och kemiska egenskaper • beskriva och förklara den svenska berggrundens regionala uppbyggnad och variation • känna till och beskriva bildning och användning av viktiga geologiska resurser inom det aktuella ämnesområdet Moment 2 • beskriva och förklara kopplingar mellan fysikaliska egenskaper och hydrologiska processer i mark och jord • beskriva och förklara grundläggande orsaker till skillnader i vattenflödens dynamik och kvantitet • beskriva grundläggande fysikaliska processer i sjöar och hav • beskriva grundläggande teorier för vågbildning och vågbildningsprocesser och förklara uppkomsten av strömmar i sjöar och hav • känna till bildning och användning av viktiga hydrologiska resurser inom det aktuella ämnesområdet

Behörighetskrav

Fysik A eller Fysik 1b1/1a (Områdesbehörighet 7/A7 med ett undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, laborationer, exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbets- och laborationsmomenten ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen hör ett kursplanetillägg, tillstyrkt av kursplanegruppen vid EMG 2010-12-17

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 2

Andréasson Per-Gunnar
Geobiosfären : en introduktion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 604 s., [32] pl.-s. i färg :
http://www.studentlitteratur.se/geobiosfarenz Interaktiva övningar, virtuella exkursioner och aktuella länkar (användaridentitet krävs)
ISBN: 91-44-03670-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vattnets väg från regn till bäck
Grip Harald, Rodhe Allan
3., rev. uppl. /b 2. tr. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2000 : 155 s. :
ISBN: 91-7382-762-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bergarter och mineral : [en unik fotografisk guide till bergarter och mineral i hela världen]
Price Monica, Walsh Kevin, Jonsson Erik
Stockholm : Bonnier : cop. 2005 : 224 s. :
ISBN: 91-0-010458-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur som använts på tidigare kurser

Sveriges nationalatlash [Kartografiskt material].p Berg och jord
Wastenson Leif, Fredén Curt
3. utg. : Vällingby : Sveriges nationalatlas (SNA) ;a Gävle :b Kartförl. [distributör] : 2002 : 208 s. :
http://www.sna.se/webbatlas/z SNA webbatlas
ISBN: 91-87760-50-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sveriges nationalatlash [Kartografiskt material].p Klimat, sjöar och vattendrag
Wastenson Leif, Raab Birgitta, Vedin Haldo
2. utg. : Vällingby : Sveriges nationalatlas (SNA) ;a Gävle :b Kartförlaget [distributör] : 2004 : 176 s. :
ISBN: 91-87760-53-3 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album