Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Industriellt Byggande, 15 hp

Engelskt namn: Lean Construction

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 till 2021-08-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5BY070

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-26

Innehåll

Kursen behandlar industriellt byggande utifrån ett helhetsperspektiv, där byggtekniska delområden som marknadskunskap, byggteknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet integreras till en långsiktig strategi för ekonomisk överlevnad hos industriella byggföretag. Att presentera industriellt byggande utifrån ett helhetsperspektiv syftar till att ge en förståelse för hur delarna integreras till en helhet med större värde.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 7.5 hp (Theory, 7.5 ECTS);
2. Projekt, 7.5 hp (Project, 7.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- diskutera och utvärdera vilken betydelse byggandets historia och utveckling har för dagens industriella byggande,
- ingående förklara de byggtekniska delområdena marknadskunskap, byggteknik, produktionsteknik, design, byggplanering, logistik och kvalitet samt diskutera och utvärdera delområdenas tillämpning inom industriellt byggande,
- göra självständiga och kritiska bedömningar inom området med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- bedöma när och hur industriella produktionsmetoder lämpar sig i byggandet,
- utvärdera och dra slutsatser av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar inom aktuellt ämnesområde genom studentkollegial granskning.
Projekt:
- identifiera och formulera ett problemområde inom byggandet samt presentera en lösning baserat på teorier för industriellt byggande,
- utveckla ett nytt produktkoncept med hänsyn till människors förutsättningar, behov samt samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- integrera flera av teoridelens olika delområden, analysera och utvärdera deras inverkan på ett byggföretags affärsutveckling och långsiktiga överlevnad,
- referera till och bygga upp vetenskapliga argument från litteraturen,
- utvärdera och dra slutsatser av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar inom aktuellt ämnesområde genom studentkollegial granskning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Byggteknik eller minst två års sammanlagda studier som ska innefatta Byggprocessen, 7.5 hp och Projektering, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning samt utvärdering av och diskussioner kring skriftliga inlämningar. Under momentet Projekt är undervisningen problembaserad och studenternas arbete med systematisk problemlösning sker huvudsakligen i basgrupper.

Examination

Kunskapsredovisning sker fortlöpande i samband med undervisningen genom skriftliga rapporter, kollegial granskning och seminarier. Examination av moment Teori sker individuellt genom att examinator bedömer studentens skriftliga rapporter, kollegiala granskningar och aktiva deltagande vid seminarier. Examination av moment Projekt sker genom bedömning av studentens individuella och gruppvisa, skriftliga rapporter och kollegiala granskningar samt aktivt deltagande vid seminarier. På skriftliga, individuella rapporter sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). På seminarier och på gruppvisa, skriftliga rapporter sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G).
 För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska delmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget på hela kursen sätts genom sammanräkning av kurspoäng som delas ut genom ett poängsystem baserat på betygen i respektive individuell examination. Den studerande kan samla maximalt 70 kurspoäng. För att erhålla betyget Godkänd (3) på kursen krävs att den studerande erhållit minst betyget Godkänd (G) på samtliga obligatoriska delmoment och samlat minst 55 % av maximalt antal möjliga kurspoäng. För att erhålla Icke utan beröm godkänd (4) på kursen krävs att den studerande erhållit minst betyget Godkänd (G) på samtliga obligatoriska delmoment och samlat minst 75 % av maximalt antal möjliga kurspoäng. För att erhålla Med beröm godkänd (5) på kursen krävs att den studerande erhållit minst betyget Godkänd (G) på samtliga obligatoriska moment och samlat minst 90 % av maximalt antal möjliga kurspoäng. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfällen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att ansöka om att få en annan examinator utsedd (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.