Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hydraulik, 7,5 hp

Engelskt namn: Hydraulics, Theory and Applications

Denna kursplan gäller: 2010-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 5MT007

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-02-11

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-08

Innehåll

I kursen behandlas komponenter och system för hydraulik. Tonvikten läggs i första hand på att skapa förståelse för hur hydrauliska system är uppbyggda och fungerar för mobil hydraulik. I kursens hydromekanikavsnitt behandlas vätskors egenskaper, strömning i rör och spalter samt tryckstötar. I avsnittet om komponenter ingår pumpar, motorer samt ventiler av olika slag, såsom riktnings-, tryck och flödesventiler. I avsnittet om systemlösningar behandlas konstanttrycksystem, lastkännande system och servosystem.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande: - kunna förklara och jämföra uppbyggnaden av olika hydrauliska system, - kunna jämföra och tillskriva egenskaper hos olika hydrauliska komponenter och mindre system, - visa färdighet i att arbeta i grupp, - visa grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation, - visa kännedom om det teknikområde som programmet representerar, - visa färdighet i kritiskt tänkande och kunskapssökande arbetssätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Styr- och reglerteknik 7,5 hp (5EL099) eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På skriftliga rapporter och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 2

Isaksson Ove
Grundläggande hydraulik
4. uppl. : Luleå : Hydcon : 1993 : vi, 194, [10] s. :
Obligatorisk

Hillbom John
Powerful engineering
Mellansel : Hägglunds Drives : [1997] : S. 3-192 :
Obligatorisk

Ingvast Håkan
Hydraulikens grunder, teorier och begrepp
[Ny utg.] : Örnsköldsvik : Institutet för tillämpad hydraulik (ITH) : 2011 : 246 s. :
ISBN: 9789186249526
Se bibliotekskatalogen Album