"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationell arbetsrätt: Globala, regionala och nationella perspektiv (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: International Labour Law: Global, regional and national perspectives

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2JU233

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2022-06-20

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om den internationella arbetsrätten. I kursen anläggs ett globaliserings- och aktörsperspektiv på arbetsrätten där EU:s regelverk på området, ILO:s kärnkonventioner samt de bestämmelser i Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll som är av särskild betydelse för förhållande på arbetsmarknaden står i centrum för studierna. Kursen syftar särskilt till att ge fördjupad kunskap om hur dessa regelverk påverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen samt till en fördjupad kunskap om samspelet mellan globala, regionala och nationella aktörer på arbetsrättens område.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-    visa fördjupade kunskaper om det institutionella samspelet mellan globala, regionala och nationella aktörer på arbetsrättens område,
-    visa fördjupade kunskaper om hur EU-rättens, Europakonventionens och de olika ILO-konventionernas bestämmelser påverkar och interagerar med svenska individuella och kollektiva arbetsrätten,
-    visa fördjupade insikter om den internationella arbetsrättens betydelse för skyddet av de mänskliga rättigheterna och arbetet mot diskriminering på arbetsmarknaden,
-    visa fördjupade kunskaper om hur reglerna om arbetskraftens fria rörlighet påverkar medlemsstaternas handlingsutrymme på det arbetsrättsliga området,
-    visa färdighet och förmåga att analysera, diskutera och redogöra för EU-domstolens och Europadomstolens domar på området samt de resolutioner som antas av ILO:s beslutande organ.

Behörighetskrav

Univ.: 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kurserna T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 hp, T 2 - Civilrätt, 30 hp och  T 6:1 - Internationell rätt, 10 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är problembaserad och utgår i huvudsak från konkreta problem som bearbetas i basgrupper samt redovisas och diskuteras vid seminarier. Genom föreläsningar introduceras eller fördjupas delar av ämnen. Seminarierna kan ha varierande utformning, t.ex. att identifiera och lösa rättsliga problem i givna situationer, lämna in skriftliga uppgifter etc. Seminarier i alla former är obligatoriska.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en avslutande skriftlig tentamen enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a) Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
b) Författande av en skrivuppgift.

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande individuell skriftlig tentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkt 1 och 2 ovan. För punkt 1 a) och b) ovan ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (B). För punkt 2 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Betyget sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Servais Jean-Michel
International labour law
6th edition. : 2020 : 1 vol. (406 p.) :
ISBN: 9789403521206
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The rules of the game : an introduction to the standards-related work of the International Labour Organization
Centenary edition 2019, fourth edition. : Geneva : International Labour Office : 2019 : 129 Seiten :
https://www.gbv.de/dms/zbw/1664603379.pdf
ISBN: 9789221321859
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ruhs Martin
The price of rights : regulating international labor migration
Princeton : Princeton University Press : cop. 2013 : 254 s. :
ISBN: 9780691132914
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Endast kapitel 2.

Nyström Birgitta
EU och arbetsrätten
Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 438 sidor :
ISBN: 9789139114345
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar m.m. som tillhandahålls av institutionen tillkommer.