"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till högskolestudier för Distansprogram, 1,5 hp

Engelskt namn: Introduction to University Studies

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5EL176

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-01-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-08

Innehåll

Kursen innehåller flera moment av informationssökning och ger kunskaper om vad som gäller för studier på högskolenivå, framförallt på distans.
Vidare övas vägar att kommunicera via nätet i flera olika former, bland annat via ett LMS och via ett videokonferenssystem.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- beskriva hur man går tillväga för att bli registrerad på kurs vid Umeå universitet,
- hitta nätinformation om Umeå universitet och övriga universitet och högskolor som tillsammans driver aktuellt program,
- beskriva vad studentkåren är till för och hur man blir medlem,
- använda ett LMS-verktyg och ett videokonferenssystem för att kommunicera med lärare och studentkamrater,
- använda olika typer av konton för olika saker på olika universitet, aktivera sina egna konton samt hitta information om hur man får hjälp vid behov,
- förklara hur aktuellt Högskoleingenjörsprogram är uppbyggt,
- förklara skillnaden mellan program och examen,
- hitta information om vem som är ansvarig för vad inom programmet och inom olika universitet,
- hitta information på Studera.nu,
- självständigt tidsplanera första terminen av sina studier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. All information och redovisning sker via Internet. Kontakten mellan student och handledare sker via e-post och konferenssystem.

Examination

Kursen examineras genom sju arbetsuppgifter där var och en redovisas i en kortare skriftlig rapport. Rapporten betygsätts med ett av betygen underkänd (U) eller godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

Det slutliga kursbetyget blir ett av betygen: Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att beräkna slutbetyget sammanställs resultaten från de skriftliga rapporterna. För kursbetyget (3) krävs att samtliga rapporter har ett godkänt betyg, G. För kursbetygen (4) krävs krävs att samtliga rapporter har ett godkänt betyg och att två, tre eller fyra av rapporterna har det högre betyget, VG. För kursbetygen (5) krävs att samtliga rapporter har ett godkänt betyg och att fem eller fler av rapporterna har det högre betyget, VG..

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för Tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.