Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsnutrition, 15 hp

Engelskt namn: Sports Nutrition

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-05-21

Reviderad av: Prefekten, 2017-12-14

Innehåll

Kursen behandlar fysiologiska och metabola anpassningar vid fysisk aktivitet. Du lär dig förstå de bakomliggande mekanismerna för hur kost, vätskeintag och måltidsplanering påverkar prestationsförmåga och återhämtning. Effekten av olika näringsämnen, kosttillskott och prestationshöjande preparat behandlas. Kursen avslutas med ett projektarbete där du analyserar och värderar nutrition i förhållande till fysiologiska och metabola förutsättningar för en specifik idrott.

Kursen består av följande moment: 1. Idrottsnutrition (Sports nutrition), 10 hp 2. Projektarbete (Project work), 5 hp

Moment 1. Idrottsnutrition, 10 hp.
Momentet behandlar idrottarens behov och omsättning av energi och energigivande näringsämnen, vätska samt vitaminer, mineraler och antioxidanter. Fokus läggs på näringsintag i direkt anslutning till träning/tävling (timing). Betydelsen av energibalans och metoder för viktkontroll såväl som kosttillskotts eventuella för- och nackdelar behandlas. Under momentet belyses även könsskillnader i samband med idrottsutövande.

Moment 2. Projektarbete, 5 hp.
Ett projektarbete genomförs kring valfri idrott. En kost- och aktivitetsregistrering utförs på en idrottare. I arbetet diskuteras nutrition i förhållande till fysiologiska och metabola förutsättningar för den specifika idrotten.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Idrottsnutrition

Kunskap och förståelse
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
 • Beskriva behov av energi, näringsämnen och vätska före, under samt efter fysisk aktivitet i relation till olika idrotter, idrottare och yttre förutsättningar.
 • Redogöra för reglering av metabola adaptationer vid fysisk aktivitet.
Färdighet och förmåga
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
 • Tillämpa olika metoder för att skatta energibehov.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
 • Värdera vilken betydelse måltidsordning, energigivare och kosttillskott har för prestationförmågan vid olika idrotter.


Moment 2. Projektarbete

Färdighet och förmåga
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
 • Genomföra en kost- och aktivitetsregistrering.
 • Skriva ett vetenskapligt arbete baserat på fysiologiska, metabola och nutritionella krav för en specifik idrott.
 • Visa på förmåga att kritiskt granska, värdera och opponera på rapporter inom idrottsområdet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter slutfört moment ska den studerande kunna:
 • Försvara, värdera och kommunicera olika fysiologiska, metabola och nutritionella kravprofiler för specifika idrotter baserat på vetenskapliga studier.

Behörighetskrav

Kurser om minst 90 hp varav Kostvetenskap A och Kostvetenskap B samt godkänt uppsatsarbete på grundnivå (minst 15 hp) och godkänd kurs i Fysiologi 15 hp eller motsvarande

En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och hemuppgifter. Projektarbetet redovisas i en rapport samt vid ett seminarium. Deltagande vid projektseminariet är obligatoriskt.

Kursen är upplagd med fördröjd studietakt (halvfart) i distansform med sammankomster i
Umeå. Tillgång till Internet krävs.

Examination

Moment 1. Idrottsnutrition. Momentet examineras genom skriftlig tentamen där betyget U, G eller VG sätts. I momentet ingår också examinerande uppgifter, enskilda eller i grupp. För dessa sätts betyget U eller G.

Moment 2. Projektarbete. Projektarbetet examineras skriftligt och projektseminariet kräver aktivt deltagande för godkänt betyg. Vid både projektarbetet och projektseminariet sätts något av betygen U eller G.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på tentamen.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.  I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst 5 provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kostvetenskap.  Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 33

  Obligatorisk litteratur

  Clinical sports nutrition
  Burke Louise, Deakin Vicki
  McGraw-Hill Australia : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: xix 828 p. ISBN: 1743073681

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Obligatorisk litteratur

  Clinical sports nutrition
  Burke Louise, Deakin Vicki
  McGraw-Hill Australia : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: xix 828 p. ISBN: 1743073681

  Sport nutrition : an introduction to energy production and performance
  Jeukendrup Asker E., Gleeson Michael
  2nd ed. : Champaign, IL : Human Kinetics : c2010. : xi, 475 s. :
  ISBN: 978-0-7360-7962-4 (print)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Som alternativ till Sport nutrition, kan den svenska översättningen av boken läsas, se nedan.

  Idrottsnutrition för bättre prestation
  Jeukendrup Asker E., Gleeson Michael
  2. uppl. : Stockholm : SISU Idrottsböcker : 2014 : 510 s. :
  ISBN: 9789186323479
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Obs! Svensk översättning av andra upplagan (2010) av Sports nutrition

  Referenslitteratur

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Se bibliotekets söktjänst

  Bergh Kurt
  Nutrient timing : rätt näring vid rätt tillfälle
  Stockholm : SISU idrottsböcker : 2013 : 332 s. :
  ISBN: 9789186323769
  Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar ur tidskrifter och ev. ytterligare litteratur kan tillkomma