Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Human Resource Management and Development, 15 hp

Engelskt namn: Human Resource Management and Development

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 2SO126

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2021-05-31

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om personalarbete som ett forskningsområde. Utifrån den övergripande frågeställningen "vad är Human Resource Management (HRM)/Human Resource Development (HRD)?" tar kursen sikte på centrala, men samtidigt föränderliga, förutsättningar och begränsningar för HR-arbete, teoretiska såväl som empiriska. Kursen ger fördjupade kunskaper om maktaspekter på organisationer och ledarskap genom genusvetenskaplig och kritisk managementforskning. Genomgående under kursen betonas HR-arbete i ett jämförande och internationellt perspektiv samt med avseende på olika företag/verksamheter inom privat och offentlig sektor.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
  • förstå begrepp och teorier om HRM och HRD
  • förstå relationen mellan teori och forskning inom HR-arbete
  • analysera forskning om HRM och HRD i ett jämförande och internationellt perspektiv.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
  • söka, identifiera och analysera relevant forskning om HRM och HRD
  • analysera olika teorier och perspektiv på HRM och HRD
  • förmedla förvärvade kunskaper enligt grundläggande retorik
  • tillämpa kunskaper och färdigheter på konkreta fall.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna
  • kritiskt värdera teorier och perspektiv på HRM och HRD, samt relevant forskning inom området.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurs 1 inom Masterprogrammet i ledarskap och organisation, dvs Ledarskap och organisation I. Dessutom krävs En A och grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Undervisningen utgår från problembaserat lärande, där studenterna individuellt och i mindre grupper arbetar självständigt med problemställningar knutna till kursens olika innehåll. Däri ingår att studenterna ska söka, läsa och analysera relevant forskning på området, såväl nationell som internationell. Kursen avslutas med en skriftlig examinationsuppgift. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Delar av kursen kan ges på engelska.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, både löpande och i slutet av kursen. Den löpande examinationen sker genom fullgörande av uppgifter inför, och aktivt deltagande under obligatoriska seminarier. Kursen som helhet examineras genom en skriftlig rapport.

För betyget godkänd (G) eller väl godkänd (VG) på kursen krävs minst godkänt betyg på samtliga examinationer. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 24

Human resource management : theory and practice
Bratton John., Gold Jeffrey.
6th edition. : 2017 : lii, 660 p. :
ISBN: 1137572590
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (5:e upplagan går även att använda)

Artiklar tillkommer.