Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Intelligens och IQ, 7,5 hp

Engelskt namn: Intelligence and IQ

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2PS268

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2019-11-25

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om intelligens och vilken betydelse det har i ett brett differentialpsykologiskt perspektiv. Den beskriver huvuddragen i det aktuella forskningsläget och intelligensforskningens drygt 150-åriga historia, med centrala begrepp som psykometrisk intelligens, generell intelligens (g), intelligenskvot (IQ), och kognitiv förmåga. Kursens deltagare får bekanta sig med de dominerande modellerna av psykometrisk intelligens och diskutera olika definitioner av intelligens. Ett centralt tema är validitet och reliabilitet, med avseende på samband och kausala relationer mellan psykometrisk intelligens och utfallsvariabler som till exempel utbildnings- och karriärframgång, fysisk och psykisk hälsa, och sociala relationer. Ett annat centralt tema är miljö- och genetiska faktorer som påverkar intelligens, och hur de relaterar till Flynn-effekten och dess motsats; sjunkande IQ i flera länder. Kritiska argument mot både intelligensbegreppet och hur det mäts tas också upp. Undervisningen sker på engelska.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
*    Uppvisa god kunskap om de dominerande modellerna av intelligens och förståelse för uppdelningen i generell intelligens och specialiserade kognitiva förmågor
*    Kunna redogöra för de faktorer som påverkar intelligens, och deras relativa bidrag, framförallt i termer av beteendegenetiska analyser av gemensam miljö, unik miljö och genetiska faktorer
*    Uppvisa en god förståelse för hur intelligens är relaterat till utfallsmått, så som studieförmåga, karriärframgång, fysisk och psykisk hälsa, kriminalitet och kvaliteten på sociala relationer
*    Kunna redogöra för de dominerande förklaringarna till både sjunkande och ökande intelligens över tid och mellan generationer som har observerats

Färdighet och förmåga
*    Visa förmåga att identifiera lämpliga typer av intelligenstest för olika forsknings- och utvärderingsändamål
*    Visa förmåga att tillämpa de kunskaper kursen ger på relevanta samhällsfrågor- och problem
*    Visa förmåga att på engelska kommunicera inom det vetenskapliga fält kursen berör

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Visa förmåga att reflektera kring intelligensbegreppets betydelse för relevanta samhällsfrågor- och problem
*    Visa förmåga att tolka resultat från tester som mäter intelligens
*    Visa medvetenhet om kritiska perspektiv på intelligens både som begrepp och som en metod att mäta kognitiv förmåga

Behörighetskrav

90 hp psykologi eller kognitionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lektioner och seminarier. Studenten ska läsa igenom kursboken (Deary, 2001) innan första undervisningstillfället, och bör repetera och fokusera på relevant litteratur inför varje kommande lektion enligt studieguiden. De lärarledda undervisningstillfällena kommer att problematisera, exemplifiera och fördjupa informationen som litteraturen ger, men kommer inte annat än oavsiktligt att repetera någon av denna information.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom en salstentamen samt i form av individuella skriftliga och muntliga redovisningar i samband med seminarier. Vid examinationen används betygsskalan Underkänd, Godkänd, och Väl Godkänd. För betyget godkänd krävs minst 60 procent korrekta svar samt genomförda skriftliga och muntliga redovisningar. För betyget väl godkänd krävs minst 80 procent korrekta svar samt väl genomförda skriftliga och muntliga redovisningar. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Deary Ian J.
Intelligence : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2001 : xi, 132 s. :
ISBN: 0192893211
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.