"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idéhistoria: Moderna tider, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Science and Ideas: Modern times

Denna kursplan gäller: 2022-10-24 och tillsvidare

Kurskod: 1IH054

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-07-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-09-08

Innehåll

Kursen innehåller en övergripande idéhistorisk orientering om det sena 1800- samt 1900-talet. Här behandlas bl.a. politiska ideologier, sociala rörelser, kolonialism, människosyn samt vetenskapernas institutionalisering och tillämpning. Under momentets gång belyses maktaspekter på kunskapens förutsättningar och begränsningar, samt såväl bejakande som kritik av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende:

Kunskap och förståelse
- övergripande kunna beskriva livs- och samhällsåskådningarnas, världsbildens och vetenskapens historia, framför allt i västerlandet, från det sena 1800-talet fram till idag.
- kunna problematisera periodens europeiska idéhistoria.
- kunna redogöra för innebörden av ett antal centrala idéhistoriska begrepp aktuella för perioden.

Färdighet och förmåga
- kunna urskilja idéer och tankestrukturer i källtexter och sätta in dem i ett idéhistoriskt sammanhang.
- kunna begripliggöra och förmedla tillgodogjord kunskap i skrift eller tal.
- kunna avgränsa problemställningar och söka relevant information för att besvara dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa idéhistoriska betraktelsesätt genom att jämföra och kontextualisera olika idéer och tankestrukturer i såväl historien som nutiden.
- kunna kritiskt förhålla sig till den västerländska idétraditionen och kunna reflektera över den utifrån olika maktperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och fördjupningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras med aktiv seminariemedverkan (1,5 hp), en tentamen (2 hp) samt en fördjupningsuppgift (4 hp). Seminarierna genomförs i grupp, medan övriga examinationsuppgifter är individuella.  
 
Seminariemedverkan bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd medan övrig examination bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på fördjupningsuppgiften. 

Kursansvarig lärare avgör ifall icke godkända examinationsuppgifter examineras genom omprov eller kompletteringsuppgifter. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 44

  Idéhistoria: moderna tider

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Andra upplagan : Chicago : University of Chicago Press : 2020 : 608 sidor :
  ISBN: 9780226365763
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till demokratins kris : de politiska idéernas historia
  Femtonde upplagan : [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 363 sidor :
  ISBN: 9789100182885
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval

  Från Sapfo till Cyborg
  Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
  Gidlund : 2006 :
  ISBN: 91-7844-707-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 179-199

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 185-354

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 17-89, 257-297

  Liedman Sven-Eric
  I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria
  Stockholm : Bonnier Alba : 1997 : 597, [1] s. :
  ISBN: 91-34-51952-1 (inb.) ; 330:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Urval Upplaga från 1997 eller senare fungerar.

  Europas historia 1780-1920 : ett genusperspektiv
  Caine Barbara, Sluga Glenda, Uisk Sissela
  2. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2009 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-27-12084-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 57-168

  Runeby Nils
  Europas idéhistoria. : 1900-talet Framstegets arvtagare
  2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-27-11913-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)

 • Giltig från: 2022 vecka 43

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Andra upplagan : Chicago : University of Chicago Press : 2020 : 608 sidor :
  ISBN: 9780226365763
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 79-316, 367-486

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till demokratins kris : de politiska idéernas historia
  Femtonde upplagan : [Stockholm] : Albert Bonniers förlag : [2020] : 363 sidor :
  ISBN: 9789100182885
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: sid 146-328

  Från Sapfo till Cyborg
  Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
  Gidlund : 2006 :
  ISBN: 91-7844-707-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 179-199

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 185-354

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 17-89, 257-297

  Liedman Sven-Eric
  I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria
  Stockholm : Bonnier Alba : 1997 : 597, [1] s. :
  ISBN: 91-34-51952-1 (inb.) ; 330:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 453-541

  Europas historia 1780-1920 : ett genusperspektiv
  Caine Barbara, Sluga Glenda, Uisk Sissela
  2. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2009 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-27-12084-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 57-168

  Runeby Nils
  Europas idéhistoria. : 1900-talet Framstegets arvtagare
  2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-27-11913-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)