Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Interaktionsdesign och framväxande teknologier, 7,5 hp

Engelskt namn: Interaction Design and Emergent Technologies

Denna kursplan gäller: 2021-05-31 och tillsvidare

Kurskod: 2IN402

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-20

Innehåll

Kursen tar utgångspunkt i aktuella drivkrafter för utveckling av ny digital teknik och dess praktiska tillämpningar i samhälleliga kontexter. Med utgångspunkt i etablerad kunskap inom människa-datorinteraktion och interaktionsdesign fokuserar kursen på framväxande teknologier, som bidrar till samhällelig förändring och utveckling. Kursen fokuserar vidare på tillämpning av konceptuella ramverk avsedda att beskriva, förklara och förstå relationen mellan framväxande teknologier och användning av dessa på olika nivåer i samhället. Dessutom behandlas metoder och modeller för att kunna föreslå och utvärdera nya lösningar för interaktionsdesign. En integrerad del av kursen utgörs av en fördjupning kring etiska och samhälleliga frågor relaterade till både användning och studier av ny digital teknik.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för huvuddragen i pågående digital teknikutveckling, framväxande användning och transformativa processer i relation till samhällsutveckling.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna: 
2. Med stöd i konceptuella ramverk och tekniker beskriva och förklara relationen mellan framväxande digitala tekniker, deras användning och kontext. 
3. Planera, utveckla och dokumentera interaktionsdesignkoncept baserat på analys och förståelse för framväxande digital teknik, dess användning och kontext. 
4. Presentera och argumentera för utvecklade interaktionsdesignkoncept såväl muntligt som skriftligt.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna: 
5. Kritiskt jämföra och välja lämpliga metoder för utvärdering av en framväxande digital teknik och motivera valet av metoder. 
6. Baserat på relevanta interaktionsdesignkoncept göra en bedömning av etiska och samhälleliga konsekvenser av en utvald framväxande digital teknik.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom krävs En B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen ges i normalfallet på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och en gruppuppgift. Som betyg på kursen ges väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 22

Odom, W. et al
A fieldwork of the future with user enactments.
Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference, 338-347, ACM. : 2012 :
Obligatorisk

Making design probes work. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
Wallace J., McCarthy J., Wright P. C., Olivier P.
Ingår i:
ACM transactions on computer-human interaction [Elektronisk resurs]
New York, NY : The Association : 1994- : sid. 3441–3450 :
Obligatorisk

The Ethical Implications of HCI's Turn to the Cultural.
Benford S., Greenhalgh C., Anderson B., Jacobs R., Golembewski M., Jirotka M., Stahl B. C., Timmermans J., Giannachi G., Adams M., Farr J. R., Tandavanitj N., Jennings K.
Ingår i:
ACM transactions on computer-human interaction [Elektronisk resurs]
New York, NY : The Association : 1994- : 22 :
Obligatorisk

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).