"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ideella organisationer och ledarskap, 15 hp

Engelskt namn: Non-Profit Organizations and Leadership

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2LO005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-14

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-26

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom det vetenskapliga området ideella organisationer och ledarskap. Kursen behandlar teorier och forskning kring flera delområden såsom idéburna organisationer, volontärarbete och sociala rörelser. Den första delen fokuserar på hur organisations- och ledarskapsfaktorer motiverar människor att arbeta för ideella organisationer. Den andra delen fokuserar på organisationens och ledarskapets roll inom sociala rörelser, både i relation till interna sammanhang för organisationens deltagare och externa aktörer i förhållande till omvärlden. Genom kursens gång kommer teori och analys knyta an till ideella organisationers verksamheter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: 

  • visa fördjupad kunskap om teoretiska begrepp och empirisk forskning kring det vetenskapliga området ideella organisationer och ledarskap. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna: 

  • analysera olika aspekter som påverkar ideella organisationer och ledarskap inom dessa utifrån relevanta teorier, 
  • analysera olika aspekter som påverkar människors arbete för ideella organisationer och sociala rörelser utifrån relevanta teorier, 
  • tillämpa teorier om ideella organisationer och ledarskap i analyser av specifika verksamheter, 
  • presentera sina analyser på ett vetenskapligt sätt, både muntligt och skriftligt samt individuellt och gruppvis, på engelska. 

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: 

  • kritiskt granska och värdera teoretiska begrepp och empirisk forskning kring det vetenskapliga området ideella organisationer och ledarskap. 

Behörighetskrav

90 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive examensarbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, handledning samt grupp- och individuella övningar. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationerna består av individuella och gruppvis muntliga redovisningar vid seminarier samt en individuell skriftlig hemtentamen och ett individuellt skriftligt arbete relaterat till en ideell organisation.  

För betyget godkänd (G) eller väl godkänd (VG) på kursen krävs minst godkänt betyg på samtliga examinationer. Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov.  
 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
TILLGODORÄKNANDE  
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Grobman Gary M.
An introduction to the nonprofit sector : a practical approach for the twenty-first century
5th edition. : Harrisburg, Pennsylvania : White Hat Communications : 2018 : 473 pages :
ISBN: 9781929109692
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 3

The Wiley Blackwell companion to social movements
Second edition. : Hoboken : NJ : 2019 : xxii, 745 pages :
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45658179q
ISBN: 9781119168553
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: kapitel 9, 10, 11

I övrigt tillkommer cirka 15 vetenskapliga artiklar.