Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idéhistoria: Upplysning och romantik, 7,5 hp

Engelskt namn: History of Science and Ideas: The Enlightment and Romanticism

Denna kursplan gäller: 2011-12-19 och tillsvidare

Kurskod: 1IH053

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-07-01

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2011-12-15

Innehåll

Kursen ger en grundläggande idéhistorisk orientering från mitten av 1500-talet fram till och med romantiken under 1800-talets början. Kursen behandlar 15-1600-talets vetenskapliga förändringar samt det intellektuella livets förändrade samhälleliga förhållanden under så kallad tidigmodern tid. Tyngdpunkten ligger på idéhistoriskt viktiga intellektuella strömningar som upplysningen och romantiken. Fokus ligger på det europeiska tänkandet men även dess förhållande till övriga delar av världen diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten avseende Kunskap och förståelse - övergripande kunna beskriva livs- och samhällsåskådningarnas, världsbildens och vetenskapens historia, framför allt i västerlandet, från mitten av 1500-talet fram till och med romantiken under 1800-talets början. - kunna jämföra svensk och europeisk idéhistoria under perioden. - kunna redogöra för innebörden av ett antal centrala idéhistoriska begrepp aktuella för perioden. Färdighet och förmåga - kunna urskilja idéer och tankestrukturer i källtexter och sätta in dem i ett idéhistoriskt sammanhang. - kunna begripliggöra och förmedla tillgodogjord kunskap i skrift eller tal. Värderingsförmåga och förhållningssätt - kunna tillämpa idéhistoriska betraktelsesätt genom att jämföra och kontextualisera olika idéer och tankestrukturer från perioden. - kunna kritiskt förhålla sig till den västerländska idétraditionen och kunna reflektera över den utifrån olika maktperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgifter och övningar. Inom kursen genomförs en källtextanalys som redovisas skriftligt.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt genom aktiv seminariemedverkan (1,5 hp), tentamen (4,5 hp) samt källtextanalys (1,5 hp). Seminariemedverkan bedöms med betygen Godkänd eller Underkänd medan tentamen bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på tentamen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr 545-3317-02).

Litteratur

 • Giltig från: 2014 vecka 4

  Från Sapfo till Cyborg
  Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
  Gidlund : 2006 :
  ISBN: 91-7844-707-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 81-105

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
  14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 343, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010788-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 91-145

  Outram Dorinda
  The Enlightenment
  2. ed. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 2005 : xiii, 165 s. :
  ISBN: 0-521-83776-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 137-184

  Liedman Sven-Eric
  I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria
  Stockholm : Bonnier Alba : 1997 : 597, [1] s. :
  ISBN: 91-34-51952-1 (inb.) ; 330:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 1-450

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Chicago : University of Chicago Press : 2005 : 529 s. :
  ISBN: 0-226-06860-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 1-78, 319-366, 488-509

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 1 1000-1809
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 448 s. :
  ISBN: 91-27-09545-2 : SEK 237:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: urval

  Europas historia 1780-1920 : ett genusperspektiv
  Caine Barbara, Sluga Glenda, Uisk Sissela
  2. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2009 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-27-12084-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 23-55

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor).

 • Giltig från: 2012 vecka 25

  Från Sapfo till Cyborg
  Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
  Gidlund : 2006 :
  ISBN: 91-7844-707-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 81-105

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
  14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 343, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010788-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 91-145

  Förnuft, fruktbarhet, förälskelse : idéer om kvinnor och kvinnors idéer
  Bergenheim Åsa, Eskilsson Lena
  Stockholm : Carlsson : 1995 : 281 s. :
  ISBN: 91-7798-895-7 ; 250:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 159-201.

  Outram Dorinda
  The Enlightenment
  2. ed. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 2005 : xiii, 165 s. :
  ISBN: 0-521-83776-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 137-184

  Liedman Sven-Eric
  I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria
  Stockholm : Bonnier Alba : 1997 : 597, [1] s. :
  ISBN: 91-34-51952-1 (inb.) ; 330:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 1-450

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Chicago : University of Chicago Press : 2005 : 529 s. :
  ISBN: 0-226-06860-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 1-78, 319-366, 488-509

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 1 1000-1809
  [2. utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 448 s. :
  ISBN: 91-27-09545-2 : SEK 237:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: urval

  Europas historia 1780-1920 : ett genusperspektiv
  Caine Barbara, Sluga Glenda, Uisk Sissela
  2. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2009 : 290 s. :
  ISBN: 978-91-27-12084-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 23-55

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor).

 • Giltig från: 2011 vecka 51

  Från Sapfo till Cyborg
  Lennerhed Lena, Mansén Elisabeth
  Gidlund : 2006 :
  ISBN: 91-7844-707-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 81-105

  Liedman Sven-Eric
  Från Platon till kriget mot terrorismen : de politiska idéernas historia
  14., [omarb.] uppl. : Stockholm : Bonnier : 2005 : 343, [1] s. :
  ISBN: 91-0-010788-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 91-145

  Förnuft, fruktbarhet, förälskelse : idéer om kvinnor och kvinnors idéer
  Bergenheim Åsa, Eskilsson Lena
  Stockholm : Carlsson : 1995 : 281 s. :
  ISBN: 91-7798-895-7 ; 250:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 159-201.

  Outram Dorinda
  The Enlightenment
  2. ed. : Cambridge : Cambridge Univ. Press : 2005 : xiii, 165 s. :
  ISBN: 0-521-83776-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 137-184

  Liedman Sven-Eric
  I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria
  Stockholm : Bonnier Alba : 1997 : 597, [1] s. :
  ISBN: 91-34-51952-1 (inb.) ; 330:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 1-450

  Europas historia 1780-1920 : ett genusperspektiv
  Caine Barbara, Sluga Glenda, Uisk Sissela
  Stockholm : Natur och kultur : 2003 : 290, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07487-0 (inb.) : 318:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 23-55

  Frängsmyr Tore
  Svensk idéhistoria : bildning och vetenskap under tusen år. D. 1 1000-1809
  Stockholm : Natur och kultur : 2000 : 448 s. :
  ISBN: 91-27-07793-4 (inb.) : 375:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: urval

  Making modern science : a historical survey
  Bowler Peter J., Morus Iwan Rhys
  Chicago : University of Chicago Press : 2005 : 529 s. :
  ISBN: 0-226-06860-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid 1-78, 319-366, 488-509

  Källtexter tillkommer (ca 200 sidor).