Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inbyggda system, 7,5 hp

Engelskt namn: Embedded Systems

Denna kursplan gäller: 2013-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 5EL011

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-20

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-14

Innehåll

Denna kurs bedrivs huvudsakligen i projektform. Utifrån en uppgjord systemspecifikation väljs lämplig hård- och mjukvara som sedan skall konstrueras till ett färdigt inbyggt system. Lämpliga komponenter till systemet skall väljas med avseende på pris, effektförbrukning, tillgång, prestanda och funktionalitet. Viktiga inslag i kursen är seriella och parallella bussar, trådlös kommunikation, effektiv kodning, minimering av effektförbrukning samt design ur EMC-synpunkt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- identifiera lämpliga komponenter och verktyg för att konstruera ett specificerat inbyggt system,
- konstruera ett inbyggt system som är optimerat med avseende på pris, effektförbrukning och prestanda,
- planera och genomföra ett projekt fram till ett fungerande inbyggt system,
- konstruera ett inbyggt system med goda EMC-egenskaper,
- skriva effektiv kod,
- skriftligt redovisa ett projektarbete på engelska språket.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 7.5 hp av Mikrodatorteknik, 15 hp (5EL162) eller Mikrodatorer i inbyggda system, 7.5 hp (5EL014) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Kursen ges som en DesignBuildTest-kurs.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Minst en skriftlig redovisning görs på engelska. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.