"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hjärnavbildning, 7,5 hp

Engelskt namn: Brain Imaging

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 3FS000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Medicinska fakulteten grundutbildningsnämnd, 2010-10-18

Reviderad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2023-01-17

Innehåll

Kursen behandlar funktionell hjärnavbildning, med särskilt fokus på FMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenten förväntas efter genomgången kurs:
 

  • Kunna redogöra för styrkor och svagheter hos olika hjärnavbildningsmetoder
  • Kunna redogöra för den fysiska och fysiologiska bakgrunden till mätningar med fMRI
  • Kunna redogöra för hur fMRI-data förbereds inför analys, samt beskriva olika sätt att analysera fMRI data på
  • Ha kännedom om på vilket sätt strukturell hjärnavbildning kan belysa frågor om hjärnans funktion
  • Ha kännedom om hur integrering av olika former av hjärnavbildningsdata kan belysa frågor om hjärnans funktion

Färdighet och förmåga

·       Visa förmåga att formulera en egen frågeställning om hjärnans funktion och utforma ett fMRI-experiment som besvarar denna

·       Muntligt och skriftligt kommunicera den egna experimentdesignen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
·       Visa insikt om möjligheter och begränsningar hos olika hjärnavbildningstekniker och analysmetoder att besvara
         frågeställningar om hjärnans funktion  

·       Kristiskt diskutera och utvärdera hur väl olika designer av fMRI-experiment belyser specifika frågeställningar om hjärnans                  funktion
 
·       Identifiera egna kunskapsluckor och använda relevant vetenskaplig litteratur för att fylla dessa

Behörighetskrav

Antagen till mastersprogrammet i kognitionsvetenskap eller 90 hp i annat ämne varav minst 15 hp i kognitiv neurovetenskap, samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på halvfart. För att underlätta distansstudier sker undervisningen vid 3-6 tillfällen (varje tillfälle kan innefatta flera föreläsningar, seminarier, osv, förlagt till mer än en dag) i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete, samt laboration. Mellan dessa tillfällen avses studenten, utöver egna studier, arbeta med projekt, sammanställa litteraturen i en examinerande rapport, samt förbereda seminarier. Undervisningen sker på svenska eller engelska.

Examination

Examination sker i form av en skriftlig rapport, samt genom ett aktivt deltagande i diskussionen vid seminarier och projektredovisning. Om deltagande på seminarier uteblir eller underkänns skall detta ersättas med en skriftlig sammanfattning av det material som motsvarar studentens åtaganden vid seminarierna.

En studerande som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Studerande som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ytterligare ett tillfälle måste avbryta sina studier.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos programkommittén, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas individuellt enligt gällande delegationsordning vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.