Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idéhistoria C, 30 hp

Engelskt namn: History of Sciences and Ideas C

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1IH002

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-01-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-03-05

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i svensk och internationell idéhistorisk historiografi, forskningsinriktningar, vetenskaplig framställning samt teori och metod. Därtill stärker kursen förmågan till självständig kritisk bearbetning av idé- och lärdomshistoriskt primärmaterial samt författande av en vetenskaplig uppsats.

Moment 1. Idéhistorisk metod och vetenskaplig framställning (7,5 hp)
Momentet syftar till att belysa såväl svenska idéhistoriska forskningstraditioner som nutida trender. Under momentet reflekterar studenterna över vad det innebär att skriva idéhistoria på ett vetenskapligt sätt och stiftar bekantskap med olika forskningsmässiga angreppssätt och metoder. Momentet belyser bland annat idéhistoriska metoder som källkritik, textanalys och kontextualisering. Detta sker genom analys av aktuella idéhistoriska vetenskapliga arbeten, seminariediskussioner, samt uppsatsförberedande uppgifter. 

Moment 2. Idéhistoriska teoritraditioner (7,5 hp)
Momentet syftar till att ge förtrogenhet med teoretisk diskussion av relevans för ämnet idéhistoria. Under kursen kommer detta att diskuteras utifrån olika forskningsinriktningar inom ämnet och deras koppling till olika metodiska angreppssätt. Momentet ger både en översikt över teoretiska traditioner inom ämnet och fördjupad kunskap om specifika teoribildningar. Teoriers betydelse och roll i forskningsarbetet belyses och prövas i förhållande till det kommande uppsatsarbetet.

Moment 3. Vetenskaplig uppsats (15 hp)
Momentet omfattar författandet av en vetenskaplig uppsats, deltagande i de seminarier som ingår i momentet, samt opponering på en medstudents uppsats och försvar av en egen. I uppsatsskrivandet ingår att avgränsa en forskningsuppgift, söka, analysera och kritiskt värdera källmaterial för att besvara forskningsuppgiften samt färdigställanda en uppsats som presenterar utgångspunkter, process och resultat på ett korrekt och vetenskapligt sätt. Dessutom ingår att utifrån sitt uppsatsämne kunna bedöma dess vetenskapliga och samhälleliga relevans, dess kunskapsmässiga räckvidd samt eventuella etiska aspekter som arbetet med och publicerandet av uppsatsen kan medföra.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för centrala aspekter i det idéhistoriska ämnets framväxt och historiografi,
- visa kännedom om aktuella forskningstrender inom idéhistoria,
- visa förtrogenhet med teoretisk och metodisk diskussion av relevans för ämnet idéhistoria, och
- visa djupare kunskaper inom ett speciellt idéhistoriskt område.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- avgränsa och formulera ett forskningsbart idéhistoriskt problem,
- genomföra informationssökning i t.ex. arkiv, bibliotek och i internetbaserade databaser,
- visa förmåga att kritiskt granska, analysera och placera in källor i sitt idéhistoriska sammanhang,
- tillämpa valda teorier och metoder i ett självständigt vetenskapligt arbete.
- visa förmåga att  självständigt planera och producera en vetenskaplig uppsats om ett idéhistoriskt ämne inom givna tidsramar,
- behärska formalia för författandet av en vetenskapliga text,
- visa goda språkliga färdigheter i uppsatsskrivandet och medvetenhet om betydelsen att rikta en text mot en viss publik, och
- visa förmåga att granska och värdera medstudenters vetenskapliga arbeten muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- visa förmåga att inom idéhistoria i allmänhet och specifikt utifrån sitt uppsatsämne göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
- visa förmåga att utifrån sin uppsats identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckling av sin kompetens.

Behörighetskrav

Univ: Idéhistoria B, 30 hp, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på moment 1 och 2 består huvudsakligen av lärarledda gruppdiskussioner och seminarieövningar.

Uppsatsmomentet, moment 3, sker under individuell handledning av lärare utsedda vid institutionen. Studenten får i normalfallet handledning enbart under den tidsperiod som uppsatskursen omfattar.

För studenter som läser kursen som internetkurs gäller att muntliga moment ibland genomförs i realtid, vilket kräver att studenter  har tillgång till lämplig datautrustning (stabil och snabb internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webkamera) samt har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

Examinationen inom momenten 1 och 2 sker fortlöpande framför allt i seminarieform, och förutsätter aktivt deltagande i obligatoriska gruppdiskussioner, samt redovisning av utdelade individuella skriftliga examinationsuppgifter.

Moment 3 redovisas i form av en uppsats samt genom aktivt deltagande i momentets obligatoriska seminarier. Deltagande i seminarieövningarna är obligatoriskt och innebär bl.a. att den studerande skall åta sig att opponera på andra seminariemedlemmars uppsatser samt försvara sin egna framlagda.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Antalet provtillfällen är begränsat till fem.

Varje moment bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 22,5 poäng. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

 

Övriga föreskrifter

Programtillhörighet: Kursen kan ingå i programutbildningen Humanistiskt samhällsprogram.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 24

  Moment 1. Idéhistorisk metod och vetenskaplig framställning (7,5 hp)

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Historia i praktiken
  Josephson Peter, Lundgren Frans
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144114132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Historia som kunskapsform
  Josephson Peter, Lundgren Frans
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 103 s. :
  ISBN: 9789144094588
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jordanova L. J.
  History in practice
  Third edition. : London : Bloomsbury Academic : 2019 : xvi, 346 pages :
  ISBN: 9781350116528
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2. Idéhistoriska teoritraditioner (7,5 hp)

  Idéhistoria i tiden : perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år
  Andersson Nils, Björck Henrik
  Stockholm : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2008 : 335 s. :
  ISBN: 978-91-7139-808-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och texter tillkommer, liksom studentvald litteratur. Dessa förmedlas i digital form på kursplattformen när kursen startar.

  Moment 3.Vetenskaplig uppsats (15 hp)

  Litteratur och källor söks självständigt inom uppsatsarbetet och avgränsas/kompletteras i samråd med handledare.

 • Giltig från: 2019 vecka 24

  Moment 1. Idéhistorisk metod och vetenskaplig framställning (7,5 hp)

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  Götlind Anna, Linnarsson Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144103365
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Historia i praktiken
  Josephson Peter, Lundgren Frans
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 170 s. :
  ISBN: 9789144114132
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Historia som kunskapsform
  Josephson Peter, Lundgren Frans
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 103 s. :
  ISBN: 9789144094588
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jordanova Ludmilla J.
  History in practice
  2. ed. : London : Hodder Arnold : 2006 : xii, 243 s. :
  ISBN: 0-340-81434-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2. Idéhistoriska teoritraditioner (7,5 hp)

  Idéhistoria i tiden : perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år
  Andersson Nils, Björck Henrik
  Stockholm : Brutus Östlings bokförlag Symposion : 2008 : 335 s. :
  ISBN: 978-91-7139-808-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och texter tillkommer, liksom studentvald litteratur. Dessa förmedlas i digital form på kursplattformen när kursen startar.

  Moment 3.Vetenskaplig uppsats (15 hp)

  Litteratur och källor söks självständigt inom uppsatsarbetet och avgränsas/kompletteras i samråd med handledare.