Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to the Field of Education for Special Needs

Denna kursplan gäller: 2018-08-06 och tillsvidare

Kurskod: 6SP050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-28

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-01

Innehåll

I kursen uppmärksammas och behandlas historiska och samhälleliga aspekter på hur specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner formats, styrts och förändrats. Centrala specialpedagogiska teorier, begrepp och perspektiv introduceras, diskuteras och problematiseras. Särskilt uppmärksammas deras betydelse för den pedagogiska verksamhetens utformning och genomförande. Kunskap om det specialpedagogiska forskningsfältet samt relationen mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och yrkesutövning introduceras. Dessutom behandlas barns kognitiva och socioemotionella utveckling samt språk- och begreppsutveckling från förskoleåldern till tonåren.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande:

Kunskap och förståelse
- ha kännedom om och kunna redogöra för centrala teoribildningar, specialpedagogiska perspektiv, begrepp och definitioner inom det specialpedagogiska forskningsfältet och den specialpedagogiska praktiken
- kunna redogöra och visa förståelse för hur de specialpedagogiska professionerna och deras funktioner har vuxit fram, formats och förändrats i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
- visa kunskap om barns kognitiva och socioemotionella utveckling, liksom om utvecklingen av exekutiva funktioner och empatisk förmåga
- visa förtrogenhet med grundläggande begrepp och teorier om barns och elevers språkutveckling
- redogöra för generella drag i språk- och begreppsutveckling hos en- och flerspråkiga barn och elever

Färdigheter och förmåga
- kunna identifiera och analysera specialpedagogiska perspektiv och begrepp i den specialpedagogiska praktiken

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt diskutera centrala teoribildningar, begrepp och definitioner inom den specialpedagogiska praktiken

Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier samt gruppövningar. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ibland ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skrivuppgift som examineras i en tre gradig skala, Underkänd (U), Godkänd (G), VG (Väl godkänd), två individuella tentamina och muntliga seminarier i grupp vilka samtliga bedöms i en två gradig skala, U och G. Frånvaro ersätts med individuell skriftlig komplettering.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds andra provtillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje provtillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat att erbjudas. Vad avser praktik/VFU gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2­553­14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur