"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till diskret matematik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Discrete Mathematics

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MA143

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-12

Innehåll

Kursen behandlar ett urval grundläggande begrepp och metoder inom diskret matematik. Ett tema är enumeration, där både grundläggande och något mer avancerade tekniker för att räkna antalet objekt av olika typer behandlas.
Ett andra tema är talteori, där en introduktion ges till egenskaper hos heltalen, exempelvis delbarhet. Som ett sista tema behandlas slutligen begreppen algoritm och komplexitet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande talteori
  • redogöra för grundläggande grafteori

Färdighet och förmåga

  • lösa enumerationsproblem med de tekniker som behandlats i kursen
  • lösa problem för delbarhet och primtal
  • lösa de optimeringsproblem som behandlats i kursen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera ett urval algoritmer med avseende på korrekthet och komplexitet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 7,5 hp matematik eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Biggs Norman L.
Discrete mathematics
2. ed. : Oxford : Oxford Univ. Press : 2002 : xiv, 425 s. :
ISBN: 0-19-850717-8 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst