Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationell ekonomisk historia, 15 hp

Engelskt namn: International Economic History

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 och tillsvidare

Kurskod: 2EH035

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefektbeslut, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen behandlar långsiktig internationell ekonomisk och social förändring med fokus på ekonomisk tillväxt, ekonomiskt tänkande, kriser, globalisering, genusarbetsdelning och hållbarhet, från medeltid till nutid.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs har de studerande tillägnat sig:

Kunskap och förståelse
1. Grundläggande kunskaper om och förståelse för ekonomisk tillväxt, omvandling och kriser
2. Grundläggande kunskaper om och förståelse för produktionsfaktorernas roll, industrialiseringsmönster samt teknisk, institutionell och strukturell förändring
3. Grundläggande kunskaper om och förståelse för förändringar i ekonomiskt tänkande, ekonomisk integration och genusarbetsdelning
4. Grundläggande kunskaper om och förståelse för historiska samband och motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

Färdighet och förmåga
5.Grundläggande förmåga att analysera historiska samband och motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Förmåga att skriftligt uttrycka samt kritiskt värdera de perspektiv, tolkningar och förklaringar som kursen har förmedlat

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Nätburen undervisning och kommunikation på engelska. Inga fysiska träffar ingår

Examination

Examination sker genom författandet av individuella rapporter. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd. Normalt ges inte betyget väl godkänt till sent inlämnade uppgifter. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Kursen kan efter avslutning kombineras med andra kurser i ekonomisk historia på grundläggande nivå motsvarande 15 hp vilket ger totalt 30 hp i ämnet ekonomisk historia och därmed behörighet till nivå 2. För utländska studerande eller för andra studerande som så önskar ges betyg i enighet med ECTS genom ett specifikt intyg. Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 9

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Berend T. Iván
An economic history of twentieth-century Europe : economic regimes from laissez-faire to globalization
Second edition. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : xvii, 352 pages :
ISBN: 9781107136427
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

An economic history of Europe since 1700
Zamagni Vera, Brennen N. Michael
Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
ISBN: 1-911116-38-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer Supplementary articles are added