Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idéhistoria: Svensk idéhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Science and Ideas: Sweden

Denna kursplan gäller: 2011-12-19 till 2022-10-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1IH055

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-07-01

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2011-12-16

Innehåll

Kursen ger en orientering om svensk idé- och vetenskapshistoria i dess europeiska sammanhang från 1809 till idag. Kursen behandlar framväxten av det moderna Sverige, vilket bland annat inbegriper sociala rörelser, demokratiseringen, folkhemsbygget, jämställdhetspolitik och Sverige i den globaliserade världen. Kursen är forskningsanknuten med det svenska kulturella och historiska sammanhanget i fokus. I kursen ingår en fördjupningsuppgift med övning i problemformulering, informationssökning, idéhistorisk analys och muntlig och/eller skriftlig redogörelse.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten avseende Kunskap och förståelse - övergripande kunna beskriva den svenska idé- och vetenskapshistorien från tidigt 1800-tal och fram till idag. - kunna redogöra för och problematisera svensk idéhistoria och idéhistorieskrivning. - kunna redogöra för innebörden av ett antal för svensk idéhistoria centrala begrepp. Färdighet och förmåga - kunna urskilja idéer och tankestrukturer i källtexter och sätta in dem i ett idéhistoriskt sammanhang. - kunna begripliggöra och förmedla tillgodogjord kunskap i skrift eller tal. - kunna söka relevant information för att besvara avgränsade idéhistoriska frågeställningar. Värderingsförmåga och förhållningssätt - kunna tillämpa idéhistoriska betraktelsesätt genom att jämföra och kontextualisera olika idéer och tankestrukturer i såväl historien som nutiden. - kunna kritiskt förhålla sig till den svenska idétraditionen och kunna reflektera över den utifrån olika maktperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgifter och övningar.

Examination

Kursen examineras med aktiv seminariemedverkan (1,5 hp), en tentamen (2 hp) samt en fördjupningsuppgift (4 hp). Seminariemedverkan bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd medan övrig examination bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på fördjupningsuppgiften. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 91-256.

  Nordin Svante
  Varför idéhistoria? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-06056-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 2 1809-2000
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 422 s. :
  ISBN: 91-27-09547-9 : SEK 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)

  Referenslitteratur

  Christensson Jakob
  Signums svenska kulturhistoria. : 1900-talet
  Stockholm : Signum : 2009 : 580 s. :
  ISBN: 978-91-87896-98-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Samtider : perspektiv på 2000-talets idéhistoria
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Göteborg : Daidalos : [2017] : 354 sidor :
  ISBN: 9789171735157
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2014 vecka 4

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 91-256.

  Christensson Jakob
  Signums svenska kulturhistoria. : 1900-talet
  Stockholm : Signum : 2009 : 580 s. :
  ISBN: 978-91-87896-98-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 2 1809-2000
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 422 s. :
  ISBN: 91-27-09547-9 : SEK 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordin Svante
  Varför idéhistoria? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-06056-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)

 • Giltig från: 2013 vecka 21

  Förnuft, fruktbarhet, förälskelse : idéer om kvinnor och kvinnors idéer
  Bergenheim Åsa, Eskilsson Lena
  Stockholm : Carlsson : 1995 : 281 s. :
  ISBN: 91-7798-895-7 ; 250:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 177-181, 203-209, 243-273.

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 91-256.

  Christensson Jakob
  Signums svenska kulturhistoria. : 1900-talet
  Stockholm : Signum : 2009 : 580 s. :
  ISBN: 978-91-87896-98-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 2 1809-2000
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 422 s. :
  ISBN: 91-27-09547-9 : SEK 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordin Svante
  Varför idéhistoria? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-06056-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)

 • Giltig från: 2012 vecka 25

  Nordin, Svante: "Varför idéhistoria? En ämnesintroduktion för nya studenter" (Studentlitteratur, augusti 2011).

  Förnuft, fruktbarhet, förälskelse : idéer om kvinnor och kvinnors idéer
  Bergenheim Åsa, Eskilsson Lena
  Stockholm : Carlsson : 1995 : 281 s. :
  ISBN: 91-7798-895-7 ; 250:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 177-181, 203-209, 243-273

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 91-256

  Christensson Jakob
  Signums svenska kulturhistoria. : 1900-talet
  Stockholm : Signum : 2009 : 580 s. :
  ISBN: 978-91-87896-98-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 2 1809-2000
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 422 s. :
  ISBN: 91-27-09547-9 : SEK 257:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)

 • Giltig från: 2011 vecka 51

  Nordin, Svante: "Varför idéhistoria? En ämnesintroduktion för nya studenter" (Studentlitteratur, augusti 2011).

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år
  Stockholm : Natur och kultur : 2000 : 2 vol. :
  Obligatorisk

  Förnuft, fruktbarhet, förälskelse : idéer om kvinnor och kvinnors idéer
  Bergenheim Åsa, Eskilsson Lena
  Stockholm : Carlsson : 1995 : 281 s. :
  ISBN: 91-7798-895-7 ; 250:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 177-181, 203-209, 243-273

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 91-256

  Christensson Jakob
  Signums svenska kulturhistoria. : 1900-talet
  Stockholm : Signum : 2009 : 580 s. :
  ISBN: 978-91-87896-98-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)