Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia B, 30 hp

Engelskt namn: History B

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1HI073

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-04-24

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-09-01

Innehåll

Kursen innehåller fyra moment varav ett är ett uppsatsmoment: 
 
Metod, teori och uppsats (7,5p) 
 
Övriga tre är tematiska och kan variera över tid, men är för närvarande: 

Nordens historia (7,5p) 
Internationell politisk historia (7,5p) 
Kulturhistoria (7,5p) 
 
Inom varje tematiskt moment diskuteras olika historiska perspektiv som dels ska erbjuda fördjupade kunskaper om historiska händelser och förlopp, dels ökad förmåga till analys av historiska processer. Kursen ger också kunskaper om hur olika perspektiv påverkar bilden av det förflutna. De studerande ska vidare ges färdighet i att insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska fakta och historiska källor. Detta sker i huvudsak i anslutning till författandet av en historievetenskaplig uppsats. Uppsatsmomentet innehåller en genomgång av de vanligaste teorier som historiker använt/använder och hur dessa påverkat/påverkar historieskrivningen. Här ges även en fördjupad orientering i kvantitativa och kvalitativa metoder som är vanliga inom dagens historieforskning. 
 
Varje student ska författa och vid seminarium ventilera en kort (ca 15-20 sidor), dokumenterad framställning om ett begränsat historiskt problem. Uppsatsskrivandet syftar till att ge studenten konkret kunskap om forskningsmetoder och källmaterial. Studenten presenteras alternativa uppsatsämnesområden och får sedan möjlighet att önska inom vilket hon/han vill skriva sitt arbete. Vilka dessa ämnesområden är varierar från termin till termin. Närmare information om vilka ämnesområden som ges erhålls vid kursstarten.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten: 
 
Kunskap och förståelse 
- ha fördjupade kunskaper om historiska händelser och förlopp 
- ha fördjupade kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier och problem inom historieämnet 
- ha fördjupad förståelse för hur olika perspektiv påverkar bilden av det förflutna 
 
Färdigheter och förmåga 
- ha förmåga till analys av historiska processer 
- kunna insamla, bearbeta och kritiskt värdera historiska källor 
- ha visat tillfredsställande språklig färdighet 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
- kunna kritiskt granska och värdera historisk facklitteratur 
- kunna kritiskt granska och värdera medstudenters historiska arbeten

Behörighetskrav

Univ: Historia A, med godkänt resultat på minst 15hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Den studerande har rätt till handledning under det moment då uppsatsen skrivs (det vill säga den schemalagda skrivperioden) den termin den studerande är förstagångsregistrerad på kursen. 

När kursen ges som internetkurs kan undervisningen bestå av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar, även genomförd i realtid, vilket kräver att studenter har tillgång till lämplig datautrustning (stabil, säker och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webbkamera) och har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Examinationen på de tre tematiska momenten sker muntligt och/eller skriftligt. Med muntlig examination avses exempelvis muntlig tentamen, muntliga redovisningar eller seminarier. Med skriftlig examination avses exempelvis skrivsalstentamen, hemtentamen eller rapportskrivning. Uppsatsmomentet examineras genom bedömning av uppsatsen, oppositionen och insatserna under seminariebehandlingen av uppsatserna. Om kursen ges som nätkurs kan oppositionen ske antingen skriftligt eller muntligt. 
 
För betyget Godkänd som slutbetyg på kursen krävs godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget Väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av 22,5. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

OBS! Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart.

Metod, teori och uppsats (7,5 hp)

Uppsats i Historia. En vägledning
Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Institutionsmaterial, distribueras via Cambro

Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt
Florén Anders, Ågren Henrik
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 178 s. :
ISBN: 91-44-04513-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
Götlind Anna, Linnarsson Magnus
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
ISBN: 9789144103365
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vardagslivets historia (7,5 hp)

Artiklar kan tillkomma

Gustafson Jörgen
Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen. : 2017 :
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1089468&dswid=3663
Obligatorisk
Läsanvisning: s.111-142

Picturing the past - gender differencies in the depiction of historical figures
Fournier Janice, Wineburg Samuel S
Vol 105: American Journal of Education : 1997 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 160-185 Online: https://www.jstor.org/stable/1085617?seq=3#page_scan_tab_contents

Kling Sofia
Reproductive health, birth control, and fertility change in Sweden, circa 1900–1940
The History of the Family, 15(2), 161-173 : 2010 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2010.01.001
Obligatorisk

Ohlander Ann-Sofie
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
Utbildningsdepartementet : 2010 :
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia
Obligatorisk

Agency in Fertility Decisions in Western Europe During the Demographic Transition: A Comparative Perspective
Sandström Glenn, Reher David Sven, Sanz-Gimeno Alberto, W. A. van Poppel Frans
Demography, 54(1), 3-22 : 2017 :
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13524-016-0536-0
Obligatorisk

“We weren't the sort that wanted intimacy every night”: Birth control and abstinence in England, c.1930–60
Szreter Simon, Fisher Kate
The History of the Family: An International Quarterly, 15(2), 139-160 : 2010 :
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/j.hisfam.2009.10.001
Obligatorisk

Åström-Elmersjö Henrik
Pekpinnar – historiska perspektiv på utbildning
Wordpress : 2015 :
https://pekpinnar.wordpress.com/2015/01/19/ideologi-och-forandring-av-historielarobocker/
Obligatorisk

Valbar litteratur - Vardagslivets historia

Valbar litteratur till momentets övriga examinerande delar tillkommer och presenteras vid kursintroduktion.

Nordens historia 1800-2000 (7,5 hp)

Nordic narratives of the Second World War : national historiographies revisited
Stenius Henrik, Österberg Mirja, Östling Johan
Lund : Nordic Academic Press : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-85509-49-2 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norden mellan stormakter och fredsförbund : nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa
Doeser Fredrik, Petersson Magnus, Westberg Jacob
Stockholm : Santérus Academic Press : 2012 : 303 s. :
ISBN: 978-91-7335-033-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Elenius Lars
Nationalstat och minoritetspolitik [Elektronisk resurs]
Studentlitteratur AB : 2010 :
ISBN: 978-91-44-06505-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Democracy and the welfare state : the Nordic nations since 1800
Ingvaldsen Siri, Larsson Thomas, Overgaard Pedersen Erik, Harkness Ian, Nordskog Susan
1. udg. : Solna : Turbine : 2009 : 214 s. :
ISBN: 978-91-85787-56-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som e-bok.

Internationell politisk historia (7,5 hp)

Mazower Mark
Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratalshistoria
Stockholm : 2010 :
Obligatorisk

Nye Joseph S, Jr
Att förstå internationella konflikter
Malmö : 2010 :
Obligatorisk

Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken
Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 430 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31645-02/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05208-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: valda delar

Snyder Timothy
Bloodlands : Europe between Hitler and Stalin
London : Vintage : 2011 : xix, 524 s. :
ISBN: 978-0-09-955179-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kulturhistoria

Folklig kultur i Europa 1500-1800
Burke Peter, Almqvist Suzanne
Stockholm : Författarförl. : 1983 : 358, [1] s., [8] pl.-bl. :
ISBN: 91-7054-412-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Alternativ engelsk version: Popular Culture in Early Modern Europe

Vad är kulturhistoria?
Burke Peter, Winqvist Tore
Eslöv : B. Östlings bokförlag Symposion : 2007 : 159 s. :
ISBN: 9789171397638
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Alternativ engelsk version: What is Cultural History

Martin Guerres återkomst
Davis Natalie Zemon, Ginzburg Carlo, Nilsson Ingemar E.
Stockholm : Ordfront : 1985 : 213, [1] s. :
ISBN: 91-7324-243-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Några låneexemplar finns på institutionen

Finlay Robert
The Refashioning of Martin Guerre
The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.553-571 : 1988 :
Fulltext
Obligatorisk

Davis Natalie Zemon
On the Lame
The American Historical Review, 1 June 1988, Vol.93(3), pp.572-603 : 1988 :
Fulltext
Obligatorisk

Valbar litteratur:

Ankarloo Bengt
Att stilla herrevrede : trolldomsdåden på Vegeholm 1653-54
Stockholm : Författarförl. : 1988 : 164, [1] s. :
ISBN: 91-7054-573-1
Se bibliotekskatalogen Album

Bourke Joanna.
Fear : a cultural history
London : Virago : 2005. : 500 s. :
ISBN: 1-84408-157-5
Se bibliotekskatalogen Album

Davis Robert C.
The war of the fists : popular culture and public violence in late Renaissance Venice
New York : Oxford Univ. Press : 1994 : vi, 232 s. :
ISBN: 0-19-508403-9
Se bibliotekskatalogen Album

Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen
Ginzburg Carlo, Asztalos Monika, Lindmark Lars
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 1996 : 242 s. :
ISBN: 91-7324-526-7 ; 120:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

Harnesk Börje
Legofolk [Elektronisk resurs] : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige = Farm servants and peasants in 18th and 19th century Sweden
Umeå : Univ. : 1990 : 262, [4] s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek

Montaillou : en fransk by 1294-1324
Le Roy Ladurie Emmanuel, Stolpe Jan
Stockholm : Atlantis : 1980 : 511 s. :
ISBN: 91-7486-165-4
Se bibliotekskatalogen Album

Malmstedt Göran
Bondetro och kyrkoro : religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige
Lund : Nordic Academic Press : 2002 : 233 s. :
ISBN: 91-89116-31-3
Se bibliotekskatalogen Album

Dabhoiwala Faramerz.
The origins of sex : a history of the first sexual revolution
New York, NY : Oxford University Press : 2012. : xi, 483, [1] s. :
ISBN: 978-0-19-989241-9
Se bibliotekskatalogen Album

Miller William Ian
Bloodtaking and peacemaking : feud, law, and society in Saga Iceland
Chicago : University of Chicago Press : 1990 : 407 s. :
ISBN: 0-226-52679-8 (cloth)
Se bibliotekskatalogen Album

Mitchell Stephen A.
Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages
Philadelphia, Pa. : University of Pennsylvania Press : 2011 : xiii, 368 s. :
ISBN: 0812242904
Se bibliotekskatalogen Album

Obeyesekere Gananath.
Cannibal talk : the man-eating myth and human sacrifice in the South Seas
Berkeley : University of California Press : c2005. : 320 s. :
ISBN: 0-520-24307-2
Se bibliotekskatalogen Album

Oja Linda
Varken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1999 : 382 s. :
ISBN: 91-7139-416-8
Se bibliotekskatalogen Album

Smith Woodruff D
Consumption and the making of respectability, 1600-1800
New York : Routledge : 2002 : 339 s. :
ISBN: 0-415-93328-5 (inb.) ; CIP entry
Se bibliotekskatalogen Album

Wallenberg Bondesson Maria
Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800
Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : 2003 : [10], 284, [4] s. :
ISBN: 91-22-01989-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Låneexemplar finns på institutionen

Fur Gunlög
A nation of women : gender and colonial encounters among the Delaware Indians
Philadelphia : University of Pennsylvania Press : c2009. : viii, 251 p. :
ISBN: 978-0-8122-4182-2
Se bibliotekskatalogen Album

Hanson Clare.
A cultural history of pregnancy : pregnancy, medicine and culture, 1750-2000
New York : Palgrave Macmillan : 2004. : 214 s. :
ISBN: 0-333-98644-X
Se bibliotekskatalogen Album

Harrington Joel F.
The faithful executioner : life and death, honor and shame in the turbulent sixteenth century
1. ed. : New York : Farrar, Straus and Giroux : 2013 : xxvi, 283 s. :
ISBN: 9780809049929
Se bibliotekskatalogen Album

Holloway Sally
Romantic Love in Words and Objects during Courtship and Adultery c. 1730 to 1830
Royal Holloway, University of London : 2013 :
https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/17406728/sally_holloway_romantic_love_in_words_objects_1st_august_2013.pdf

Hunt Lynn Avery
Inventing human rights : a history
1. ed. : New York : W.W. Norton & Co. : 2007 : 272 s. :
ISBN: 978-0-393-06095-9
Se bibliotekskatalogen Album

Jones Colin
The smile revolution in eighteenth century Paris
1. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xiv, 231 pages :
ISBN: 978-0-19-871581-8
Se bibliotekskatalogen Album

The mirror : a history
Melchior-Bonnet Sabine, Delumeau Jean, Jewett Katherine H.
New York : Routledge : 2001 : 308 s. :
ISBN: 0-415-92447-2
Se bibliotekskatalogen Album

Nordland Hugo
Känslor i krig : sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814
Höör : Agering : 2015 : 282 s. :
Abstract
ISBN: 978-91-86119-26-3
Se bibliotekskatalogen Album

Planck Brita
Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900 [Elektronisk resurs]
2014-05-06 :
http://hdl.handle.net/2077/35436

Roper Lyndal
Witch craze : terror and fantasy in baroque Germany
New Haven, Conn. : Yale University Press : 2004 : xiv, 362 s. :
ISBN: 0300119836
Se bibliotekskatalogen Album

Rosenwein Barbara H.
Emotional communities in the early Middle Ages
2006 : xv, 228 p. :
Table of contents
ISBN: 0801474167
Se bibliotekskatalogen Album

Rubin Miri
Gentile tales : the narrative assault on late medieval Jews
Philadelphia : University of Pennsylvania Press : 2004. : xiii, 266 p. :
ISBN: 0812218809
Se bibliotekskatalogen Album