Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Human Resource Management and Development, 15 hp

Engelskt namn: Human Resource Management and Development

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 och tillsvidare

Kurskod: 2SO126

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om personalarbete som ett forskningsområde. Detta uppnås genom kunskap om Human Resource Management and Development (HRMD) som förankras i aktuell forskning och teoribildning. Kursen behandlar förutsättningar för och begränsningar av HRMD i föränderliga arbetsorganisationer samt den centrala roll som arbetsmiljöfaktorer har för HRMD. I relation till detta arbetar studenterna med frågeställningar relevanta för HRMD vilka analyseras med hjälp av empiriskt material. Avslutningsvis lyfts ett maktperspektiv på HRMD utifrån ett kritiskt förhållningsätt vilket leder till att etiska perspektiv på HRMD utifrån hållbarhet och företags samhällsansvar (Corporate Social Responsibility) framhålls.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
 • på ett fördjupat sätt förstå begrepp och teorier om HRMD 
 • på ett fördjupat sätt förstå relationen mellan teori och forskning inom HR-arbete
 • analysera forskning om HRMD 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • söka, identifiera och analysera relevant forskning om HRMD genomföra fördjupad analys av olika teorier, modeller och perspektiv på områden relevanta för HRMD.
 • tillämpa kunskaper och färdigheter på konkreta fall.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
 • kritiskt värdera teorier och perspektiv på HRMD, samt relevant forskning inom området.
 • På ett fördjupat sätt kritiskt värdera betydelsen av hållbarhet och etiska perspektiv inom HRMD.

Behörighetskrav

90 högskolepoäng inkl. examensarbete i något av ämnena ekonomisk historia, etnologi, freds- och konfliktstudier, företagsekonomi, genusvetenskap, idrottspedagogik, kognitionsvetenskap, kulturanalys, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller motsvarande. Behörighet ger även kandidatexamen från Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, socionomexamen, studie- och yrkesvägledarexamen eller gymnasielärarexamen inom samhällsvetenskapligt område. Därtill krävs Ledarskap och organisation I 15 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs EnB/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops, gruppövningar samt handledning. Undervisningen baseras på att  studenterna individuellt och i mindre grupper arbetar självständigt med problemställningar knutna till kursens olika innehåll. Däri ingår att studenterna ska söka, läsa, analysera och värdera relevant forskning på området, såväl nationell som internationell. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Delar av kursen kan ges på engelska.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, löpande genom kursen. Examinationerna sker genom fullgörande av uppgifter, och aktivt deltagande under seminarier. En av examinationerna sker i grupp. Övriga sker individuellt. De skriftliga uppgifterna består av essäer och forskningsgenomgångar. För betyget godkänd (G) krävs minst godkänt betyg på samtliga examinationer. För betyget väl godkänt (VG) krävs väl godkänt på minst 75 procent av examinationerna, samt betyget godkänt på övriga examinationer.  

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 24

  Human resource management : a critical approach
  Bratton John., Gold Jeffrey, Bratton Andrew, Steele Laura
  seveventh edition : London : Bloomsbury Academic : 2022 : 506 sidor :
  ISBN: 9781352012606
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Blomberg Jesper
  Management : organisations- och ledarskapsanalys
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 311 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11188-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.

 • Giltig från: 2022 vecka 9

  Human resource management : theory and practice
  Bratton John., Gold Jeffrey.
  6th edition. : 2017 : lii, 660 p. :
  ISBN: 1137572590
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (5:e upplagan går även att använda)

  Vetenskapliga artiklar tillkommer.