Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Idrottsskador och återgång till sport, 7,5 hp

Engelskt namn: Sports Injuries and Return to Sport

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3ID404

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2021-05-26

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om kroppens anatomi, biomekanik och motorisk kontroll och utgör en viktig grund för att individanpassa träning efter skada.

I kursen fördjupas kunskaperna i anatomi och sätts i relation till vanliga idrottsskador ur ett idrottfysiologiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid förståelse av uppkomst och prevention av vanliga idrottsskador där läkningsprocess och vävnaders hållbarhet efter idrottsskada beaktas. Vidare ingår en övergripande förståelse för diagnosticering av idrottsskador och dess rehabiliteringsprocess samt om involverade yrkeskompetensers olika ansvarsområden. Stor vikt läggs vid den idrottsanpassade träningen och återgång till idrott utifrån aspekter som vävnaders hållbarhet efter skada, individens fysiska status och idrottens krav ("return to sport"). I kursen problematiseras betydelsen av funktionell biomekanik för en hälsosam prestationsutveckling och skadeprevention.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

1.  Beskriva vanliga idrottsrelaterade skademekanismer i extremiteterna
2.  Redogöra för de vanligaste idrottsskadorna i extremiteterna
3.  Beskriva vävnaders läkningsmekanismer vid skada i muskel, ena, led och ben samt redogöra för smärta och smärthantering relaterade till idrottsskador

Färdigheter och förmågor

4.  Utforma teoretiskt väl förankrade träningsprogram som är korrekt anpassade till individens fysiska status, stegen i processen för återgång till sport samt individens upplevelse och symtom
5.  Utföra grundläggande tejpningstekniker av olika ledskador

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6.  Bedöma när en individs tillstånd kräver vidare hantering av medicinsk personal
7.  Från ett idrottsfysiologiskt perspektiv bedöma när en individ är redo att återgå till sport via tillämpning av stegen i processen för återgång till sport.

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi om minst 15 hp samt grundläggande kunskaper i biomekanik och motorisk kontroll om minst 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) samt praktiska tillämpning och eget arbete individuellt och i grupp. I kursen ingår praktiska uppgifter som inkluderar fysisk kontakt med klient.
Undervisningen är tematiserad efter vanliga skadeområden, där man följer förloppet från skada och diagnos ända fram till återgång till idrott/träning. Tyngdpunkten ligger på den idrottsspecifika träningen. I slutet av varje tema arbetar studenterna i grupp kring "case" där den teoretiska kunskapen tillämpas och diskuteras i relation till återgång till sport.
 
Under kursen ingår praktiska moment med ledundersökningar och palpation för att tillämpa teoretisk kunskap samt de vanligaste tejpteknikerna för varje led/muskel.

Praktiska laborationer som involverar tejpning är examinerande och är därför obligatoriska.

Vissa undervisningsmoment kan ges på engelska.

Examination

Kursmål 1-4, 6-7 examineras individuellt via skriftlig salstentamen och bedöms utifrån Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Kursmål 5 examineras individuellt via praktisk examination utifrån Underkänd och Godkänd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.
 
Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga ru inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). 
För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.