"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering, 5 hp

Engelskt namn: Health Systems: Organization and financing

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 3FH043

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2010-10-05

Reviderad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-11-01

Innehåll

Kursen inleds med en diskussion om grundläggande verktyg i ekonomisk analys av hälsa och av hälso- och sjukvård. På denna bas behandlas grunderna i uppbyggnaden av hälsosystem: organisation, regelverk, finansiering och produktion. Jämförande analyser av olika länders hälsosystem och den värdegrund de vilar på görs. Hälsosystem som en social determinant för hälsa och hur deras utformning påverkar hälsans fördelning i samhället diskuteras också.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara, bedöma och diskutera grundläggande funktionssätt i olika hälso- och sjukvårdssystem
  • Förklara grundläggande begrepp i ekonomisk teori med relevans för en analys av hälso- och sjukvårdssystemens funktionssätt 

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Kritiskt granska hur man, med hjälp av ekonomisk teori, rättighetsfilosofi och social teori, kan analysera frågeställningar som rör finansiering, produktion och organisation av hälso- och sjukvårdssystem
  • Identifiera och analysera problem i olika hälso- och sjukvårdssystem med utgångspunkt från hur grundläggande funktioner i dessa system (såsom ledarskap och styrning, resurser –kunskap och information, mänskliga resurser, finansiering – samt produktion) fungerar i relation till systemutfall och system-mål
  • I samarbete med andra jämföra olika hälso- och sjukvårdssystem, identifiera problem och föreslå förbättringar samt redovisa och kunna diskutera detta

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Analysera hur etik och moralfilosofiska frågeställningar gällande människors rätt till hälao- och sjukvård förhåller sig till de principer som styr hälso- och sjukvårdens struktur och funktion i olika länder

 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap. Samt Engelska B/6.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar och obligatoriska gruppövningar. All undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras individuellt genom aktivt deltagande vid obligatoriska individuella och gruppbaserade uppgifter samt skriftlig tentamen.
På obligatoriska seminarier och gruppövningar sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på den skrifliga tentamen sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget ”väl godkänd” krävs att studenten fått detta betyg på de individuella skriftliga inlämningsuppgifterna där den betygsnivån finns.
Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

 

Övriga föreskrifter

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämden för högskolan.
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kursansvarig.Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 36

Course literature

Understanding health services[Elektronisk resurs]c Nick Black and Reinhold Gruen.
Black Nick., Gruen Reinhold.
Maidenhead : Open University Press : 2005. : viii, 243 p. :
http://miman.bib.bth.se/login?url=http://site.ebrary.com/lib/bthbib/Doc?id=10161273z Online access for BTH
Obligatorisk

Additional material, in form of e.g. articles, may be included.