Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Informationssystem, 30 hp

Engelskt namn: Information Systems

Denna kursplan gäller: 2021-10-25 och tillsvidare

Kurskod: 2BV017

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-03

Innehåll

Moment 1. Kunskapsorganisation, 7,5 hp
Knowledge organization

Momentet syftar till att utveckla en grundläggande förståelse för representation och organisation av kunskap i informationssystem. Momentet behandlar teoretiska och praktiska aspekter av format för beskrivning, ämnesanalys, organisation och presentation, med fokus på de generella dragen och exempel från konkreta system och metoder för kunskapshantering.

Moment 2. Informationsåtervinning, 7,5 hp
Information retrieval

Momentet syftar till att utveckla förståelse för hur datorbaserade bibliografiska informationssystem är uppbyggda samt hur dylika system kan användas för att effektivt söka och återvinna information. Vidare avser momentet att ge grundläggande kunskaper i utvärdering av dylika informationssystem med avseende på återvinning. Teoretiska aspekter av informationsåtervinning kompletteras med övningar i olika typer av system med syfte att utveckla praktiska färdigheter i samtliga delar av informationssökningsprocessen.

Moment 3. Bibliotekspedagogik, 7,5 hp
Library pedagogy

Momentets syfte är att ge de studerande möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter i informationsförmedling och dess anpassning gentemot olika målgrupper och användare. Momentet består av både teoretiska och praktiska inslag. Momentet innehåller en introduktion till forskning om informationsförmedling och bibliotekspedagogik. De studerande kommer att öva sig i informationsförmedling.

Moment 4. Digitala bibliotek, 7,5 hp
Digital libraries

Momentet syftar till att ge en grundläggande förtrogenhet med olika typer av digitala bibliotek. Momentet behandlar de tekniska förutsättningarna för digitala bibliotek, hur digitalisering förändrar förutsättningarna för lagring, sökning, förmedling, och användande av information, samt utvärdering med fokus på användarvänlighet i kontexten digitala bibliotek.

Förväntade studieresultat

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för:

* olika system för katalogisering, klassifikation och indexering
* system för informationsåtervinning
* söktekniker och sökstrategier för informationsåtervinning
* bibliotekspedagogiska teorier och metoder
* olika typer av digitala bibliotek samt relaterade centrala begrepp

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna:

* tillämpa olika system för kunskapsorganisation
* tillämpa söktekniker och sökstrategier för att söka och återvinna information i  datorbaserade bibliografiska informationssystem
* tillämpa metoder för informationsförmedling
* anpassa informationsförmedling gentemot olika målgrupper och användare
* tillämpa metoder för att utvärdera datorbaserade bibliografiska informationssystem med avseende på återvinning
* tillämpa metoder för att utvärdera digitala bibliotek med avseende på användarvänlighet

För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

* kritisk reflektera över implikationerna av system för kunskapsorganisation
* reflektera över aspekter av informationsförmedling i en biblioteksverksamhet eller annan informationsintensiv verksamhet med utgångspunkt i kurslitteratur och tidigare forskning
* granska teorier i informationsförmedling och bibliotekspedagogik
* reflektera över implikationerna av digitalisering för lagring, sökning, förmedling, och användande av information

Behörighetskrav

Introduktion till Biblioteks- och informationsvetenskap 7,5 hp samt ytterligare 7,5 hp från kursen Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang (30 hp) inom kandidatprogrammet för Biblioteks- och informationsvetenskap, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och gruppövningar.

Examination

Examinationen sker i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter, grupparbeten och presentationer i grupp, samt aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier där individuell bedömning kan ske. För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att tre av fyra moment har betyget Väl godkänd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 43

Moment 1: Kunskapsorganisation, 7,5 hp

Berntsson Göran
Klassifikation enligt SAB-systemet: ett läromedel
Ny utg. Borås: BHS: 86 s : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

Bowker Geoffrey C.
Sorting things out : classification and its consequences /
Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 1999 :
ISBN: 0-262-52295-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Chambers Sally
Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
ISBN: 978-1-78330-025-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 7: Supporting digital scholarship: bibliographic control, library co-operatives and open access repositories, Karen Calhoun.

Drabinski Emily
Queering the Catalog: Queer Theory and the Politics of Correction
The Library quarterly (Chicago), 2013, Vol.83 (2), p.94-111 :
Obligatorisk

Funktionella krav på bibliografiska poster: slutrapport
IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Stockholm: Svensk biblioteksförening : 2006 :
Obligatorisk

Joint Steering Committee for Development of RDA American Library Association
Ingår i:
RDA [Elektronisk resurs]
Chicago, IL : American Library Association : [2010]- : 1 online resource. :
Obligatorisk

Katalogiseringsregler för svenska bibliotek..
Gustavsson Bodil, SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation
2. uppl. / svensk översättning och bearbetning av Anglo-American cataloguing rules, second edition, 1988 revision ; ut : Lund : Bibliotekstjänst : 1990 : xviii, 554 s. ; 25 cm :
ISBN: 91-7018-324-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

Introduktion till Deweydecimalklassifikation
Kungliga biblioteket : 2020 :
Obligatorisk

Klassifikationssystem för svenska bibliotek
Sveriges allmänna biblioteksförening, 7, omarbetade upplagan. Lund: Bibliotekstjänst. : 1997 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls under momentet

Knowledge Organization
Broughton Vanda, Hansson Joacim, Hjørland Birger, López-Huertas Maria J.
Ingår i: European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education, Copenhagen: Royal School of Library and Information Science s. 133 -148 : 2005 :
Obligatorisk

SwePubs lathund för databearbetning
Kungliga biblioteket : 2016 :
Obligatorisk

The organization of information
Joudrey Daniel N., Taylor Arlene G., Wisser Katherine M.
Fourth edition. : Santa Barbara, California : Libraries Unlimited : [2018] : xxi, 722 pages :
ISBN: 9781598848595
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

Referenslitteratur

Coppélie Cocq
Revisiting the digital humanities through the lens of Indigenous studies—or how to question the cultural blindness of our technologies and practices.
Journal of the Association for Information Science and Technology, 1– 12 : 2021 :

Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning
Chan Lois Mai, Mitchell Joan S.
Stockholm : Kungliga biblioteket : 2010 : 222 s. :
ISBN: 978-91-7000-274-8
Se bibliotekskatalogen Album

Samuelsson Jenny
På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning
Sociologiska institutionen: 319 s : 2008 :

Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput Version 1.3.
Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd : 2019 :
http://www.kb.se

Svensk indelning av forskningsoutput.
Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
http://www.kb.se

Swepub MODS format specification Version 3.0.
Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :
http://www.kb.se

IFLA Library Reference Model: a conceptual model for bibliographic information
Riva Pat, Le Bœuf Patrick, Žumer Maja
[December 2017 version]. : Den Haag, Netherlands : IFLA : [2017] : 1 online resource (101 pages) : 2017 :

Moment 2: Informationsåtervinning, 7,5 hp

Att tolka och förstå statistik
Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
ISBN: 978-91-40-69548-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introduction to information retrieval
Manning Christopher D., Raghavan Prabhakar, Schütze Hinrich
Cambridge : Cambridge University Press : 2008 : xxi, 482 s. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0810/2008001257-b.html
ISBN: 978-0-521-86571-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Markey Karen
Online searching : a guide to finding quality information efficiently and effectively
Second edition : Lanham : Rowman & Littlefield : [2019] : xxi, 396 pages :
ISBN: 9781538115077
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Meadow Charles T.
Text information retrieval systems
3. ed. : San Diego, Calif. : Academic : cop. 2007 : xvii, 371 s. :
ISBN: 978-0-12-369412-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rumsey Sally.
How to find information [Elektronisk resurs] : a guide for researchers
2nd ed. : Maidenhead : McGraw-Hill/Open University Press : c2008 : 1 PDF-fil (xvii, 223 s.) :
ISBN: 0-335-23554-9 (e-book)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

Moment 3: Bibliotekspedagogik, 7,5 hp

Alneng Marika
Folkbibliotek i förändring : navigera med medie- och informationskunnighet
Lund : BTJ Förlag : 2017 : 129 sidor :
ISBN: 9789170188084
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Andersson Jonas
Med läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området
Stockholm : Statens kulturråd : [2015] : 128 sidor :
Fritt tillgänglig via Kulturrådets hemsida
ISBN: 978-91-87583-07-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Barnet, platsen, tiden [Elektronisk resurs] : teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld
Rydsjö Kerstin, Hultgren Frances, Limberg Louise
Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2010 : 293 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-978490-3-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bäckström Stina
Bankdosor, skam och sms-poesi : essäer om bibliotekens arbete med digitalisering
[Stockholm] : Kungliga biblioteket : [2020] : 148 sidor :
ISBN: 9789170004261
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Laskie Cecilie
Biblioteksdidaktik
1. udgave, 1. oplag : [København] : Hans Reitzels Forlag : [2017] : 269 sidor :
ISBN: 9788741267357
Se bibliotekskatalogen Album

Schwarz Eva
Bibliotekariens praktiska kunskap [Elektronisk resurs] : om kunskap, etik och yrkesrollen
Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2016 : 155 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Bortom förlägenheten : bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling
Androls Hilda, Lucassi Elin, Wallén Christine
Stockholm : Kungl. biblioteket : 2015 : 216 s. :
Fritt tillgänglig på Kungliga bibliotekets hemsida
ISBN: 978-91-7000-320-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok för skolbibliotekarier : modeller, verktyg och praktiska exempel
Guldér Margareta, Helinsky Zuzana
Lund : BTJ förlag : 2013 : 120 s. :
ISBN: 978-91-7018-764-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hofsten Ingela
MIK och bibliotek : en lägesrapport
Stockholm : Svensk biblioteksförening : 2019 : 68 sidor :
ISBN: 9789198336054
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kuhlthau Carol Collier
Seeking meaning : a process approach to library and information services.
2. ed. : xvii, 247, [1]s. : tab., diagr. :
ISBN: 1-59158-094-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskarantologi
Limberg Louise, Hampson Lundh Anna
BTJ förlag, 2013 : 2013 :
Obligatorisk

Studier av barn- och ungdomsbibliotek : en kunskapsöversikt
Rydsjö Kerstin, Elf AnnaCarin
Stockholm : Regionbibliotek Stockholm :b Bibliotek : cop. 2007 : 205 s. :
ISBN: 978-91-975088-3-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

Referenslitteratur

Ahlryd Sara
Biblioteken och de nationella minoriteterna – hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Stockholm. Svensk biblioteksförening. 34 s. Tillgänglig via
Svensk biblioteksförening : 2010 :
Obligatorisk

Kjersén Edman Lena
Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet
Lund : BTJ förlag : 2013 : 115 s. :
ISBN: 978-91-7018-748-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bibliotekens internationella manifest
Strandberg Anna, Ristarp Jan
Stockholm : Svensk biblioteksförening : [2014] : 76 s. :
Fulltext

Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället – en studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek. Rapport
Miklo : 2015 :
http://regionbiblioteket.se/publicerat/biblioteket-hjalper-mig-att-komma-in-i-samhallet/
Obligatorisk

Bebis + bok = glädje : [det underbara i att läsa högt för de allra minsta]
Kohkoinen Annette, Ljungström Sara
Stockholm : En bok för alla : 2007 : 68 s. :
ISBN: 9789172214996
Se bibliotekskatalogen Album

Ny bibliotekslag
Stockholm : Kulturdepartementet, Regeringskansliet : 2012 : 66 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138237250
Se bibliotekskatalogen Album

På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek
Lund : Btj förlag : 2005 : 124 s. :
ISBN: 91-7018-554-9
Se bibliotekskatalogen Album

Rundqvist Elisabet
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken: En lägesbeskrivning.
Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi : 2018 :

Sandin Amira Sofie
Barnbibliotek och lässtimulans : delaktighet, förhållningssätt, samarbete
Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 2011 : 271 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-978490-6-7
Se bibliotekskatalogen Album

Sundström Karin
Bemötande på bibliotek: både service management och solidaritet
Stockholm : Regionbibliotek Stockholm : 93 s : 2008 :
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2011/07/Bemotanderapport.pdf

Ullström Margaretha
Samtal på bibliotek: om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet
2005 :

Moment 4: Digitala bibliotek, 7,5 hp

Calhoun Karen
Exploring digital libraries : foundations, practice, prospects
xxix, 322 s. :
ISBN: 1856048209
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Chambers Sally
Catalogue 2.0 [Elektronisk resurs] : the future of the library catalogue
London : Facet Publishing : 2013 : 212 s. :
ISBN: 978-1-78330-025-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hoy M B
An Introducation to Web Scale Discovery Systems
Medical Reference Services Quarterly, 31 (3), p.323- 329 [Online] : 2012 :
Obligatorisk

National Information Standards Organization (NISO)
Open Discovery Initiative Working Group
NISO RP-19-2014, Open Discovery Initiative: Promoting Transparency in Discovery. [Online] : 2014 :
Obligatorisk

O'Reilly Tim
What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software
O'Reilly Media, Inc : 2005 :
Obligatorisk

Web squared: Web 2.0 five years on
O'Reilly Tim, Battelle John
San Francisco, Ca: O'Reilly Media [Online] : 2009 :
Obligatorisk

How to build a digital library [electronic resource]
Witten Ian H., Bainbridge David, Nichols David M.
Burlington, MA : Morgan Kaufmann Publishers : c2010. : 1 online resource (1 online resource (xxiii, 629 p.)) :
ISBN: 9780080890395 (electronic bk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Discover digital libraries : theory and practice
Xie Iris, Matusiak Krystyna
Amsterdam : Elsevier Science Ltd : cop. 2016 : 364 p. :
ISBN: 978-0-12-417112-1
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, texter och andra hjälpmedel tillkommer.

Referenslitteratur

Chu Heting
Information representation and retrieval in the digital age
Medford, N.J. : Published for the American Society for Information Science and Technology by Information Today : 2003. : 248 s. :
ISBN: 1-57387-172-9
Se bibliotekskatalogen Album