"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Humanbiologi och laboratoriemetodik, 15 hp

Engelskt namn: Human Biology and Laboratory Methods

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL302

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Innehåll

Kursen består av två moduler

Modul 1: Humanbiologi 9 hp
I modul 1 ingår morfologiska och funktionella egenskaper hos kroppens vävnader, organ och organsystem. Kursen fokuserar på integrativ fysiologi, vilket innebär hur de inre organsystemen samverkar för att upprätthålla homeostas.

Modul 2: Laboratoriemetodik 6 hp
I modul 2 ingår laborativa moment innefattande kemiska, fysiologiska, cellulära metoder och mikroskopering samt vårdhygien och dess betydelse för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Vidare ingår förståelse för ven- och kapillär provtagning, provhantering, analyser, principer och hantering av ingående instrument, kvalitetssäkring och hållbar utveckling exempelvis gällande arbetsmiljö.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Humanbiologi 9 hp
Kunskap och förståelse:
Studenten ska 

* kunna förklara funktioner på cell-, vävnads-, organ-, och organsystemnivå
* känna till människokroppens uppbyggnad med korrekt nomenklatur
* kunna redogöra för den anatomiska uppbyggnaden av kroppens organ samt grundläggande fysiologiska funktioner
* känna till organens blodförsörjning, innervering och läge till varandra 
* förstå hur olika vävnadstyperna interagerar för att våra kroppsfunktioner ska fungera.

Färdigheter och förmåga: 
Studenten ska

* kunna identifiera och värdera effekten av olika fysiologiska förändringar i kroppens organsystem
* kunna identifiera anatomiska strukturer relaterat till människans fysiologi och anatomi
* kunna visa på samband och identifiera integrering mellan de olika organsystemen
* kunna använda grundläggande medicinsk terminologi och begrepp relaterat till människans anatomi och fysiologi
* kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier samt kunna reflektera över sin egen insats

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Studenten ska

* Känna till riktlinjer vid provtagning gällande patientsäkerhet och etik

Modul 2: Laboratoriemetodik 6 hp
Kunskap och förståelse:
Studenten ska 

* känna till metodprinciper för kursens ingående analyser samt visa på apparatkännedom 
* ha kunskap om mikroskopets delar samt Köhlers belysningsprincip
* ha kunskap om ven- och kapillärprovtagning
* kunna tillämpa hygieniska principer och metoder vid provtagning och hantering av biologiskt material
* visa på förståelse om kvalitetssäkring vid laboratoriearbete
* ha insikt om arbetsmiljö och hållbar utveckling inom laborativ verksamhet

Färdighet och förmåga:
Studenten ska 

* laborativt kunna hantera analysutrustning för analys av kroppsvätskor med beaktande av gällande säkerhetsföreskrifter
* kunna förstå betydelsen av analyskontroller och kunna tillämpa dessa
* ha fått kännedom om dokumentation av analysförfarande och tolkning av resultat
* kunna utföra inställningar på mikroskopet för att optimera dess ljusbild samt förstå vikten av ergonomi

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Studenten ska

* Känna till riktlinjer vid provtagning gällande patientsäkerhet och etik
* identifiera och värdera effekten av olika fysiologiska förändringar i kroppens organsystem
* förstå vikten av basala hygienrutiner

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, case och seminarier. Upprop, laborationsgenomgångar, laborationer, redovisning av case och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examination av modul 1 sker genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning vid seminarier. På de skriftliga tentamina sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För godkänt på modul 1 krävs även genomförd muntlig redovisning. Examination av modul 2 sker genom genomförda laborationer och skriftlig redovisning av laborationsmoment. På modul 2 sätts något av betygen (U) eller (G). På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov, obligatoriska moment samt laborationsrapporter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig tentamen samt godkänd på övriga ingående examinerande uppgifter i modulerna.
Antal inlämningar för laborationsrapport är begränsat till tre och ska lämnas in inom angiven tidsram, om inte ges betyget U på modulen.

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tillfällen att fullgöra laborationer för att nå godkänt är begränsat till tre. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.