"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idéhistoria: Svensk idéhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Science and Ideas: Sweden

Denna kursplan gäller: 2022-10-24 och tillsvidare

Kurskod: 1IH055

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-07-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-09-08

Innehåll

Kursen ger en orientering om svensk idé- och vetenskapshistoria i dess europeiska sammanhang från 1809 till idag. Kursen behandlar framväxten av det moderna Sverige, vilket bland annat inbegriper sociala rörelser, demokratiseringen, folkhemsbygget, jämställdhetspolitik och Sverige i den globaliserade världen. Kursen är forskningsanknuten med det svenska kulturella och historiska sammanhanget i fokus. I kursen ingår en fördjupningsuppgift med övning i problemformulering, informationssökning, idéhistorisk analys och redovisning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende:

Kunskap och förståelse
- övergripande kunna beskriva den svenska idé- och vetenskapshistorien från tidigt 1800-tal och fram till idag.
- kunna redogöra för och problematisera svensk idéhistoria och idéhistorieskrivning.
- kunna redogöra för innebörden av ett antal för svensk idéhistoria centrala begrepp.

Färdighet och förmåga
- kunna urskilja idéer och tankestrukturer i källtexter och sätta in dem i ett idéhistoriskt sammanhang.
- kunna begripliggöra och förmedla tillgodogjord kunskap i skrift eller tal.
- kunna söka relevant information för att besvara avgränsade idéhistoriska frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa idéhistoriska betraktelsesätt genom att jämföra och kontextualisera olika idéer och tankestrukturer i såväl historien som nutiden.
- kunna kritiskt förhålla sig till den svenska idétraditionen och kunna reflektera över den utifrån olika maktperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och fördjupningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras med aktiv seminariemedverkan (1,5 hp), en tentamen (2 hp) samt en fördjupningsuppgift (4 hp). Seminarierna genomförs i grupp, medan övriga examinationsuppgifter är individuella.  
 
Seminariemedverkan bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd medan övrig examination bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på fördjupningsuppgiften. 

Kursansvarig lärare avgör ifall icke godkända examinationsuppgifter examineras genom omprov eller kompletteringsuppgifter. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 44

  Idéhistoria: svensk idéhistoria

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 91-256

  Nordin Svante
  Varför idéhistoria? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-06056-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 2 1809-2000
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 422 s. :
  ISBN: 91-27-09547-9 : SEK 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)

  Referenslitteratur

  Christensson Jakob
  Signums svenska kulturhistoria. : 1900-talet
  Stockholm : Signum : 2009 : 580 s. :
  ISBN: 978-91-87896-98-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samtider : perspektiv på 2000-talets idéhistoria
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Göteborg : Daidalos : [2017] : 354 sidor :
  ISBN: 9789171735157
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 43

  Sekelslut : idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Stockholm : Atlas akademi : 2011 : 301 s. :
  ISBN: 978-91-7389-928-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: sid 91-256.

  Nordin Svante
  Varför idéhistoria? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 85 s. :
  ISBN: 91-44-06056-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 2 1809-2000
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 422 s. :
  ISBN: 91-27-09547-9 : SEK 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor)

  Referenslitteratur

  Christensson Jakob
  Signums svenska kulturhistoria. : 1900-talet
  Stockholm : Signum : 2009 : 580 s. :
  ISBN: 978-91-87896-98-9 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samtider : perspektiv på 2000-talets idéhistoria
  Burman Anders, Lennerhed Lena
  Göteborg : Daidalos : [2017] : 354 sidor :
  ISBN: 9789171735157
  Se Umeå UB:s söktjänst