"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsmedicin med inriktning mot idrottspsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Sports Medicine with Specialization in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 3ID503

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-02-09

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi utifrån ett interdisciplinärt perspektiv på idrottsfysiologers profession. Kursen innehåller tematiska fördjupningsuppgifter inriktat mot överträningssyndrom, idrottsskador och olika former av ätstörningar/stört ätbeteende.
 
Genom kursen kan studenten utveckla kunskap och förståelse om det praktiska och interdisciplinära arbetet i det konsultativa arbetet med avseende på möte, dialog och intrvjuteknik med idrottande klienter och tränare. Viktiga frågor kring etik, konfidentiatlitet och sekretess samt värdering av nytta och risk i det konsultativa arbetet som idrottsfysiolog diskuteras i ett interdisciplinärt perspektiv utifrån kursens tematiska uppgifter.
 
Förståelse för andra professioners kompetens är viktigt för dialog och samverkan inom inom aktuella teman vilket diskuteras under kursen.

Kursen innehåller gruppuppgifter utifrån de teamatiska fördjupningsuppgifter som redovisas genom både muntliga och skriftliga moment.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Utifrån etablerade teorier redogöra för tillämpning av arbetssätt och metoder i det konsultativa arbetet som idrottsfysiolog inom hälsa och prestation.
2. Förklara kopplingen mellan teori och praktiska interventioner för hälsa och prestation.

Färdigheter och förmåga:
3. Tolka och värdera resultat från genomförda intervjuer med klienter
4. Sammanfatta kunskapsläget inom ett för kursen relevant ämnesområde

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
5. Tillälmpa ett interdisciplinärt perspektiv i analysser och värdering av resultat från litteraturstudier utifrån idrottsmedicinska frågeställningar
6. Beskriva det egna professionella förhållningssättet i mötet med klienter där faktorer som värdighet, självbestämmande och integritet är centralt

Behörighetskrav

60 hp inom idrottsmedicin varav grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och idrottsskador motsvarande minst 15 hp samt kunskaper om träning för hälsa och prestation motsvarande minst 15 hp. Grundläggande kunskaper i idrottspsykologi motsvarande minst 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska moment, seminarier, gruppövningar och grupparbeten utifrån aktuella teman. Gruppseminarier är obligatoriska liksom de inlämningsuppgifter som följer på dessa.

I kursen ingår en fördjupningsuppgift där studenten, individuellt eller i par om två, ska fördjupa sig ytterligare inom ett för kursen relevant ämnesområde, exempelvis relaterat till ätstörningar, övervikt, idrottsskador, överträningssyndrom eller prestationsrelaterade faktorer. 

Obligatoriska moment som inte kan upprepas ersätts vid frånvaro av hemuppgift enligt överenskommelse med kursansvarig lärare och student. Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska.

Delar av undervisningen kan komma att hållas på engelska.

Examination

Kursmål 1 och 6 examineras individuellt genom en muntlig redovisning

Kursmål 2, 3, 4 och 5 examineras individuellt genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Studentens prestation vid den muntliga redovisningen bedöms som Godkänd och Underkänd
Studentens prestation vid den skriftliga redovisningen bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.

För betyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på den skriftliga redovisningen och Godkänd på den muntliga redovisningen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).
 
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.