Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Informationsvetenskaplig teori, 7,5 hp

Engelskt namn: Information science theory

Denna kursplan gäller: 2019-11-25 och tillsvidare

Kurskod: 2BV010

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-11-25

Innehåll

Momentets syfte är att fördjupa de studerandes kunskaper om informationsvetenskaplig forskning. Inom ramen för momentet kommer vi att granska central informationsvetenskaplig empirisk forskning, samt viktiga informationsvetenskapliga teorier och begrepp. Litteraturen som behandlas under momentet belyser både kontextuella och individuella förklaringsmodeller, samt olika perspektiv på vad som är syftet med ämnet informationsvetenskap. Momentet inleds en genomgång av individorienterade informationsvetenskapliga modeller och fortsätter med en granskning av de sociala nätverkens betydelse för individens tillgång till information. Momentet avslutas med ett närmare studium av forskning som bedrivs med ett domänanalytiskt och dokumentorienterat perspektiv.

Förväntade studieresultat

Informationsvetenskaplig teori
Information science theory

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
·För godkänd kurs ska den studerande uppvisa god kunskap och förståelse om informationsvetenskaplig teori, med särskild tonvikt på användarperspektiv.

Färdigheter och förmåga
·För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga självständigt kunna muntligt och skriftligt granska, problematisera och tillämpa informationsvetenskaplig teori, med särskild tonvikt på användarperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
·För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt visa god förmåga att självständigt kritiskt granska informationsvetenskaplig teori, med särskild tonvikt på användarperspektiv.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt EnA/5 och SvB/3 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är upplagd kring föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter. Obligatorisk närvaro gäller vid gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
*Tre individuellt muntliga seminarium (U/G)
*En skriftlig individuell inlämningsuppgift (U/G/VG)
 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.


Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på skriftlig inlämningsuppgift samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 48

Informationsvetenskaplig teori

Hjörland Birger
Domain analysis in information science: eleven approaches - traditional as well as innovative
Ingår i:
Journal of documentation..
London : Aslib : 1945- : Vol. 1(1945)- : sid. 422-62 :
finns som e-resurs via UUB för studenter vid UU

Looking for information : a survey of research on information seeking, needs, and behavior
Case Donald O., Given Lisa M.
4. ed. : Bingley : Emerald : 2016 : xvi, 507 p. :
ISBN: 1785609688
Se bibliotekskatalogen Album

Johnson Catherine A.
Choosing people: The role of social capital in information seeking behaviour
Information Research, 10(1) paper 201 : 2004 :
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082033.pdf

The Market Maven: A Diffuser of Marketplace Information
Feick Lawrence F., Price Linda L.
Journal of Marketing, Vol. 51, No. 1, s. 83-97 : 1987 :