Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till högskolestudier för Distansprogram, 1,5 hp

Engelskt namn: Introduction to University Studies

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 till 2022-08-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EL176

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-01-21

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-14

Innehåll

Kursen innehåller flera moment av informationssökning och ger kunskaper om vad som gäller för studier på högskolenivå, framförallt på distans.
Vidare övas vägar att kommunicera via nätet i flera olika former, bland annat via ett LMS och via ett videokonferenssystem.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- beskriva hur man går tillväga för att bli registrerad på kurs vid Umeå universitet,
- hitta nätinformation om Umeå universitet och övriga universitet och högskolor som tillsammans driver aktuellt program,
- beskriva vad studentkåren är till för och hur man blir medlem,
- använda ett LMS-verktyg och ett videokonferenssystem för att kommunicera med lärare och studentkamrater,
- använda olika typer av konton för olika saker på olika universitet, aktivera sina egna konton samt hitta information om hur man får hjälp vid behov,
- förklara hur aktuellt Högskoleingenjörsprogram är uppbyggt,
- förklara skillnaden mellan program och examen,
- hitta information om vem som är ansvarig för vad inom programmet och inom olika universitet,
- hitta information på Studera.nu,
- självständigt tidsplanera första terminen av sina studier.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. All information och redovisning sker via Internet. Kontakten mellan student och handledare sker via e-post och konferenssystem.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.