"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Interaktionsteknik, kommunikation och medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Interaction technology, communication and media

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5EL279

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-11-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-18

Innehåll

I kursen skall den studerande tillägna sig kunskaper och färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Vidare behandlas kommunikationsteori, interaktion och feedback. Ur ett tekniskt perspektiv belyses hur möjligheterna till en fördjupad interaktivitet påverkar och utvecklar möjligheterna till kommunikation av data, attityder och livsstilar. Den studerande ska även tillägna sig kunskaper i medieanalys, retorik och sociosemiotik samt kunskaper inom inhämtande av meningsfull användarinformation.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- välja lämpliga presentationstekniker,
- redogöra för grundläggande kunskaper om kommunikations- och interaktionsmodeller,
- beskriva kvalitet för medietekniska enheter,
- redogöra för kunskaper om mediers innehåll, medieteknikens utveckling och dess roll i samhället,
- beskriva den historiska teknikutvecklingen i typiska medieföretag samt kunna diskutera tänkbara scenarier för utveckling inom medieteknik i ett nära framtidsperspektiv,
- utarbeta en rapport enligt språkverkstadens mall, vid Umeå universitet,
- planera och genomföra muntliga redovisningar,
- designa en layout och storyboard för ett budskap,
- visa förmåga att både ge och ta konstruktiv kritik i samband med presentation av kursens övningsuppgifter,
- diskutera textens och bildens betydelse i sociala medier, i digitala sammanhang, muntlig och skriftlig kommunikation samt anlägga ett kritiskt förhållningssätt till användning av texter och bilder i olika medier,
- samarbeta i grupp mot specifika mål,
- inhämta relevant information om en given målgrupp (göra en målgruppsanalys),
- diskutera integritetsfrågor i relation till digitala medier,
- problematisera och diskutera, medieteknisk utveckling och mediers roll i samhället.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Studentens aktiva deltagande är av fundamental betydelse i kursen.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter/rapporter, muntliga presentationer, både enskilda och gruppvisa samt en skriftlig tentamen. För skriftliga inlämningsuppgifter ges något av omdömena Underkänt (U), Godkänt (G) och Väl Godkänt (VG). På muntliga presentationer ges betygen Underkänt (U), Godkänt (G). På den skriftliga tentamen ges något av betygen Underkänt (U), Godkänt (3), Väl Godkänt (4) och mycket väl godkänt (5). På hela kursen ges något av betygen Underkänt (U), Godkänt (3), Väl Godkänt (4) och mycket väl godkänt (5). Helkursbetyget utgör en sammanvägd bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.

För slutbetyget godkänt (3) på kursen krävs minst betyget godkänt (G) på alla examinerande delar.
För slutbetyget väl godkänt (4) på kursen krävs något av följande betygskriterier;
1.  godkänt (G) betyg på alla uppgifter och betyget väl godkänt (VG) på minst en skriftlig inlämningsuppgift samt betyget mycket väl
    godkänt (5) på den skriftliga tentamen,
2. godkänt (G) betyg på alla uppgifter och betyget väl godkänt (VG) på minst två skriftliga inlämningsuppgifter samt betyget väl
    godkänt (4) på den skriftliga tentamen.

För slutbetyget mycket väl godkänt (5) på kursen krävs godkänt (G) betyg på alla uppgifter och betyget väl godkänt (VG) på minst två skriftliga inlämningsuppgifter samt betyget mycket väl godkänt (5) på den skriftliga tentamen.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet om detta och för mer information angående tillgodoräknande bör den studerande rådfråga studievägledaren för det aktuella programmet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.