Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållfasthetslära, 7,5 hp

Engelskt namn: Engineering and Solid Mechanics, Basic Course

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5MT044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-25

Innehåll

Kursen ger kunskap om beräkningsmetoder för såväl enkla som sammansatta konstruktionselement. Kursen ger vidare övning i att formulera problem med hjälp av matematiska modeller och övning i allmän problemlösningsförmåga. De moment som behandlas är: enaxlig spännings- och deformationsanalys, statiskt obestämda system, böjning, vridning, fleraxliga spänningstillstånd, flytvillkor, experimentella metoder för deformationsmätning och spänningsberäkning, stabilitet samt utmattning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
-på ett tydligt sätt redogöra för grundläggande begrepp inom hållfasthetsläran,
- formulera grundläggande principer och härleda uttryck för spänning, töjning och deformation,
- skilja mellan olika typer av problem och äga färdighet i lösningsmetodiken för dessa,
- välja arbetsmetodik och arbetsformler för att i ett eller flera steg lösa ett givet problem,
- tydligt kunna presentera lösningar/lösningsvägar till grundläggande hållfasthetsproblem,
- utvärdera och rimlighetsbedöma erhållna resultat.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Tillämpad mekanik, 7.5 hp (5EN029) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.