Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Interaktionsteknik och design, 7,5 hp

Engelskt namn: Interaction Technology and Design

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5TF081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-31

Innehåll

Kursen ger en översikt över de matematiska begrepp och verktyg som kommer till användning i de inledande kurserna.
Ekvationer, olikheter och funktioner är exempel på sådana viktiga begrepp. Särskild vikt läggs vid de inom teknikområdet mest centrala områdena - trigonometriska funktioner, polynom, exponential- och logaritmfunktioner samt elementär komplex analys.

Kursens introducerar centrala teknikområden för en gränssnittsdesigner. Speciellt introduceras system, systemtänkande, och modellering för interaktionsteknik och design. Ett specifikationsspråk introduceras (UML). Via en designuppgift i grupp introduceras designprocessen samtidigt som kommunikationsförmågan tränas.

Kursen omfattar två moduler:
1. Teori, 4.5 hp;
2. Tillämpning inom interaktionsteknik och design, 3 hp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Matematik:
- tillämpa den notation och de skrivsätt som tas upp i matematikmomentet,
- föra logiska resonemang och genomföra induktionsbevis,
- formulera och tillämpa centrala satser som behandlas på kursen,
- lösa ekvationer och olikheter med och utan absolutbelopp,
- utföra beräkningar med komplexa tal,
- tillämpa de trigonometriska funktionernas egenskaper vid beräkningar, såväl geometriskt som algebraiskt.

Interaktionsteknik och design:
- redogöra för begreppen interaktion, system och modell,
- tillämpa modellen HITI (Human-Information-Thing Interaktion) och andra modeller för interaktion,
- beskriva hur Datavetenskap, Medieteknik, Industridesign och Psykologi relaterar till datorbaserade gränssnitt,
- genomföra ett designprojekt och kunna redogöra för de olika faserna i ett sådant projekt,
- genomföra en teknisk specifikation och kunna redogöra för dess olika delar,
- arbete med en designuppgift i grupp och kunna exemplifiera problem och möjligheter med att jobba i grupp.
- genomföra en muntlig och en skriftlig presentation enligt givna specifikationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Modul 1 (Teori):
Skriftlig tentamen vid kursens slut. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.

Modul 2 (Tillämpning inom interaktionsteknik och design):
Modulen examineras med fyra skriftliga rapporter samt en muntlig redovisning. Dessa betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Hela kursen:
Om den muntliga redovisningen från Modul 2 är godkänd och de fyra obligatoriska rapporterna i Modul 1 är godkända sätts det slutliga kursbetyget till samma som resultatet från det skriftliga provet i Modul 1.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för Tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.