"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Industriell utveckling och ekonomisk förändring, 7,5 hp

Engelskt namn: Industrial Development and Economic Change

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2EH032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefektbeslut, 2009-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen behandlar hur organisationen av företag och marknader har förändrats och hur detta samspelat med samhällsutvecklingen i stort. I fokus står bland annat hur ägande och styrning av företag förändrats över tid. Vidare problematiseras hur företag anpassat sig till nya omvärldsvillkor såsom politiska regleringar, teknisk utveckling, förändrade konkurrensförhållanden och efterfrågemönster samt branschspecifika förutsättningar som tillgången till produktionsfaktorer. Kursen ger både ett internationellt och ett svenskt perspektiv, där den svenska utvecklingen jämförs med internationella mönster. Under kursen introduceras källkritiska metoder och teoretiska begrepp som möjliggör egna företagshistoriska studier och jämförelser.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
1. Förstå samspelet mellan ekonomisk förändring, företagande och teknisk utveckling i ett längre tidsperspektiv
2. Kunna redogöra för grundläggande trender och processer i svensk och internationell ekonomisk historia sedan mitten av 1800-talet

Färdighet och förmåga
3. Kunna med hjälp av historiska och källkritiska metoder analysera ett företags utveckling mot bakgrund av ekonomisk politiska förändringar, ägarförhållanden, bolagsstyrning, entreprenörskap, innovationsprocesser och finansiering.
4. Skriftligt och muntligt presentera ett eget arbete

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examination sker genom lärarledda seminarier, genom författandet av PM i grupp och individuellt, genom en individuell hemtentamen och genom redovisningar av nämnda PM. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.
Normalt ges inte betyget väl godkänt till sent inlämnade uppgifter. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Schön Lennart
Tankar om cykler : perspektiv på ekonomin, historien och framtiden
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 167 s. :
ISBN: 9789144096346
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur väljes individuellt i samråd med läraren ca 500 sidor.